1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Examen Licență 2014

Examen Licență 2014

Calendarul desfășurării probelor 

09.07.2014     - Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

11-12.07.2014  - Proba 2: Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă.

 

Proba scrisă la examenul de licență se va desfășura pe data de 9 iulie 2014 începând cu orele 1600. Candidații vor fi prezenți în sala de examen cu 45 de minute înainte de începerea examenului, la orele 1515 și vor avea asupra lor obligatoriu cartea de identitate și pix cu pastă albastră. Se pot folosi numai calculatoare de buzunar.

 

Este interzisă prezența în sala de examen cu telefoanele mobile. Susținerea lucrării de licență se va desfășura în zilele de 10 și 11 iulie 2014, conform planificării pentru fiecare specializare.

 

NOU!

Repartizarea candidaților la examenul de licență, pe zile, ore și săli

Proba scrisă - Liste nominale repartizare studenți

 

În conformitate cu art. 4 din „Ordinul MECTS nr. 3271 din 14.02.2012 privindmetodologia cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior şi cu art. 9 din „Regulamentul privind examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master în Universitatea din Craiova, examenul de licenţă constă din două probe, după cum urmează:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Constă în susţinerea unei probe scrisă, de tip grilă, ce se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul.

Tematica necesară pentru pregătirea probei scrise a examenului de licenţă cuprinde două părţi: cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe de specialitate.

Partea I: Cunoştinţe fundamentale

Este comună pentru studenţii tuturor programelor de studii de licenţă din cadrul FEAA. Tematica pentru pregătirea examenului de licenţă include cunoştinţe de la 8 grupe de discipline aflate în trunchiul disciplinelor fundamentale, comune tuturor programelor de studii de licenţă, şi este anunţată public, prin afişare la avizier şi pe site-ul facultăţii, în maxim 30 de zile de la data începerii anului universitar. Pentru anul universitar 2013-2014, cele 8 grupe de discipline fundamentale incluse în tematica examenului de licenţă sunt:

- Economie;

- Management; - Finanţe publice; - Statistică;
- Contabilitate; - Marketing; - Finanţe private; - Informatică economică;

Documente utile

Anexa 1 - Cerere lucrare de licenta

Anexa 2 - Conventie practica

Anexa 3 - Declaratie de originalitate

GHID EXAMEN DE LICENȚĂ (PDF)

 ec lic

În baza tematicii aprobate, colectivul desemnat cu redactarea acesteia elaborează un număr de 400 de teste grilă având un răspuns corect din cinci propuse, repartizate uniform pe cele 8 grupe de discipline astfel:

Nr. crt.

Denumire disciplină

Nr total grile

Cu 1 răsp. corect

Aplicaţii

 

Economie

50

44

6

 

Contabilitate

50

44

6

 

Management

50

44

6

 

Marketing

50

44

6

 

Finanţe publice

50

44

6

 

Finanţe private

50

44

6

 

Statistică

50

44

6

 

Informatică economică

50

44

6

 

TOTAL

400

352

48

Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați:

Suport teoretic fundamentale 2014

Grile fundamentale cu raspunsuri 2014

 

Partea II: Cunoştinţe de specialitate

Este diferită de la un program de studiu de altul. Tematica pentru pregătirea examenului de licenţă include cunoştinţe de la 5 grupe de discipline aflate în trunchiul disciplinelor de specialitate şi este anunţată public, prin afişare la avizier şi pe site-ul facultăţii, în maxim 30 de zile de la data începerii anului universitar. Pentru anul universitar 2013-2014, cele 5 grupe de discipline de specialitate incluse în tematica examenului de licenţă, pentru fiecare program de studii în parte, sunt:

Programul de studii: FINANŢE ŞI BĂNCI

- Politica şi managementul financiar operativ al firmei;

- Monedă, credit, bănci;

- Buget şi fiscalitate;

- Analiză economico-financiară;

- Asigurări şi instituţii ale pieţei financiare;

 Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați:

Suport Examen Licență Finanțe - Bănci

Grile Examen Licență Finanțe - Bănci

 Răspunsuri grile | Rezolvări

Programul de studii: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

- Contabilitate şi control de gestiune;

- Audit;

- Contabilitate bancară;

- Contabilitate publică;

- Analiză economico-financiară;

 Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați:

Teorie Specialitate CIG 2014

GRILE  CIG 2014

 

 

Programul de studii: MANAGEMENT

- Managementul producţiei şi calităţii;

- Managementul funcţiunii comerciale;

- Domenii ale managementului;

- Resurse umane şi comunicare;

- Analiza mediului întreprinderii;

Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați

Cunostinte de specialitate MGMT 2014

Grile Specialitate  MGMT 2014

Rezolvări MGMT 2014

 

Programul de studii: MARKETING

- Cercetări de marketing;

- Politica de comunicare cu piaţa;

- Domenii ale marketingului;

- Managementul activităţilor logistice;

- Analiza mediului întreprinderii;

Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați:

Teorie Marketing Specialitate 2014

Grile Specialitate Marketing 2014

 

Programul de studii: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

- Turism;

- Managementul funcţiunii comerciale;

- Comerţ şi servicii;

- Managementul activităţilor logistice;

- Analiza mediului întreprinderii;

Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați:

Teorie specialitate ECTS

Grile Specialitate ECTS

Programul de studii: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

- Politici comerciale;

- Economie mondială;

- Comerţ internaţional;

- Turism internaţional;

- Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior;

 Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați:

Suport examen licenţă EAI

Grile Licență EAI

Programul de studii: INFORMATICĂ ECONOMICĂ

- Baze de date;

- Structuri de date şi programare orientată pe obiect;

- Sisteme de operare;

- Proiectarea sistemelor informatice;

- Programare în Internet;

Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf  Descărcați:

Grile Specialitate IE 2014 

Suport Examen licență IE

 

Programul de studii: STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ

- Econometrie;

- Sondaj şi anchete statistice;

- Demografie;

- Previziune economică;

- Analiză economico-financiară;

 Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați:

Grile Specialitate SIE 2014

Suport Examen licență SIE

Programul de studii: ADMINISTRAREA AFACERILOR (Dr. Tr. Severin)

- Managementul resurselor umane;

- Tehnici promoţionale;

- Comunicare şi negociere;

- Managementul calităţii;

- Analiza activităţii întreprinderii;

Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați:

Grile Specialitate AA 2014

Suport Examen licență AA


În baza tematicii aprobate, colectivul desemnat cu redactarea acesteia elaborează un număr de 400 de teste grilă având un răspuns corect din cinci propuse, repartizate uniform pe cele 5 discipline astfel:

Nr. crt.

Denumire disciplină

Nr total grile

Cu 1 răsp. corect

Aplicaţii

 

Grup discipline 1

80

70

10

 

Grup discipline 2

80

70

10

 

Grup discipline 3

80

70

10

 

Grup discipline 4

80

70

10

 

Grup discipline 5

80

70

10

 

TOTAL

400

350

50

În baza tematicii şi a testelor grilă propuse, proba scrisă pentru „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă, constă în susţinerea unui test grilă format din 62 întrebări (32 întrebări din tematica disciplinelor fundamentale şi 30 întrebări din tematica disciplinelor de specialitate), distribuite pe tipuri de întrebări astfel:

-          cunoştinţe fundamentale: 28 întrebări cu un răspuns corect şi 4 aplicaţii. Întrebările cu un răspuns corect vor fi notate cu un punct, iar aplicaţiile vor fi notate cu 3 puncte fiecare;

-          cunoştinţe de specialitate: 25 întrebări cu un răspuns corect şi 5 aplicaţii. Întrebările cu un răspuns corect vor fi notate cu un punct, iar aplicaţiile vor fi notate cu 3 puncte fiecare.

Pe discipline, întrebările din testul grilă se vor distribui astfel:

Nr. crt.

Denumire disciplină

Nr total grile

Cu 1 răsp. corect

Aplicaţii

Punctaj

Cunoştinţe fundamentale*

 

Grup discipline 1

4

3

1

6

 

Grup discipline 2

4

4

0

4

 

Grup discipline 3

4

3

1

6

 

Grup discipline 4

4

4

0

4

 

Grup discipline 5

4

3

1

6

 

Grup discipline 6

4

4

0

4

 

Grup discipline 7

4

3

1

6

 

Grup discipline 8

4

4

0

4

 

Total DF

32

28

4

40

Cunoştinţe de specialitate

 

Grup discipline 1

6

5

1

8

 

Grup discipline 2

6

5

1

8

 

Grup discipline 3

6

5

1

8

 

Grup discipline 4

6

5

1

8

 

Grup discipline 5

6

5

1

8

 

Total DS

30

25

5

40

 

TOTAL GEN.

62

53

9

80

             

* Aplicaţiile din testul grilă aferente cunoştinţelor fundamentale pot să fie din oricare din cele 8 grupuri de discipline fundamentale.

În raport cu testele grilă publicate, aplicaţiile practice din testul de examinare vor avea datele iniţiale modificate. În plus, un număr de teste grile (reprezentând circa 15 - 20% din punctajul total) vor fi diferite de testele grilă publicate, răspunsurile la acestea regăsindu-se însă în tematica examenului de licenţă.

Pentru stabilirea notei finale se va utiliza următorul algoritm:

formula-licenta

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă.

Lucrarea de licenţă elaborată de către fiecare absolvent trebuie să reflecte nivelul cunoştinţelor practice acumulate de acesta pe parcursul studiilor universitare de licenţă.

Fiecare student aflat în ultimul an de studii are dreptul şi obligaţia de a-şi alege tema lucrării de licenţă şi cadrul didactic îndrumător, prin depunerea unei cereri (Anexa nr 1), avizate de cadrul didactic îndrumător, la secretariatul departamentulu până la data de 15 ianuarie.

Temele propuse pentru lucrările de licenţă vor fi aplicative, putând fi realizate în două variante:

-          prin documentare la un centru de practică (firmă, instituţie etc.);

-          prin documentare la bibliotecă şi în spaţiile de cercetare ale FEAA.

În momentul propunerii temelor, fiecare cadru didactic îndrumător va preciza varianta de documentare pentru fiecare temă în parte.

Pentru temele propuse a se realiza prin documentare la un centru de practică trebuie că existe un acord (convenţie) de colaborare între acesta şi FEAA (Anexa nr. 2), în baza căruia studenţii îşi vor realiza stagiul de practică. Denumirea centrului de practică în care se va realiza stagiul pentru elaborarea lucrării de licenţă, precum şi acordul de colaborare dintre acesta şi FEAA vor fi depuse la secretariatul departamentului până la data de 10 martie. În baza acestui acord, studentul îşi va putea efectua stagiul de practică, iar centrul de practică va furniza o dovadă (adeverinţă, fişă de prezenţă) din care să reiasă parcurgerea stagiului necesar elaborării lucrării de licenţă. Această dovadă, însoţită de acordul îndrumătorului reprezintă elemente obligatorii pentru înscrierea la examenul de licenţă.

Pentru temele propuse a se realiza prin documentare la bibliotecă şi în spaţiile de cercetare ale FEAA, cadrul didactic îndrumător, certifică parcurgerea stagiului de practică în interiorul FEAA.

După finalizarea stagiului de practică, lucrările de licenţă sunt depuse mai întâi la cadrul didactic îndrumător în vederea verificării originalităţii conţinutului acesteia. Termenul limită pentru depunerea lucrărilor la cadrul didactic îndrumător este 20 iunie. În momentul depunerii lucrării, fiecare student va completa o Declaraţie de originalitate cu privire la conţinutul acesteia (Anexa nr. 3).

Susţinerea publică a lucrării de licenţă se face în faţa Comisiei de licenţă constituite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master în Universitatea din Craiova.

Structura recomandată de lucrării de licenţă:

 

Lucrarea va fi împărţită pe două capitole şi mai multe subcapitole şi paragrafe, dar nu mai mult de trei-patru grade de titluri şi se va întinde pe circa 30 de pagini redactate cu TNR, caracter de 12 pt. la 1 rând.

Elementele componente ale lucrării sunt:

a. Cuprinsul lucrării organizat pe capitole, subcapitole, paragrafe, cu indicarea paginii, care se va plasa la începutul lucrării, imediat după subcopertă.

b. Introducerea va pune în evidenţă importanţa şi actualitatea temei abordate şi eventual va fi justificată opţiunea pentru tema respectivă (1-2 pagini).

c. Capitolul 1 va cuprinde prezentarea generală a centrului de practică la care s-a elaborat lucrarea, sau prezentarea cadrului general şi a obiectivelor studiului ce urmează a fi realizat în cuprinsul a 5-8 pagini. În prezentarea centrului de practică vor fi avute în vedere cel puţin următoarele elemente: scurt istoric al centrului de practică, obiect de activitate (descriere produse, servicii oferite sau activităţi desfăşurate, poziţionare pe piaţă), principali furnizori, principali clienţi, principalii concurenţi, evoluţia principalilor indicatori economico-financiari în ultimii 3 ani (venituri, cheltuieli, profit, număr de salariaţi, active totale, capitaluri proprii, productivitatea muncii, diverse rate de rentabilitate etc.), perspectivele sectorului etc.

d. Capitolul 2 va avea caracter aplicativ adaptat la specific cu o întindere de 15 - 20 de pagini. În raport de tema abordată acest capitol se poate constitui fie într-o analiză la nivel macroeconomic (mezoeconomic) a fenomenului (procesului) cercetat, fie într-un studiu de caz pe exemplul unui operator economic (analiză la nivel microeconomic), fie o combinaţie a celor două. Acest al doilea capitol va conţine puncte de vedere personale, interpretări ale teoriilor şi a conceptelor abordate în lucrare, analize critice ale fenomenelor şi proceselor studiate, propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul cercetat.

e. Concluzii (pe parcursul a 2-3 pagini) în care, reluându-se unele idei şi puncte de vedere prezentate în conţinutul lucrării, vor fi puse în evidenţă cele mai semnificative aspecte reieşite din studiul efectuat.

f. Bibliografia studiată în vederea elaborării lucrării şi eventualele anexe.

Mai multe despre formatul lucrării citiți aici (începând cu pagina 7)

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.