1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

 IE2021

FaceBookFaceBook 

Specializarea Informatică Economică pregăteşte specialişti cu un important orizont metodologic în domeniul tehnologiilor informaţionale, dar şi cu solide cunoştinţe economice.

Această dublă specializare oferă studenţilor pregătirea interdisciplinară necesară, preponderent aplicativă, pentru ca ei să se încadreze perfect atât în domeniul economic, cât şi în cel informatic.

Absolvenţii beneficiază de un bun plasament pe piaţa forţei de muncă, în cadrul diverselor firme, iar cunoştinţele dobândite în ciclul universitar de licenţă le permit să urmeze cursul de masterat Managementul Afacerilor Electronice.

Pe plan mondial, domeniul informaticii economice este într-o dezvoltare considerabilă, iar România are un precedent important în domeniu, având în vedere faptul că o serie de ţări europene ca Franţa sau Austria şi-au dezvoltat specialitatea abia după anul 2000. La ora actuală, coeficientul de absorbţie al absolvenţilor de Informatică economică este de aproape 100% în ţară şi străinătate.

Competenţe generale:

 • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei;
 • Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii la nivel micro şi macroeconomic în contexte specifice societăţii bazate pe cunoaştere;
 • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă definită;
 • Analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi;
 • Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite;
 • Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrări, procesarea de informaţii şi accesarea de baze de date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale;
 • Utilizarea eficientă a resurselor sistemelor calcul , de operare si ale Internet-ului.

Competenţe de specialitate:

 • cunoaşterea, înţelegerea si utilizarea diferitelor concepte, metode si tehnici specifice sistemelor informatice si limbajelor de programare;
 • identificarea resurselor si performantelor sistemelor de calcul, a funcţiilor sistemelor de operare si ale Internet-ului;
 • capacitatea de a programa, dezvolta si utiliza aplicaţii software in domeniul afacerilor;
 • dezvoltarea de componente pentru produse software, folosind structuri de date, algoritmi, tehnici si limbaje de programare evoluate;
 • abilităţi de gestionare si monitorizare a reţelelor de calculatoare si a securităţii acestora;
 • dezvoltarea de aplicaţii informatice care utilizează baze de date, resurse multimedia şi tehnologii client-server / servicii web.

Profesiile vizate de absolvenţii specializării Informatică Economică includ:

 • analist de sisteme informaţionale;
 • programator;
 • dezvoltator de site-uri WEB, magazine virtuale şi alte elemente de afaceri pe Internet;
 • proiectant şi administrator de baze de date;
 • proiectant de sisteme informatice economice;
 • manager de proiecte informaționale;
 • manager de proiecte IT
 • administrator reţele de calculatoare;
 • consultant IT.

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.