1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Cercetare

 

Pentru perioada 2020 – 2024, la nivelul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, principiile pe care se va fundamenta Strategia în domeniul Cercetării Științifice țin seama de faptul că activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare trebuie să contribuie la:

 1. Creșterea performanței și vizibilității instituției (la nivel regional, național, internațional);
 2. Generarea de resurse;
 3. Impunerea FEAA, ca lider regional de cunoaștere și inovare în domeniul economic.

Astfel, în cadrul FEAA, se va urmări:

 • participarea şi implicarea în crearea unui sistem eficient de management pentru activităţile de cercetare și diseminare a rezultatelor cercetării;
 • crearea unui cadru şi a unui mediu transparent care să încurajeze calitatea, excelenţa şi implicarea cadrelor didactice în activităţile de cercetare;
 • valorificarea potenţialului, abilităţilor şi competenţelor cadrelor didactice ale facultăţii;
 • asistență acordată comunității, organismelor de afaceri sau nonprofit în rezolvarea, prin intermediul cercetării, a diferitelor cerințe și nevoi exprimate de către aceştia.

Concretizarea principiilor și a acțiunilor enunțate se va realiza prin adoptarea și aplicarea obiectivelor strategice și direcțiilor de acțiune:

1. Susținerea cercetării avansate, promovarea noilor direcții de excelență, conectate cu cercetarea actuală. Acest obiectiv presupune acțiuni pe următoarele direcții:

 1. Crearea unor echipe dedicate facilitării activităţilor de publicare precum şi activităţilor specifice dezvoltării proiectelor de cercetare cu diferite forme de finanțare;
 2. Identificarea şi dezvoltarea unor noi direcţii de cercetare specifice mediului economic-social actual şi caracteristicilor societăţii contemporane prin extinderea ariei de activitate spre noi direcții de cercetare;
 3. Participarea la manifestări științifice de prestigiu, publicarea de lucrări în reviste cu factor de impact ridicat, editarea de cărți în edituri naționale și internaționale;
 4. Evaluarea oportunității organizării anuale a Conferinței Internaționale a FEAA și a unor workshop-uri, mese rotunde specifice domeniilor fiecărui departament al facultății;
 5. Constituirea de parteneriate cu colectivele redacționale, din țară și străinătate, ale revistelor cotate BDI, circumscrise ariilor de interes ale facultății;
 6. Iniţierea, identificarea și crearea cadrului specific pentru tranziția uneia dintre revistele facultății la nivelul de revistă cotată ISI.

2. Dezvoltarea unei resurse umane de excelență, pregătită pentru activități de cercetare avansată, obiectiv concretizat prin:

 1. Integrarea studenților doctoranzi în colectivele de cercetare organizate la nivelul facultății/departamentelor;
 2. Sprijinirea pregătirii cadrelor didactice tinere prin stagii în centre de cercetare sau universități din țară și străinătate;
 3. Identificarea şi cooptarea în activitatea de cercetare a unor specialişti din ţară sau străinătate care să contribuie, prin rezultatele obţinute, la crearea de valoare adăugată intelectuală şi materială pentru facultate.

3. Creșterea volumului de fonduri de cercetare atrase, obiectiv concretizat prin:

 1. Sprijinirea creșterii numărului și a calității programelor și proiectelor depuse în competițiile naționale și internaționale;
 2. Stimularea activităților de cercetare interdisciplinară, prin susținerea dezvoltării relațiilor de cercetare inter-departamentale și inter-facultăți din cadrul universității;
 3. Cooperarea cu alte universităţi, entități de cercetare sau entități economice, din țară sau străinătate, în domeniul cercetării pentru dezvoltarea unor proiecte comune relevante.

4. Dezvoltarea unui sistem eficient de management al activităților de cercetare,

 1. Formarea unei echipe de cadre didactice care să participe la crearea şi implementarea unui sistem eficient de management al activităţilor de cercetare;
 2. Participarea și implicarea colegilor, din echipa mai sus menționată, în constituirea, la nivelul Consiliului cercetării ştiințifice al UCv, a unui grup de experți și consultanți (interni și din afara UCv), care să ajute la implementarea unui sistem performant de management al cercetării;
 3. Stimularea cadrelor didactice ale facultății să dezvolte activități din sfera cercetării, prin participare și implicare la crearea, sub egida UCv, a unor centre de expertizare și consultanță economică, pe domenii specifice de specialitate;
 4. Implicarea în optimizarea evidenței contabile și gestiunii veniturilor realizate din granturi și contracte.

 

 

Situația Cercetării 2012-2016 FEAA

Centre de cercetare

Proiecte

Publicare cărți

Publicare articole

Conferințe

Publicații științifice ale facultății

Acces Portal cercetare

Evenimente științifice ale facultății

Legături utile

Ultimele informaţii despre activitatea de cercetare

 

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.