1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Examen Licență 2013

Examen Licență 2013

Calendarul desfășurării probelor 

17.07.2013       - Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

19-20.07.2013  - Proba 2: Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă.

 

În conformitate cu art. 4 din „Ordinul MECTS nr. 3271 din 14.02.2012 privindmetodologia cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior” şi cu art. 9 din „Regulamentul privind examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master în Universitatea din Craiova”, examenul de licenţă constă din două probe, după cum urmează:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Constă în susţinerea unei probe scrisă, de tip grilă, ce se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul.

Tematica necesară pentru pregătirea probei scrise a examenului de licenţă cuprinde două părţi: cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe de specialitate.

Partea I: Cunoştinţe fundamentale

Este comună pentru studenţii tuturor programelor de studii de licenţă din cadrul FEAA. Tematica pentru pregătirea examenului de licenţă include cunoştinţe de la 8 grupe de discipline aflate în trunchiul disciplinelor fundamentale, comune tuturor programelor de studii de licenţă, şi este anunţată public, prin afişare la avizier şi pe site-ul facultăţii, în maxim 30 de zile de la data începerii anului universitar. Pentru anul universitar 2012-2013, cele 8 grupe de discipline fundamentale incluse în tematica examenului de licenţă sunt:

- Economie;

- Management; - Finanţe publice; - Statistică;
- Contabilitate; - Marketing; - Finanţe private; - Informatică economică;

Documente utile

Cerere lucrare de licență Versiunea MS Word
Cerere inscriere licenta si Declaratie originalitate lucrare - Versiunea MS Word si PDF

Convente practica - Versiunea MS Word si PDF

GHID EXAMEN DE LICENȚĂ (PDF)

 ec lic

În baza tematicii aprobate, colectivul desemnat cu redactarea acesteia elaborează un număr de 400 de teste grilă având un răspuns corect din cinci propuse, repartizate uniform pe cele 8 grupe de discipline astfel:

Nr. crt.

Denumire disciplină

Nr total grile

Cu 1 răsp. corect

Aplicaţii

Economie

50

44

6

Contabilitate

50

44

6

Management

50

44

6

Marketing

50

44

6

Finanţe publice

50

44

6

Finanţe private

50

44

6

Statistică

50

44

6

Informatică economică

50

44

6

 

TOTAL

400

352

48

Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați:

Suport teoretic fundamentale 2013

Grile fundamentale cu raspunsuri 2013

 

Partea II: Cunoştinţe de specialitate

Este diferită de la un program de studiu de altul. Tematica pentru pregătirea examenului de licenţă include cunoştinţe de la 5 grupe de discipline aflate în trunchiul disciplinelor de specialitate şi este anunţată public, prin afişare la avizier şi pe site-ul facultăţii, în maxim 30 de zile de la data începerii anului universitar. Pentru anul universitar 2012-2013, cele 5 grupe de discipline de specialitate incluse în tematica examenului de licenţă, pentru fiecare program de studii în parte, sunt:

Programul de studii: FINANŢE ŞI BĂNCI

- Politica şi managementul financiar operativ al firmei;

- Monedă, credit, bănci;

- Buget şi fiscalitate;

- Analiză economico-financiară;

- Asigurări şi instituţii ale pieţei financiare;

 Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați:

Suport Examen Licență Finanțe - Bănci

Grile Examen Licență Finanțe - Bănci

 

Programul de studii: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

- Contabilitate şi control de gestiune;

- Audit;

- Contabilitate bancară;

- Contabilitate publică;

- Analiză economico-financiară;

 Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați:

Teorie Specialitate CIG 2013

GRILE + RASPUNSURI carte specialitate CIG 2013

REZOLVARE STUDII DE CAZ carte specialitate CIG 2013

 

Programul de studii: MANAGEMENT

- Managementul producţiei şi calităţii;

- Managementul funcţiunii comerciale;

- Domenii ale managementului;

- Resurse umane şi comunicare;

- Analiza mediului întreprinderii;

Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați

Cunostinte de specialitate MGMT 2013

Grile Specialitate  MGMT 2013

 

Programul de studii: MARKETING

- Cercetări de marketing;

- Politica de comunicare cu piaţa;

- Domenii ale marketingului;

- Managementul activităţilor logistice;

- Analiza mediului întreprinderii;

Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați:

Teorie Marketing Specialitate 2013

Grile Specialitate Marketing 2013

 

Programul de studii: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

- Turism;

- Managementul funcţiunii comerciale;

- Comerţ şi servicii;

- Managementul activităţilor logistice;

- Analiza mediului întreprinderii;

Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați:

Teorie specialitate ECTS

Grile Specialitate ECTS

 

Programul de studii: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

- Politici comerciale;

- Economie mondială;

- Comerţ internaţional;

- Turism internaţional;

- Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior;

 Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați:

Suport examen licenţă EAI

Grile Licență EAI 2013

 

Programul de studii: INFORMATICĂ ECONOMICĂ

- Baze de date;

- Structuri de date şi programare orientată pe obiect;

- Sisteme de operare;

- Proiectarea sistemelor informatice;

- Programare în Internet;

Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf  Descărcați:

Grile Specialitate IE 2013

Suport Examen licență IE

 

Programul de studii: STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ

- Econometrie;

- Sondaj şi anchete statistice;

- Demografie;

- Previziune economică;

- Analiză economico-financiară;

 Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați:

Grile Specialitate SIE 2013

Suport Examen licență SIE

 

Programul de studii: ADMINISTRAREA AFACERILOR (Dr. Tr. Severin)

- Managementul resurselor umane;

- Tehnici promoţionale;

- Comunicare şi negociere;

- Managementul calităţii;

- Analiza activităţii întreprinderii;

Cunostinte de specialitate MGMT 2013 - final.pdf Descărcați:

Grile Specialitate AA 2013

Suport Examen licență AA


În baza tematicii aprobate, colectivul desemnat cu redactarea acesteia elaborează un număr de 400 de teste grilă având un răspuns corect din cinci propuse, repartizate uniform pe cele 5 discipline astfel:

Nr. crt.

Denumire disciplină

Nr total grile

Cu 1 răsp. corect

Aplicaţii

Grup discipline 1

80

70

10

Grup discipline 2

80

70

10

Grup discipline 3

80

70

10

Grup discipline 4

80

70

10

Grup discipline 5

80

70

10

 

TOTAL

400

350

50

În baza tematicii şi a testelor grilă propuse, proba scrisă pentru „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă, constă în susţinerea unui test grilă format din 62 întrebări (32 întrebări din tematica disciplinelor fundamentale şi 30 întrebări din tematica disciplinelor de specialitate), distribuite pe tipuri de întrebări astfel:

-          cunoştinţe fundamentale: 28 întrebări cu un răspuns corect şi 4 aplicaţii. Întrebările cu un răspuns corect vor fi notate cu un punct, iar aplicaţiile vor fi notate cu 3 puncte fiecare;

-          cunoştinţe de specialitate: 25 întrebări cu un răspuns corect şi 5 aplicaţii. Întrebările cu un răspuns corect vor fi notate cu un punct, iar aplicaţiile vor fi notate cu 3 puncte fiecare.

Pe discipline, întrebările din testul grilă se vor distribui astfel:

Nr. crt.

Denumire disciplină

Nr total grile

Cu 1 răsp. corect

Aplicaţii

Punctaj

Cunoştinţe fundamentale*

Grup discipline 1

4

3

1

6

Grup discipline 2

4

4

0

4

Grup discipline 3

4

3

1

6

Grup discipline 4

4

4

0

4

Grup discipline 5

4

3

1

6

Grup discipline 6

4

4

0

4

Grup discipline 7

4

3

1

6

Grup discipline 8

4

4

0

4

 

Total DF

32

28

4

40

Cunoştinţe de specialitate

Grup discipline 1

6

5

1

8

Grup discipline 2

6

5

1

8

Grup discipline 3

6

5

1

8

Grup discipline 4

6

5

1

8

Grup discipline 5

6

5

1

8

 

Total DS

30

25

5

40

 

TOTAL GEN.

62

53

9

80

             

* Aplicaţiile din testul grilă aferente cunoştinţelor fundamentale pot să fie din oricare din cele 8 grupuri de discipline fundamentale.

În raport cu testele grilă publicate, aplicaţiile practice din testul de examinare vor avea datele iniţiale modificate. În plus, un număr de teste grile (reprezentând circa 15 - 20% din punctajul total) vor fi diferite de testele grilă publicate, răspunsurile la acestea regăsindu-se însă în tematica examenului de licenţă.

Pentru stabilirea notei finale se va utiliza următorul algoritm:

formula-licenta

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă.

Lucrarea de licenţă elaborată de către fiecare absolvent trebuie să reflecte nivelul cunoştinţelor practice acumulate de acesta pe parcursul studiilor universitare de licenţă.

Fiecare student aflat în ultimul an de studii are dreptul şi obligaţia de a-şi alege tema lucrării de licenţă şi cadrul didactic îndrumător, prin depunerea unei cereri, avizate de cadrul didactic îndrumător, la secretariatul departamentulu.

Temele propuse pentru lucrările de licenţă vor fi aplicative, putând fi realizate în două variante:

-          prin documentare la un centru de practică (firmă, instituţie etc.);

-          prin documentare la bibliotecă şi în spaţiile de cercetare ale FEAA.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.