1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Admiterea la Scoala Doctorală de Științe Economice - 2018

ADMITEREA LA DOCTORAT

Sesiunea Septembrie 2018

 

În cadrul Universității din Craiova, perioada de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat este 3 - 10 septembrie 2018 (în zilele lucrătoare).

Perioada desfășurării colocviilor de admitere la studii universitare de doctorat este 12– 24 septembrie 2018.

Afișarea rezultatelor: 26.09.2018

Inregistrarea și rezolvarea contestațiilor (în cazul în care există probe scrise de specialitate): 27 – 28 septembrie

 

Înmatricularea la studii: 1.10.2018

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii 84/1995 şi absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004.

         Media de absolvire trebuie să fie cel puţin 8 (opt), calculată astfel:

 1. pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de lungă durată, conform Legii 84/1995, se va considera media aritmetică dintre media anilor de studii şi media de la licenţă/proiect;
 1. pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de lungă durată care au masterat şi pentru candidaţii cu diplomă de master, absolvenţi ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii 288/2004, se va considera media aritmetică dintre media anilor de studii (master) şi nota de la Disertaţie.
 1. Media de absolvire a studiilor de licență sau de master poate scădea la 7 (șapte) dacă un candidat face dovada că de la finalizarea ultimului ciclu de studii universitare absolvite și până la inscrierea la colocviul de admitere la studii doctorale a desfășurat o activitate de cercetare științifică susținută în domeniul de doctorat în care dorește să se înscrie, activitate ce rezultă din CV-ul și lista de lucrări științifice ale candidatului. In acest caz, cererea de înscriere la colocviul de admitere la studii doctorale trebuie avizată în prealabil de către Consiliul Școlii Doctorale în funcție de Domeniul în care dorește să se înscrie pentru colocviu, după analizarea datelor din CV-ul candidatului, din lista de lucrări științifice precum și a lucrărilor științifice prezentate în format pdf.

Candidaţii trebuie să prezinte la dosarul de înscriere, obligatoriu, certificatul de atestare pentru cunoaşterea unei limbi străine de mare circulaţie internațională (engleză, franceză, germană, italiană) - certificatul de competență lingvistică.

Certificatul de competență lingvistică se obține de la Centrul de Limbi Moderne “Interlingua” al Facultatii de Litere din cadrul Universitătii din Craiova, în urma promovării unui test de cunoaștere a limbii străine respective.

Solicitarea de obținere a certificatului se depune la Secretariatul Facultății de Litere, în perioada de înscriere la colocviu, 3 – 10 septembrie 2018.

Testarea poate avea loc in aceeași zi.

Orarul de primire a cererilor si de examinare a candidaților este: 3 – 10 septembrie, între orele 9,00 – 12,00.

Nu au nevoie de certificate de competență lingvistică următoarele categorii de candidați:

 • Candidații care au diploma de licența sau de master pe o specializare într-o limbă de largă circulație internațională;
 • Candidații care au diploma de licență sau de master obținută într-o țară a Uniunii Europene dacă limba de predare a fost o limbă de circulație internațională (Diploma astfel obținută trebuie să fie echivalată la CNRED – Ministerul Educației Naționale).

 

ACTELE NECESARE

Înscrierii la concursul de admitere la doctorat, Sesiunea Septembrie 2018

 1. Cerere tip de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Doctorat);
 2. Fişa de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Doctorat)*;
 3. Copie după certificatul de naştere;
 4. Copie xerox după cartea / buletinul de identitate;
 5. Copie legalizată după certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 6. Copie după Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
 7. Copie după Diploma de licenţă sau echivalentul acesteia;
 8. Copie după suplimentul la diplomă / foaia matricolă;
 9. Copie după diploma de master (dacă este cazul);
 10. Copie după supliment la diploma de master / Foaie matricolă;
 11. Curriculum vitae;
 12. Listă de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate;
 13. Atestat de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană) – Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova abilitată să elibereze certificate de competenţă lingvistică. Perioada de obținere a atestatului este 4 – 11 septembrie 2017, între orele 9,00 – 12,00 de la Secretariatul Facultății de Litere);
 14. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere în copie şi în original
 15. Un dosar plic de culoare albă.

* Autentificarea documentelor aflate în copie la dosarul de inscriere se va face în momentul depunerii dosarului de înscriere, pe baza prezentării documentelor originale de către candidat.

Documente utile

Propuneri pentru temele de cercetare doctorala 2018-2019

Regulament Admitere 2018 - Universitatea din Craiova

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.