1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Admitere la Studiile de master - 2020 - Inscrierea candidatilor

 

 1. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face online. Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tutruror documentelor semnate (unde este cazul) și scanate, prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2020-2021 (disponibil aici).

Fiecare candidat își asumă responsabilitatea autenticității și corespondenței dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat și încărcat va avea și mențiunea ”copie conform cu originalul”.

Documentele scanate necesare pentru înscriere la programele de licență (https://www.ucv.ro/admitere/) sunt:

 • Fişa de înscriere (se completează on line);
 • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) și foaia matricolă;
 • Diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diploma echivalentă acesteia; absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire;
 • Certificatul de naştere;
 • Cartea de identitate;
 • Adeverinţă medicală;
 • Certificatul de căsătorie (pentru persoanele care în urma căsătoriei şi-au schimbat numele);
 • Dovada achitării taxei de înscriere (prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul admitere ( https://www.ucv.ro/admitere/) sau acte doveditoare pentru scutirea de plată a taxei de înscriere.

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere la concursul de admitere (în baza actelor doveditoare prezentate), următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
 • copiii tuturor salariaţilor de la Universitatea din Craiova;
 • candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la centrele de plasament sau din plasament familial.

Actele doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere sunt: adeverinţe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții de învățământ pentru salariaţii ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovadă de la Casa de Pensii pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice auxiliare; copii după certifi­catele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeve­rinţe eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților proveniți din aceste instituții.                                

 • Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă, eliberată de o organizaţie legal constituită, din care să rezulte că per­soa­na în cauză este de etnie rromă;

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.