1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Admitere licenţă 2020

Admiterea la programele de studii de licență ale FEAA se organizează în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2020-2021, al Universității din Craiova, completat cu Anexa nr. 4.

 

Inscriere online

https://www.ucv.ro/admitere/inscriere_online/

Regulamentul de organizare şi desfăşurare concurs de admitere

https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/2020/Regulament_organiz_si_desf_concurs_de_admitere_2020_2021_v1.pdf

Ghidul video pentru utilizarea aplicației EvStud -Înscriere Online:

https://youtu.be/Z2f_yZO-IZs


Poster admitere licenta 09 2020 v2

Important!

Pentru candidații ”Români de pretutindeni

Înscrierea acestor candidați se face pe bază de dosar, transmis prin una din cele doua modalități:
 • electronic, la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • prin poștă, la adresa: Universitatea din Craiova, Departamentul de Relații Internaționale, Sala 445, Str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova, România
Informatii suplimentare la adresa web: 

Români de pretutindeni

REZULTATE FINALE - 30 iulie 2020


Mail clarificări:

- Craiova - Licență: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Craiova - Licență ID (învățământ la distanță): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Severin - Licență: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Oferta educațională

Modalitatea de înscriere

Calendarul admiterii

Criterii de admitere

Taxe de admitere și școlarizare

Anexe

 

1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ (DOMENII, PROGRAME DE STUDII ȘI CIFRA DE ȘCOLARIZARE)

În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor oferta educaţională este reprezentată de 7 domenii de studii universitare de licenţă pentru învăţământul cu frecvență și 3 domenii de studii universitare pentru învăţământul la distanţă.

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ – 2020-2021

Domeniul

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

 

A/AP

Forma de învățământ IF/ID/IFR

Capacitatea de școlarizare

Număr locuri

BUGET   TOTAL

Din care:

Număr locuri

Taxă

Nr.locuri Romi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

A/IF

50

19

-

-

-

21

Economia comerțului, turismului și serviciilor (A) IF

A/IF

100

29

-

-

-

11

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică (A) IF

A/IF

90

52

-

35

1

8

Statistică și previziune economică (A) IF

A/IF

50

20

-

-

1

10

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune (A) IF

A/IF

150

67

-

-

1

23

Contabilitate și informatică de gestiune (A) ID

A/ID

50

-

-

-

50

Contabilitate și informatică de gestiune (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

A/IF

50

23

-

-

1

17

Marketing

Marketing

A/IF

60

30

-

-

1

10

Economie și afaceri internaționale

Economie și afaceri internaționale (A) IF

A/IF

100

32

-

-

1

8

Economie și afaceri internaționale (în lb. engleză) (A) IF

A/IF

50

24

-

-

-

6

Finanțe

Finanțe și bănci (A) IF

A/IF

120

74

-

-

1

16

Finanțe și bănci (A) ID

A/ID

50

-

-

-

-

50

Finanțe și bănci (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

A/IF

60

23

-

-

1

17

Management

Management (A) IF

A/IF

90

53

1

-

1

12

Management (A) ID

A/ID

125

-

-

-

-

125

Management (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

A/IF

50

18

1

-

1

22

TOTAL

1245

464

2

35

10

406

 

2. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR  Arrow Up 512

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face online (vezi tutorial). Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor semnate (unde este cazul) și scanate, prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2020-2021 (disponibil aici).

Fiecare candidat își asumă responsabilitatea autenticității și corespondenței dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat și încărcat va avea și mențiunea ”copie conform cu originalul”.

Documentele scanate necesare pentru înscriere la programele de licență (https://www.ucv.ro/admitere/) sunt:

 • Fişa de înscriere (se completează on line);
 • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) și foaia matricolă. Absolvenţii de liceu din promoţia 2019-2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat, notele obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. Candidații admiși vor aduce originalele actelor de studii, pentru înmatriculare, la datele precizate de către facultate.
 • Certificatul de naştere;
 • Cartea de identitate;
 • Adeverinţă medicală;
 • Certificatul de căsătorie (pentru persoanele care în urma căsătoriei şi-au schimbat numele);
 • Dovada achitării taxei de înscriere plătită:

       - prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700

       - prin BRD în contul RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghișeu

       - on-line din aplicația de admitere  

       - în numerar la casieria Universității sau

       - acte doveditoare pentru scutirea de plată a taxei de înscriere.

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere la concursul de admitere (în baza actelor doveditoare prezentate), următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
 • copiii tuturor salariaţilor de la Universitatea din Craiova;
 • candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la centrele de plasament sau din plasament familial.

Actele doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere sunt: adeverinţe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții de învățământ pentru salariaţii ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovadă de la Casa de Pensii pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice auxiliare; copii după certifi­catele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeve­rinţe eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților proveniți din aceste instituții.                                

 • Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă, eliberată de o organizaţie legal constituită, din care să rezulte că per­soa­na în cauză este de etnie rromă;

3. CALENDARUL ADMITERII Arrow Up 512

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ la distanţă (ID), concursul de admitere se va desfăşura după următorul program:

 1. Sesiunea Iulie 2020
 • 07 - 16.07.2020 – înscrierea online a candidaților la concursul de admitere;
 • 17.07.2020 – susţinerea online a probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză și care nu prezintă una dintre dovezile de certificare a competenței lingvistice specificate la art. 4.2;
 • 18.07.2020 – afişarea rezultatelor parţiale;
 • 19 - 23.07.2020 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi (Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget; Plata taxei de înmatriculare; Semnare contracte şcolarizare);
 • 24.07.2020 – afişare intermediară / redistribuirea locurilor neconfirmate;
 • 25 - 29.07.2020 – confirmarea locurilor după redistribuire (Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget; Plata primei tranșe de școlarizare -1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă);
 • 30.07.2020 – afișare rezultate finale.
 1. Sesiunea Septembrie 2020 (doar pentru locurile neocupate în sesiunea Iulie 2020)
 • 03 - 11.09.2020 – înscrierea candidaților la concursul de admitere;
 • 14.09.2020 – susţinerea online a probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză și care nu prezintă una dintre dovezile de certificare a competenței lingvistice specificate la art. 4.2;
 • 14.09.2020 – afişarea rezultatelor parțiale;
 • 15 - 18.09.2020 – confirmarea locurilor (Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget; Plata taxei de înmatriculare; Semnare contracte şcolarizare);
 • 19.09.2020 – afişare intermediară / redistribuirea locurilor neconfirmate;
 • 20 - 23.09.2020 – confirmarea locurilor după redistribuire (Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget; Plata primei tranșe de școlarizare (1000 lei) pentru candidații declarați admiși la taxă);
 • 24.09.2020 - afișare rezultate finale.

4. CRITERII DE ADMITERE Arrow Up 512

4.1 Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, se organizează pe domenii de studii, prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:

 • Media generală de admitere, reprezentată de media de la bacalaureat (100%);
 • Certificarea competențelor lingvistice (numai candidaților ce optează pentru un program cu predare în limba engleză).

4.2 Certificarea competențelor lingvistice de limbă engleză a candidaților este apreciată de comisia de admitere prin calificativul admis/respins și se va realiza printr-una din următoarele modalități:

 1. prin prezentarea unei copii a diplomei pentru unul din testele: TOEFL – internet-based (iBT) 92/computer-based (CBT) 237/paper-based (PBT) 580; IELTS 6,5; Cambridge Proficiency A, B, C sau Cambridge Advanced English (CAE); Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English cu grade C1/C2 la partea scrisă și orală a testului;
 2. prin prezentarea unei copii a Certificatului de competență lingvistică obținut ca urmare susținerii examenului de bacalaureat;
 3. prin prezentarea dovezii parcurgerii unei specializării bilingve;
 4. prin prezentarea dovezii că pe perioada studiilor liceale, a fost urmată și promovată disciplina limba engleză (disciplina apare înscrisă în foaia matricolă);
 5. examen oral - în cadrul acestuia, candidații vor trebui să răspundă la un număr de zece întrebări din tematica aferentă probei. Pentru formularea răspunsurilor, fiecare candidat are la dispoziție o perioadă de timp rezonabilă. Tematica pentru proba de competenţă lingvistică este prezentată în Anexa nr.1.

4.3 Candidații care prezintă una dintre dovezile menționate la punctele a), b), c), d), vor fi declarați admiși la Proba de competență lingvistică.

4.4 Candidații care nu prezintă una dintre dovezile menționate la punctele a), b), c), d), vor susține examenul oral pentru certificarea competențelor lingvistice de limbă engleză.

4.5 La medii generale de admitere egale pentru departajarea candidaţilor se vor folosi trei criterii, în ordinea:

 • nota la proba scrisă de „Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat (Ea);
 • nota la proba scrisă diferențiată în funcție de filieră, profil, specializare obţinută la examenul de bacalaureat (Ec);
 • nota la proba scrisă la alegere, în funcție de filieră, profil, specializare obţinută la examenul de bacalaureat (Ed).

4.6 La înscriere, candidaţii pot opta pentru unul sau mai multe domenii de studii, admiterea făcându-se în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile exprimate de către fiecare candidat în fişa de înscriere şi în limita locurilor (buget şi taxă) prevăzute pentru fiecare program de studii şi aprobate pentru anul universitar 2020-2021.

4.7 În situaţia în care, la un program de studii, după cele două sesiuni de admitere, nu se înscrie numărul minim de candidați stabilit de Consiliul Facultăţii, candidaţii vor fi repartizaţi la una dintre opţiunile exprimate prin fişa de înscriere, pentru care s-a constituit programul de studii.

4.8 Candidaţii la programele de studii universitare de licenţă, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale/internaționale, pot fi declarați admiși, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget, la propunerea Consiliului Facultății, analizându-se fiecare caz în parte și cu aprobarea Consiliului de Administrație al UCv.

4.9 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor acordă un loc bugetat pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament.

4.10 Candidaţii la programele de studii universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei și Cercetării, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

4.11 Candidaţii declaraţi admişi în sesiunile iulie, respectiv septembrie a.c., la care înscrierea la concurs s-a făcut pe baza adeverinţei tip, trebuie să depună di­plo­ma de bacalaureat în original până la data stabilită de facultate, con­­­­form contractului-angajament semnat.

4.12 Candidații admiși pe locurile bugetate care nu depun diplomele de bacalaureat în original, la termenele fixate prin contractul-angajament își pierd locurile obţinute prin concurs.

 

5. TAXE DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE Arrow Up 512

5.1 Pentru înscrierea la o formă de învățământ (cu frecvență sau la distanță) se plătește o taxă de înscriere.

5.2 Taxa de înscriere este stabilită de către Senatul Universității din Craiova și va fi înca­­sată:

       - prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700

       - prin BRD în contul RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghișeu

       - on-line din aplicația de admitere  

       - în numerar la casieria Universității sau

       - acte doveditoare pentru scutirea de plată a taxei de înscriere.

IMPORTANTPe documentul de plată se va specifica OBLIGATORIU numele și prenumele candidatului.

5.3 După afişarea rezultatelor, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor plăti taxă de înmatriculare, iar candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor plăti taxă de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare.

5.4 Taxele aprobate pentru anul universitar 2020-2021 sunt:

 • taxă de înscriere  - 100 lei ;
 • taxă de înmatriculare - 150 lei;
 • taxă de şcolarizare:
  • 3000 lei pentru învățământul cu frecvență;
  • 2500 lei pentru învățământul la distanță.

6. ANEXE Arrow Up 512

 

Share

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord