1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer


Admitere MASTER 2018 – Susținere PROBA DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

Toţi candidaţii care au ales specializările la MASTER în limba Engleză, indiferent de poziţia pe care apar aceste specializări în Fişa de înscriere, vor susţine proba de competenţă lingvistică:

JOI: 20 Septembrie 2018

 • ORA: 10:00
 • SALA: 270

Candidații vor avea asupra lor Cartea de identitate, Legitimația de concurs şi pix cu pastă albastră

Admitere MASTER 2018 – Susţinere PROBA DE EVALUARE  A CUNOȘTINȚELOR  ECONOMICE

Candidații absolvenți ai altor specializări decât cele din domeniul economic, vor susține proba de evaluare (oral) a cunoștințelor economice:

VINERI: 21 Septembrie 2018

 • ORA: 9:00
 • SALA: 270

Candidații vor avea asupra lor Cartea de identitate, Legitimația de concurs şi pix cu pastă albastră.

 


 

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

SECȚIUNEA 1. CONDIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII

1. Admiterea în învăţământul superior pentru fiecare ciclu de studii uni­ver­sitare se organizează pe baza prezentei metodologii, cu respectarea preve­derilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2018-2019 al Universităţii din Craiova și a legislaţiei în vigoare.

2. Studiile universitare sunt organizate pe cicluri: licenţă, masterat şi doctorat. Studiile universitare de masterat se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă, cu durata studiilor de doi ani.

3.1. La forma de învăţământ cu frecvenţă există locuri finanţate de la buget (fără taxă) şi locuri în regim cu taxă.

3.2 Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se organizează pe domenii de master, la programele de studii universitare de master acreditate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Concursul de admitere la studii universitare de master poate conține o serie de probe scrise și/sau orale specifice domeniului de studii.

4.1 Pentru programele de studii universitare organizate în limba engleză, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvis­tică, eliminatorie, notată cu admis/respins.

4.2 Competenţa lingvistică poate fi dovedită prin certificate de competenţă lingvistică eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituţii recunoscute de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

5.1 La admiterea în ciclul II - studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplo­mă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I - studii universitare de licenţă, organizate conform Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, respectiv Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

5.2 Înscrierea la concursul de admitere – ciclul II - studii universitare de master se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă.

5.3 Cunoştinţele specifice domeniului de studii se verifică pe baza unor criterii şi bibliografii stabilite de facultatea organizatoare.

5.4 Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ.

6.1 Candidații etnici români cu domiciliul stabil în străinătate au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de master pe locuri special acordate, subvenționate de statul român (cu bursă sau fără bursă), conform ”Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din România”.

6.2 Etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate pot beneficia de locuri cu plata taxei în lei conform ”Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din România”.

6.3 Pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, cifra de şcolarizare pentru studii univer­sitare de master se aprobă prin Hotărâre de Guvern.

6.4 Repartizarea locurilor, cu bursă/fără bursă, pe niveluri de învăţământ şi pe ţări se face anual, prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi al Ministrului Afacerilor Externe.

6.5 Ocuparea locurilor cu bursă/fără bursă, se face prin concurs prin respectarea criteriului calității. Criteriile de selecţie şi condiţiile de admitere ale candidaților etnici români cu bacalaureatul susținut în România sunt aceleaşi ca cele stabilite pentru candidaţii români.

6.6 Candidații etnici români cu domiciliul stabil în străinătate și bacalaureatul susținut în alte state își depun dosarele la misiunile diplomatice ale României din statele de reședință ale candidaților sau la Registratura MEN (excepție făcând statele în care Comisia mixtă MEN – MAE își desfășoară activitatea.

6.7 Pentru tinerii de etnie rromă, repartizarea pe facultăţi a cifrei de şcolarizare finanţată de la buget se face proporţional cu numărul de candidaţi înscrişi. Criteriile de selecţie şi condiţiile de admitere sunt aceleaşi ca cele stabilite pentru candidaţii români.           

6.8 La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României se va realiza de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) – Ministerul Educaţiei Naţionale, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor.

6.9 La admiterea în ciclul de studii universitare de master cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de compe­ten­ţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate ale Ministerului Educaţiei Naționale. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor cursanţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate, care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.

6.10 Candidații pot opta pentru preînscrierea online, completând Fișa de înscriere la programul/programele de studii/specializările dorite. Informații suplimentare se vor regăsi în secțiunea Admitere de pe site-ul Universității din Craiova (http://www.ucv.ro)

7.1 Un candidat se poate înscrie la concursul de admitere pentru mai multe domenii de studii din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

7.2 Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii, indiferent de ciclul de studii și de facultatea/instituţia care le oferă.

7.3 Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de master, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Un alt program de studii poate fi urmat numai în regim cu taxă.

7.4 Candidatul admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

7.5 Neprezentarea diplomei de licență/atestatului de recunoaștere a diplomei sau adeverinței, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit de facultate, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.

8.1 Absolvenţii cu diplomă de master ai învăţământului superior public şi privat au dreptul să se prezinte la concursul de admitere pentru un nou domeniu de studiu, după cum urmează:

 • dacă prima specializare a fost urmată în regim fără taxă, cea de-a doua specializare va fi în regim cu taxă;
 • dacă prima specializare a fost urmată în regim cu taxă în învăţământul particular sau cel de stat, cea de-a doua specializare va fi în regim fără taxă, dacă sunt satisfăcute cerinţele concursului de admitere.

8.2 La concursul de admitere pentru studii universitare de master, candi­daţii vor declara pe propria răspundere dacă au mai urmat alte studii post­univer­si­tare de master/programe de studii de master pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat. În situaţia în care candidaţii declaraţi admişi au beneficiat de pregătire postuniversitară de master subven­ţio­nată, ei pot urma alt program de master numai în regim cu taxă.

9.1 La nivelul facultăţii se va constitui comisia de admitere, con­dusă de preşedinte, de regulă, decanul facultăţii, alcătuită din membri ai Consiliului facultăţii şi alte cadre didactice din facultate. Preşe­din­tele comisiei de admitere pe facultate numeşte un secretar al comisiei, care nu a îndeplinit această funcţie în anul precedent.

9.2 Comisia de admitere pe facultate se numește prin decizia rectorului, cu cel mult 10 zile înainte de începerea concursului şi este subordonată comisiei de admitere de la nivelul Universităţii.

9.3 Comisia de admitere pe facultate are următoarele responsabilităţi:

 • în vederea afișării, validează rezultatele Concursului de admitere și prezintă domnului Rector, spre a fi semnate, listele cu candidații declarați admiși, respectiv respinși;
 • primirea şi rezolvarea contestaţiilor conform prezentului regulament;
 • prelucrarea automată a datelor din fişa de înscriere;
 • păstrarea dosarelor candidaţilor şi a documentelor de la examenul de admitere până la finalizarea fiecărei sesiuni de admitere, ulterior acestea fiind predate pe bază de proces-verbal la secretariatul facultăţii.

10. Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concursul de admitere cu numele din certificatele de naştere.

11.1 Facultatea are obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

11.2 Facultatea poate percepe taxă de arhivare numai în cazul în care candidaţii nu respectă condiţiile specifice și termenele prevăzute în cererea de înscriere sau în contractul-angajament.

SECȚIUNEA 2. OFERTA EDUCAȚIONALĂ (DOMENII, PROGRAME DE STUDII ȘI CIFRA DE ȘCOLARIZARE)

În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor oferta educaţională este reprezentată de 7 domenii de studii universitare de masterat din cadrul domeniului fundamental Ştiinţe Economice. Toate domeniile de studii de masterat și toate programele de studii incluse în fiecare domeniu sunt acreditate de către ARACIS, obținând în urma evaluării calificativul grad de încredere.

Durata studiilor de master este de 2 ani (patru semestre).

 

Acces rapid 

Ghidul candidatului

Coperta fata ghid 2018 x 100 

anunt sep

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE MASTER – 2018-2019

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

DIN CARE

Număr locuri taxă

Domeniul

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

Forma de învățământ IF/ID/FR

Număr locuri repartizate Buget

Număr locuri Rromi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Informatică economică

Managementul afacerilor electronice (A) IF

22

 

20

3

Contabilitate

Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale (A) IF

23

   

12

Audit și consultanță în afaceri (A) IF

25

   

15

Management contabil, expertiză și audit (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

20

   

15

Economie și afaceri internaționale

Economie și administrarea afacerilor internaționale (în lb. engleză) (A) IF

15

   

10

Economie și afaceri europene (A) IF

18

   

17

Finanțe

Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor (A) IF

21

   

19

Finanțe și administrarea afacerilor (A) IF

21

   

29

Management financiar-bancar (A) IF

16

   

14

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

15

   

15

Management

Managementul afacerilor (A) IF

20

   

30

Managemetul organizației (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

15

1

 

25

Managementul organizațiilor publice (A) IF

7

1

 

23

Managementul resurselor umane (A) IF

15

   

20

Marketing

Marketing și comunicare în afaceri (A) IF

22

   

13

TOTAL

275

2

20

260

 

SECȚIUNEA 3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

Admiterea la ciclurile de studii universitare de master se poate organiza în două sesiuni, în condiții identice, înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie.

Perioadele celor două sesiuni de admitere (iulie/septembrie), formele şi probele de concurs aprobate de Senat se fac publice cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere, conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul universităţii şi facultăţii, prin publicare pe pagina proprie de web şi prin „Ghidul Candidatului”.

3.1 CRITERII DE ADMITERE

Concurs admitere, media generală de admitere este 100% media examenului de licență pentru toți candidații (atât pentru locurile finanțate de la buget, cât și pentru cele de la taxă).

Absolvenții altor specializări, decât cele din domeniul economic, vor susține o probă de evaluare (oral) pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate, probă evaluată cu admis/respins.

Bibliografia și suportul teoretic asociat aferente probei de evaluare, sunt prezentate în Anexa nr. 1 (pentru programele de master în lb. română), și în Anexa nr. 2 (pentru programele de master în lb. engleză).

Atât pentru ocuparea locurilor finanțate de la buget, cât și pentru cele de la taxă, candidații ce optează pentru un program cu predare în lb. engleză, vor susține o probă de competență lingvistică. Proba este eliminatorie, fiind apreciată de comisia de admitere prin calificativul admis/respins.

Tematica pentru susţinerea probei de competenţă lingvistică este prezentată în Anexa nr. 3.

Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, conform opțiunilor exprimate de către candidați în fișa de înscriere și strict în limita numărului de locuri prevăzute pentru fiecare program de studii.

Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie vor fi utilizate următoarele criterii, în ordinea:

 • media anilor de studii din facultate;
 • nota la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la examenul de licenţă;
 • în caz de egalitate pe toate aceste criterii, vor avea prioritate candidaţii care au absolvit un program de studii de licenţă în domeniul în care se încadrează programul de master respectiv.

La înscriere, candidaţii pot opta pentru unul sau mai multe domenii de studii, admiterea făcându-se în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile exprimate de către fiecare candidat în fişa de înscriere şi în limita locurilor (buget şi taxă) prevăzute pentru fiecare program de studii şi aprobate pentru anul universitar 2018-2019.

Candidații care nu au fost declarați admiși datorită depășirii capacității de școlarizare vor primi statutul de ”candidați în așteptare”, vor putea ocupa locurile rămase disponibile ca urmare a neconfirmării lor de către candidații admiși, în termenele prevăzute.

În situaţia în care la un program de studii nu se înscrie numărul minim de cursanţi stabilit de Consiliul Facultăţii, candidaţii care au avut acest program de studii ca primă opţiune, vor fi repartizaţi la următoarea opţiune exprimată prin fişa de înscriere, pentru care s-a constituit seria.

3.2 CALENDAR ADMITERE

Pentru ciclul de studii universitare de master, învățământ cu frecvență, concursul de admitere se va desfăşura după următorul program:

 1. Sesiunea iulie 2018
 • 10-17.07.2018 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;
 • 18.07.2018 – susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 19.07.2018 – susținerea probei de evaluare pentru absolvenții altor specializări, decât cele din domeniul economic;
 • 20.07.2018– afișarea rezultatelor pațiale;
 • 20-23.07.2018 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi, prin depunerea actelor de studii în original sau a unei adeverinţe din care să rezulte că actele originale se află la o altă instituţie la care candidatul a fost admis;
 • 24.07.2018 – redistribuirea locurilor neconfirmate și afişarea rezultatelor finale;
 • 24-25.07.2018 – confirmarea locurilor după redistribuire, respectiv retragerea dosarelor de către candidaţii respinși;
 • 20-25.07.2018– plata taxei de înmatriculare și semnarea contractelor de studii. Candidații declarați admiși care nu confirmă locul prin semnarea contractelor de studii până la data de 25 iulie își pierd locul ocupat prin concurs.
 • 26 septembrie – 05 octombrie 2018 – plata primei rate din taxa de școlarizare pentru candidații admiși pe locurile cu taxă.
 1. Sesiunea septembrie 2018 (doar pentru locurile neocupate în sesiunea iulie 2018)
 • 17-19.09.2018 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;
 • 20.09.2018 – susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 21.09.2018 – susținerea probei de evaluare pentru absolvenții altor specializări, decât cele din domeniul economic;
 • 21.09.2018 – afişarea rezultatelor parţiale;
 • 24-25.09.2018 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi, prin depunerea actelor de studii în original sau a unei adeverinţe din care să rezulte că actele originale se află la o altă instituţie la care candidatul a fost admis;
 • 25.09.2018 – redistribuirea locurilor neconfirmate și afişarea rezultatelor finale;
 • 25-26.09.2018 – confirmarea locurilor după redistribuire, respectiv retragerea dosarelor de către candidaţii respinși;
 • 24-26.09.2018 – plata taxei de înmatriculare și semnarea contractelor de studii. Candidații declarați admiși care nu confirmă locul prin semnarea contractelor de studii până la data de 26 septembrie își pierd locul ocupat prin concurs.
 • 26 septembrie – 05 octombrie 2018 – plata primei rate din taxa de școlarizare pentru candidații admiși pe locurile cu taxă.

3.3 ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare și care va conține următoarele:

 • Fişa de înscriere (se completează electronic și se semnează de către candidat la înscrierea în baza de date);
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, în copii legalizate sau copii simple, certificarea conformității cu originalul făcându-se de către membrii comisiei de admitere care au atribuții desemnate în acest sens, cu condiția prezentării originalului;
 • Diploma de licență/echivalentă însoţită de foaia matricolă sau adeverința tip pentru absolvenții promoției 2017-2018, în copie legalizată sau copie simplă, certificarea conformității cu originalul făcându-se de către membrii comisiei de admitere, cu condiția prezentării originalului;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată, existând posibilitatea ca legaliza­rea să poată fi efectuată şi de către comisia de admitere a facultăţii, cu condiția prezentării originalului;
 • Certificatul de căsătorie (pentru persoanele care în urma căsătoriei şi-au schimbat numele), în copie legalizată (legalizarea se poate efectua şi de către comisia de admitere a facultăţii, dacă se prezintă originalul);
 • Adeverință din care să rezulte forma de finanțare (buget sau taxă) pentru studenții sau absolvenții altor programe de studii de master ale instituțiilor de învățământ superior;
 • 2 fotografii tip buletin;
 • Adeverinţa medicală tip M.S. (cu precizarea că este folosită la înscrierea pentru concursul de admitere);
 • Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă, eliberată de o organizaţie legal constituită, din care să rezulte că per­soa­na în cauză este de etnie rromă;
 • Copie C.I./B.I.;
 • Chitanţa privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau acte doveditoare pentru scutirea de plata taxei de înscriere.

La înscriere, candidatul va avea asupra sa buletinul sau cartea de identitate.

Candidații care au optat pentru programe de studiu în limba engleză și prezintă o copie a diplomei pentru unul din testele: TOEFL – internet-based (iBT) 92 / computer-based (CBT) 237 / paper-based (PBT) 580; IELTS 6,5; Cambridge Proficiency A, B, C sau Cambridge Advanced English (CAE); Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English cu grade C1/C2 la partea scrisă și orală a testului, sunt declarați admiși la Proba de competență lingvistică.

Conformitate cu originalul a diplomei respective este certificată de către comisia de admitere pe facultate (pe baza actului original).

3.4. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

În fiecare dintre zilele de înscriere, în intervalul orar prevăzut, pentru a fi acceptați în concurs, candidații vor parcurge următorii pași:

 • Verificarea documentelor din dosarul de concurs și consilierea candidaților în vederea înscrierii;
 • Plata taxei de înscriere la concurs;
 • Depunerea dosarelor de concurs, înregistrarea în baza de date prin completarea fișei de înscriere și eliberarea Legitimației de concurs.

Candidații admiși pe locurile bugetate care nu depun diplomele de bacalaureat și licență sau echivalente în original, la termenele fixate prin contractul-angajament își pierd locurile obţinute prin concurs.

SECȚIUNEA 4. TAXE DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE

Pentru înscrierea la forma de învățământ cu frecvență se plătește o taxă de înscriere.

Taxa de înscriere este stabilită de către Senatul Universității din Craiova și va fi înca­­sată pe bază de chitanţă.

Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere (în baza actelor doveditoare prezentate), următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
 • copiii tuturor salariaţilor de la Universitatea din Craiova;
 • candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la centrele de plasament sau din plasament familial.

Alte situaţii de scutire de la plata taxelor de înscriere vor fi analizate, de la caz la caz, de comisia de admitere pe facultate.

După afişarea rezultatelor, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor plăti taxă de înmatriculare, iar candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor plăti taxă de înmatriculare şi prima rată (500 lei) din taxa de şcolarizare.

Taxele aprobate pentru anul universitar 2018-2019 sunt:

 • taxă de înscriere  - 100 lei;
 • taxă de înmatriculare - 150 lei;
 • taxă de şcolarizare - 3.000 lei.

SECȚIUNEA 5. ANEXE

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.