1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Criterii de admitere - 2021

 1. Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, se organizează pe domenii de studii, prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:
 • Media generală de admitere, reprezentată de media de la bacalaureat (100%);
 • Certificarea competențelor lingvistice (numai candidaților ce optează pentru programul de licență Economie și afaceri internaționale în limba engleza sau programul de master cu predare în limba engleză Economie și administrarea afacerilor internațio­nale/ International Economics and Business Administration ).

1.1. Certificarea competențelor lingvistice de limbă engleză a candidaților este apreciată de comisia de admitere prin calificativul admis/respins și se va realiza printr-una din următoarele modalități:

 1. prin prezentarea unei copii a diplomei pentru unul din testele: TOEFL – internet-based (iBT) 92/computer-based (CBT) 237/paper-based (PBT) 580; IELTS 6,5; Cambridge Proficiency A, B, C sau Cambridge Advanced English (CAE); Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English cu grade C1/C2 la partea scrisă și orală a testului;
 2. prin prezentarea unei copii a Certificatului de competență lingvistică obținut ca urmare susținerii examenului de bacalaureat;
 3. prin prezentarea dovezii parcurgerii unei specializării bilingve;
 4. prin prezentarea dovezii că pe perioada studiilor liceale, a fost urmată și promovată disciplina limba engleză (disciplina apare înscrisă în foaia matricolă);
 5. examen oral - în cadrul acestuia, candidații vor trebui să răspundă la un număr de zece întrebări din tematica aferentă probei. Pentru formularea răspunsurilor, fiecare candidat are la dispoziție o perioadă de timp rezonabilă. Tematica pentru proba de competenţă lingvistică este prezentată în Anexa nr.1.

1.2. Candidații care prezintă una dintre dovezile menționate la punctele a), b), c), d), vor fi declarați admiși la Proba de competență lingvistică.

1.3. Candidații care nu prezintă una dintre dovezile menționate la punctele a), b), c), d), vor susține examenul oral, online, pentru certificarea competențelor lingvistice de limbă engleză.

 

 1. La înscriere, candidaţii pot opta pentru unul sau mai multe domenii de studii, admiterea făcându-se în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile exprimate de către fiecare candidat în fişa de înscriere şi în limita locurilor (buget şi taxă) prevăzute pentru fiecare program de studii şi aprobate pentru anul universitar 2021-2022.
 2. În situaţia în care, la un program de studii, după cele două sesiuni de admitere, nu se înscrie numărul minim de candidați stabilit de Consiliul Facultăţii, candidaţii vor fi repartizaţi la una dintre opţiunile următoare, exprimate prin fişa de înscriere, pentru care s-a constituit programul de studii.
 3. Candidaţii la programele de studii universitare de licenţă, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale/internaționale, pot fi declarați admiși, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget, la propunerea Consiliului Facultății, analizându-se fiecare caz în parte și cu aprobarea Consiliului de Administrație al UCv.
 4. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor acordă un loc bugetat pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament.
 5. Candidaţii la programele de studii universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei și Cercetării, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.
 6. Candidaţii declaraţi admişi în sesiunile iulie, respectiv septembrie a.c., la care înscrierea la concurs s-a făcut pe baza adeverinţei tip, trebuie să depună di­plo­ma de bacalaureat în original până la data stabilită de facultate.
 7. Candidații admiși pe locurile bugetate care nu depun diploma de bacalaureat sau echivalent, in cazul in care diploma de bacalaureat nu a fost emisă până la termenele fixate prin contractul-angajament își pierd locurile obţinute prin concurs.

Anexa 1 - TEMATICA PROBEI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ LIMBA ENGLEZĂ

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.