1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Admitere licenţă 2019

Admitere licenţă 2019

CONDIȚIILE ȘI MODALITĂȚILE DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020

Preînscriere online

(Formular utilizat pentru preînscrierea candidaților în admiterea la programele de studii oferite de Universitatea din Craiova)

Prezentul document se constituie ca anexă la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2019-2010, al Universității din Craiova.

SECȚIUNEA 1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ (DOMENII, PROGRAME DE STUDII ȘI CIFRA DE ȘCOLARIZARE)

1.1 În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor oferta educaţională pentru învăţământul cu frecvență este reprezentată de 7 domenii de studii universitare de licenţă din cadrul domeniului fundamental Ştiinţe Economice.

1.2 În cadrul învăţământului la distanţă sunt organizate trei programe de studii, aferente a trei domenii de studii universitare de licenţă.

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ – 2019-2020

Ghidurile candidaților - Admitere 2019

Coperta ghid licenta 2019 zi

Licență IF

Coperta ghid licenta 2019 ID

Licență ID

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

DIN CARE

Număr locuri taxă

Domeniul

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

Forma de învățământ IF/ID/FR

Număr locuri repartizate Buget

Număr locuri Rromi

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

 19    1  21

Economia comerțului, turismului și serviciilor (A) IF

 30      10

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică (A) IF

 53      7

Statistică și previziune economică (A) IF

 20    1  10

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune (A) IF

 67    1  23

Contabilitate și informatică de gestiune (A) ID

       50

Contabilitate și informatică de gestiune (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

 24    1  16

Marketing

Marketing

 30    1  10

Economie și afaceri internaționale

Economie și afaceri internaționale (A) IF

 33    1  7

Economie și afaceri internaționale (în lb. engleză) (A) IF

 24      6

Finanțe

Finanțe și bănci (A) IF

 75    1  15

Finanțe și bănci (A) ID

       50

Finanțe și bănci (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

 23    1  17

Management

Management (A) IF

 54  1  1  11

Management (A) ID

       125

Management (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

 18  1  1  22

TOTAL

 

 470

 2

 10

 400

Informații importante despre admitere

 

1.3 La forma de învăţământ cu frecvenţă există locuri finanţate de la buget (fără taxă) şi locuri în regim cu taxă. Statutul de student finanţat de la buget sau cu taxă se actualizează anual, în funcţie de performanţele universitare ale studentului.

1.4 La forma de învăţământ la distanţă există doar locuri în regim cu taxă.

SECȚIUNEA 2. ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

2.1 Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare și care va conține următoarele:

 • Fişa de înscriere (se completează electronic și se semnează de către candidat la înscrierea în baza de date);
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta și foaia matricolă într-una din variantele:

       - în original;

       - în original și copie, certificarea conformității cu originalul făcându-se de către membrii comisiei de admitere care au atribuții desemnate în acest sens.

Absolvenţii de liceu din promoţia 2018-2019 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen,  termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. La înscriere, în loc de original, se poate depune o copie legalizată a adeverinței sau o copie simplă, prezentându-se și originalul, certificarea conformității cu originalul făcându-se de către membrii comisiei de admitere care au atribuții desemnate în acest sens;

 • Certificatul de naştere, în copie legalizată (legalizarea se poate efectua şi de către comisia de admitere ale facultăţii, dacă se prezintă originalul);
 • Adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de cabinetele medicale şco­la­re, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie care să ateste faptul că persoanei care urmează să se înscrie la studii i se permite accesul la studii în colectivitate, că nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene (după caz, a municipiului Bucureşti) de orien­tare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medi­cale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele institu­ţio­nale în vigoare.

 • 2 fotografii tip buletin;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent a candidatului, eliberată de facultatea unde este înmatriculat, precum şi o copie a diplomei de bacalaureat sau a diplomei echivalente cu aceasta, certificată ca fiind conformă cu originalul de către secretariatul facultății respective, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou program de studii;
 • Certificatul de căsătorie (pentru persoanele care în urma căsătoriei şi-au schimbat numele), în copie legalizată (legalizarea se poate efectua şi de către comisia de admitere ale facultăţii, dacă se prezintă originalul);
 • Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certifi­catele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeve­rinţe eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților proveniți din aceste instituții; adeverinţe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții de învățământ pentru salariaţii ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovadă de la Casa de Pensii pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice auxiliare);                                                
 • Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă, eliberată de o organizaţie legal constituită, din care să rezulte că per­soa­na în cauză este de etnie rromă;
 • Copie C.I./B.I.;
 • Chitanţa doveditoare a plății taxei de înscriere la concursul de admitere.

2.2 La înscriere, candidatul va avea asupra sa cartea de identitate.

 

SECȚIUNEA 3. CATEGORIILE DE CANDIDAȚI SCUTIȚI DE TAXA DE ÎNSCRIERE

3.1 Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere (în baza actelor doveditoare prezentate), următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
 • copiii tuturor salariaţilor de la Universitatea din Craiova;
 • candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la centrele de plasament sau din plasament familial.

3.2 Alte situaţii de scutire de la plata taxelor de înscriere vor fi analizate, de la caz la caz, de comisia de admitere pe facultate.

SECȚIUNEA 4. CALENDARUL ADMITERII

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ la distanţă (ID), concursul de admitere se va desfăşura după următorul program:

 1. Sesiunea Iulie 2019
 • 13 - 22.07.2019 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;
 • 23.07.2019 – susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 23.07.2019 – afişarea rezultatelor parţiale;
 • 24 - 27.07.2019 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi, prin depunerea actelor de studii în original (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) sau a unei adeverinţe din care să rezulte că actele originale se află la o altă instituţie la care candidatul a fost admis;
 • 27.07.2019 – redistribuirea locurilor neconfirmate și afişarea rezultatelor finale;
 • 28 - 30.07.2019 – confirmarea locurilor după redistribuire, respectiv retragerea dosarelor de către candidaţii respinși;
 • 24 - 30.07.2019 – plata taxei de înmatriculare și semnarea contractelor de studii de către candidații declarați admiși în sesiunea iulie 2019;
 • 03 octombrie – 10 octombrie 2019 – plata primei rate din taxa de școlarizare de către canditații admiși pe locurile cu taxă în sesiunea iulie 2019.
 1. Sesiunea Septembrie 2019 (doar pentru locurile neocupate în sesiunea Iulie 2019)
 • 09 - 16.09.2019– depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;
 • 17.09.2019–  susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 17.09.2019– afişarea rezultatelor parțiale;
 • 18 - 20.09.2019– confirmarea locurilor prin depunerea actelor de studii în original (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) sau a unei adeverinţe din care să rezulte că actele originale se află la o altă instituţie la care candidatul a fost admis;
 • 21.09.2019– redistribuirea locurilor neconfirmate și afișarea rezultatelor finale;
 • 22 - 24.09.2019– confirmarea locurilor după redistribuire, respectiv retragerea dosarelor de către candidaţii respinși;
 • 18 - 24.09.2019– plata taxei de înmatriculare și semnarea contractelor de studii pentru candidații admiși în sesiunea septembrie 2019;
 • 03 octombrie – 10 octombrie 2019 – plata primei rate din taxa de școlarizare pentru candidații admiși pe locurile cu taxă în sesiunea septembrie 2019.

SECȚIUNEA 5. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

5.1 Admiterea la ciclurile de studii universitare de licenţă se poate organiza în două sesiuni, în condiții identice, înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie.

CRITERII DE ADMITERE

5.2 Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, se organizează pe domenii de studii, prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:

 • Media generală de admitere, reprezentată de media de la bacalaureat (100%);
 • Proba de competență lingvistică.

5.3 Proba de competență lingvistică va fi susținută numai de candidații ce optează pentru un program de studii cu predare în limba engleză. În cadrul acesteia, candidații vor trebui să răspundă la un număr de zece întrebări din tematica aferentă probei. Pentru formularea răspunsurilor, fiecare candidat are la dispoziție 15 minute.

5.4 Proba este eliminatorie, fiind apreciată de comisia de admitere prin calificativul admis/respins.

5.5 Tematica pentru proba de competenţă lingvistică este prezentată în Anexa nr.1.

5.6 Candidații care au optat pentru programe de studii în limba engleză și prezintă o copie a diplomei pentru unul din testele: TOEFL – internet-based (iBT) 92/computer-based (CBT) 237/paper-based (PBT) 580; IELTS 6,5; Cambridge Proficiency A, B, C sau Cambridge Advanced English (CAE); Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English cu grade C1/C2 la partea scrisă și orală a testului, sunt declarați admiși la Proba de competență lingvistică.

5.7 Conformitatea cu originalul a diplomei respective este certificată de către comisia de admitere pe facultate (pe baza actului original).

5.8 La medii generale de admitere egale pentru departajarea candidaţilor se vor folosi trei criterii, în ordinea:

 • nota la proba scrisă de „Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat (Ea);
 • nota la proba scrisă diferențiată în funcție de filieră, profil, specializare  obţinută la examenul de bacalaureat (Ec);
 • nota la proba scrisă la alegere, în funcție de filieră, profil, specializare  obţinută la examenul de bacalaureat (Ed).

5.9 La înscriere, candidaţii pot opta pentru unul sau mai multe domenii de studii, admiterea făcându-se în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile exprimate de către fiecare candidat în fişa de înscriere şi în limita locurilor (buget şi taxă) prevăzute pentru fiecare program de studii şi aprobate pentru anul universitar 2019-2020.

5.10 În situaţia în care la un program de studii, după cele două sesiuni, nu se înscrie numărul minim de candidați stabilit de Consiliul Facultăţii (20 de candidați la programele cu coeficient de finanțare >1, și 30 de candidați la programele cu coeficient de finanțare = 1), candidaţii vor fi repartizaţi la una din opţiunile exprimate prin fişa de înscriere, pentru care s-a constituit programul de studii.

5.11 Candidaţii la programele de studii universitare de licenţă, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale/internaționale, pot fi declarați admiși, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget, la propunerea Consiliului Facultății, analizându-se fiecare caz în parte și cu aprobarea Consiliului de Administrație al UCv.

5.12 Universitatea din Craiova poate acorda, în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget, cel puțin încă un loc bugetat pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, în condițiile stabilite de Senatul UCv.

5.13 Candidaţii la programele de studii universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

5.14 Universitatea din Craiova, în conformitate cu  O.M.  3062/16.01.2018  organizează admitere pe locurile bugetate, alocate în condițiile legii, absolvenților de licee situate în mediul rural.

5.15 În anul universitar 2019-2020 condiția de admitere pe locurile bugetate, alocate în condițiile legii, absolvenților de licee situate în mediul rural este media de absolvire a examenului de bacalaureat, minim 6,00.

5.16 Repartizarea candidaților pe locurile  alocate  absolvenților  de licee situate în mediul rural se face în ordinea descrescătoare a mediei la bacalaureat. În situația de egalitate de medii pe ultimul loc, se aplică criteriile de departajare aprobate de Consiliul Facultății.

5.17 Candidaţii declaraţi admişi în sesiunile iulie, respectiv septembrie a.c., la care înscrierea la concurs s-a făcut pe baza adeverinţei tip, trebuie să depună di­plo­ma de bacalaureat în original până la data stabilită de facultate, con­­­­form contractului-angajament semnat.

5.18 Candidații admiși pe locurile bugetate care nu depun diplomele de bacalaureat în original, la termenele fixate prin contractul-angajament își pierd locurile obţinute prin concurs.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

5.19 În fiecare dintre zilele de înscriere, în intervalul orar prevăzut, pentru a fi acceptați în concurs, candidații vor parcurge următorii pași:

 • Verificarea documentelor din dosarul de concurs, consilierea candidaților în vederea înscrierii;
 • Plata taxei de înscriere la concurs;
 • Depunerea dosarelor de concurs, înregistrarea în baza de date prin completarea electronică a fișei de înscriere și eliberarea Legitimației de concurs.

SECȚIUNEA 6. TAXE DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE

6.1 Pentru înscrierea la o formă de învățământ (cu frecvență sau la distanță) se plătește o taxă de înscriere.

6.2 Taxa de înscriere este stabilită de către Senatul Universității din Craiova și va fi înca­­sată pe bază de chitanţă.

6.3 După afişarea rezultatelor, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor plăti taxă de înmatriculare, iar candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor plăti taxă de înmatriculare şi prima rată (500 lei) din taxa de şcolarizare.

6.4 Taxele aprobate pentru anul universitar 2019-2020 sunt:

 • taxă de înscriere  - 100 lei;
 • taxă de înmatriculare - 150 lei;
 • taxă de şcolarizare:
  • 3000 lei pentru învățământul cu frecvență;
  • 2500 lei pentru învățământul la distanță.

SECȚIUNEA 7. CONSTITUIREA COMISIEI DE ADMITERE

7.1 La nivelul facultăţii se va constitui comisia de admitere, con­dusă de preşedinte, de regulă, decanul facultăţii, alcătuită din membri ai Consiliului facultăţii şi alte cadre didactice din facultate. Preşe­din­tele comisiei de admitere pe facultate numeşte un secretar al comisiei, care nu a îndeplinit această funcţie în anul precedent.

7.2 Comisia de admitere pe facultate se numește prin decizia rectorului, cu cel mult 10 zile înainte de începerea concursului şi este subordonată comisiei de admitere de la nivelul Universităţii.

7.3 Comisia de admitere pe facultate are următoarele responsabilităţi:

 • în vederea afișării, validează rezultatele Concursului de admitere și prezintă domnului Rector, spre a fi semnate, listele cu candidații declarați admiși, respectiv respinși;
 • primirea şi rezolvarea contestaţiilor conform prezentului regulament;
 • prelucrarea automată a datelor din fişa de înscriere;
 • păstrarea dosarelor candidaţilor şi a documentelor de la examenul de admitere până la finalizarea fiecărei sesiuni de admitere, ulterior acestea fiind predate pe bază de proces-verbal la secretariatul facultăţii.

SECȚIUNEA 8. CALENDARUL AFIȘĂRII REZULTATELOR

Sesiunea Iulie 2019

 • 23.07.2019 – afișarea rezultatelor pațiale;
 • 27.07.2019 – afişarea rezultatelor finale.

Sesiunea Septembrie 2019

 • 17.09.2019 – afişarea rezultatelor parţiale;
 • 21.09.2019 – afişarea rezultatelor finale.

Afișarea rezultatelor se va face în zilele menționate, la “Panoul admiterii” situat la sediul facultății din clădirea centrală a Universității, la ora 16.00.

SECȚIUNEA 9. ANEXE

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.