1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Anunt referitor burse sociale si formulare de completat

PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE SI A AJUTOARELOR SOCIALE OCAZIONALE PE SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

 1. Bursele pentru suținerea financiară a studenților cu venituri reduse sunt: burse sociale și burse sociale ocazionale. Acestea sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcție de situația socioeconomică a familiei studentului.
 2. Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul cu frecvenţă (licenţă şi masterat), şcolarizaţi în regim bugetat, care se încadrează într-una din următoarele categorii:

 

 1. studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca masură de protecţie plasamentul, cei proveniţi din casele de copii, care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 2. studenţii bolnavi TBC şi care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozată sau reumatism articular acut, studenții cu handicap permanent, grav sau accentuat certificat;
 3. studenţii a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni, înainte de începerea semestrului/anului universitar, un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim net pe economie;

Distribuirea burselor sociale se face în ordinea categoriilor enumerate la punctele a), b), c), iar la punctul c) în ordinea crescătoare a venitului net pe mebru de familie.

Studenţii care solicită bursă socială vor depune la secretariatele facultăţilor o cerere, conform modelului anexat, însoţită de un dosar care sa cuprindă:

 1. copii dupa buletin/cartea de identitate a studentului și ale membrilor familiei;
 2. adeverințe din care să rezulte venitul net, pe ultimele 3 luni, realizat de persoanele din familie încadrate în muncă (părinti, studentul(a) dacă lucrează, soţ/soţie (dacă este cazul);
 3. talonul de plată a ajutorului de somaj, ajutorului de integrare profesională sau a alocației de spijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele 3 luni;
 4. taloane sau adeverințe de pensie, de ajutor social, alte indemnizații sau alte forme de sprijin social din ultimele 3 luni;
 5. declarație notarială pentru fiecare membru al familei care nu realizează venituri. Declarația va contine referiri clare la nerealizarea veniturilor prevăzute la art.14 din Ordinul nr.3392/2017 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat (pct.3 lit a) … l) );
 6. ancheta socială de la primărie pentru familiile care nu realizează venituri și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate. Pentru situația în care comisia de evaluarea a cererii constată că există suspiciuni rezonabile referitoare la situația socioeconomică a familiei studentului poate solicita raportul de ancheta socială;
 7. adeverinte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din prestarea unor activități autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, venituri din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 8. adeverință cu venitul agricol anual emisă de primărie sau de căre administrația financiară, după caz;
 9. adeverinţe de student sau elev, cursuri de zi, sau copie de pe certificatul de naştere pentru fraţii/surorile sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
 10. talon alocații de stat pentru copii, alocații de plasament;
 11. certificat de la medicul specialist, altul decat medicul de familie, în care se prezinta tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile pct.2, alin (b). Certificatul medical va specifica obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli prevăzute la pct.2, alin (b) și va fi vizat de policlinica studențească;
 12. certificat de încadrare în grad de handicap;
 13. copie de pe certificatul/certificatele de deces ale părinţilor, adeverința privind cuantumul pensiei de urmaș, dacă este cazul;
 14. copie dupa hotărârea de divorț, adeverinte privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și frații acestuia, dacă este cazul;
 15. adeverință că studentul provine dintr-o Casă de copii, dacă este cazul.

Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

 1. Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă este cazul, luând în calcul:

 

 1. veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 7. ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;
 8. veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
 9. drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
 10. orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
 11. orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 12. dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.
 13. lista documentelor depuse la dosar (Anexa 4)

Dacă părintele este plecat în strainătate cu contract de muncă se ia în calcul veniturile de la angajatorul acestuia. Conversia în lei se face la cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care a obținut venitul;

Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Bursa pentru ajutor social ocazional se acordă la cerere, studenților defavorizați din punct de vedere socioeconomic, în cuantum egal cu cuantumul lunar al bursei sociale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel:

 1. bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda studenţilor orfani, repectiv pentru care s-a dispus ca masură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socio-economic, a căror familie nu a realizat pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decat salariul minim net pe economi Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student cel mult de două ori în decursul unui an universitar. Cuantumul unei burse este egal cu cel al bursei sociale.
 2. bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul minim net la nivel național și constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut. Cuantumul unei burse este egal cu cel al bursei social
 3. bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda studentului pentru decesul unui membru al familiei (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului(ei), necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă), cu soţ/soţie care nu realizează venituri. Bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal o singură dată în cursul anului universitar. Cuantumul unei burse este egal cu cel al bursei social

(2) Bursele pentru ajutor social ocazional se acordă pe baza cererii studentului, depusă la secretariatele facultăţilor, însoţită de actele specificate.

NOTĂ: Actele se vor prezenta la secretariat în perioada 24 februarie – 5 martie 2020. Dosarele se vor depune personal, numai cu actele complete.

Se vor completa obligatoriu atât Cererea tip pentru acordarea bursei sociale cât și Anexa 4 care cuprinde actele depuse la dosar. Toate actele vor fi îndosariate în dosar cu șină, în ordinea specificată în Anexa 4 și numerotate. Pentru evitarea erorilor vă rugăm să numerotați actele depuse numai după verificarea dosarului la secretariatul facultății. Coperta dosarului va fi completată conform modelului. Atât cererea tip cât și anexa 4 se vor lista față-verso. Toate documentele de completat se regăsesc pe site-ul facultății.

Venitul minim luat în calcul pentru bursele sociale este: noiembrie 2019 – 1263 lei; decembrie 2019 – 1263 lei; ianuarie 2020 – 1346 lei.

 

Listă documente (PDF)

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.