1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ

Specializarea Economie Generală şi Comunicare Economică se bazează pe un proces de instruire şi educaţie care pregăteşte specialişti cu competenţe în domeniul microeconomic, macroeconomic şi cel al comunicării economice, asigurând studenţilor un cumul de cunoştinţe ştiinţifice economice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale, astfel încât să poată obţine o bună poziţionare pe piaţa muncii după absolvire.

Specializarea Economie Generală şi Comunicare Economică asigură absolvenţilor avantaje deosebite - abilităţi în domeniul comunicării economice, în domeniul relaţiilor publice şi politicilor guvernamentale, competenţe deosebite în domeniul economic, calificare pedagogică, formare intelectuală elevată şi capacitate de analiză şi diagnostic a mediului economic - şi asigură o mobilitate profesională deosebit de ridicată. Absolvenţii acestei specializări pot să se îndrepte către un număr mare de domenii ale vieţii economice, dezvoltând variate cariere profesionale: specialişti în comunicare, consilieri şi analişti economici, profesori în învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetători în domeniul economic, economişti în orice ramură de activitate, în serviciile/departamentele de strategii ale firmelor publice şi private, analişti în mass-media, etc.

Posibilităţi de angajare:

 • instituţii publice: prefecturi, primării, ministere;
 • întreprinderi private;
 • învăţământ liceal, post-liceal şi universitar;
 • mass-media (jurnalistică, televiziune, radio);
 • cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;
 • servicii publice (companii naţionale, multinaţionale);
 • afaceri mici şi mijlocii;
 • consultanţă şi comunicare economică.

 Competenţe generale:

 • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei;
 • Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii la nivel micro şi macroeconomic în contexte specifice societăţii bazate pe cunoaştere;
 • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă definită;
 • Analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi;
 • Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite;
 • Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrări, procesarea de informaţii şi accesarea de baze de date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale;
 • Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.

 Competenţe de specialitate

 • Utilizarea adecvată a cunoştinţelor fundamentale de teorie economică și a metodelor moderne specifice domeniului;
 • Culegerea, prelucrarea şi analiza datelor economice în întreprinderi şi în alte organizaţii;
 • Fundamentarea şi propunerea de soluţii pentru problemele economice;
 • Implementarea normelor metodologice, a măsurilor, programelor şi politicilor de natură economică;
 • Comunicarea profesională în domeniul economic;
 • Relaţionarea eficientă cu mediul economic.

Specializarea: Economie generală şi comunicare economică

Anul de studiu: I

Nr.

Denumirea

Semestrul I

Semestrul II

crt.

disciplinei

Nr.ore/săpt.

FV

Cr

Nr.ore/săpt.

FV

Cr

C

S

LP

C

S

LP

1

Microeconomie

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

2

Economia întreprinderii

2

1

-

E

4

-

-

-

-

-

3

Bazele contabilităţii

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

4

Matematici aplicate în economie

2

2

E

5

-

-

-

-

-

5

Tehnologii informaţion. pentru afaceri

2

-

2

E

5

-

-

-

-

-

6

Dreptul afacerilor

2

1

-

V

4

-

-

-

-

-

7

Limba străină 1

1

1

-

V

2

-

-

-

-

-

8

Educaţie fizică 1

-

2

-

V

-

-

-

-

-

-

9

Macroeconomie

-

-

-

-

-

2

2

-

E

5

10

Management

-

-

-

-

-

2

2

-

E

5

11

Contabilitate financiară 1

-

-

-

-

-

2

1

-

E

4

12

Finanţe publice

-

-

-

-

-

2

2

-

E

5

13

Bazele statisticii

-

-

-

-

-

2

2

-

E

5

14

Informatică ec. aplicată

-

-

-

-

-

2

-

1

V

4

15

Limba străină 2

-

-

-

-

-

1

1

-

V

2

16

Educaţie fizică 2

-

-

-

-

-

-

2

-

V

-

Total ore pe săptămână *

13

9 

2

-

-

13

10

1

-

-

Total credite pe semestru

-

-

-

-

30

-

-

-

-

30

Total forme de verificare

-

-

-

5E

3V

-

-

-

-

5E

3V

* Nu se iau în calcul cele 2 h de la Educatie fizică.

 

Anul de studiu: II

Nr

Denumirea

Semestrul I

Semestrul II

crt.

disciplinei

Nr.ore/săpt.

FV

Cr

Nr.ore/săpt.

FV

Cr

C

S

LP

 

 

C

S

LP

 

 

1

Economie europeană

2

1

-

V

4

-

-

-

-

-

2

Marketing

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

3

Contabilitatea afacerilor

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

4

Gestiunea financiară a întreprinderii

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

5

Statistică economică

2

1

-

E

4

-

-

-

-

-

6

Sisteme informatice economice

2

-

2

E

5

-

-

-

-

-

7

Limba străină 3

1

1

-

V

2

-

-

-

-

-

8

Educaţie fizică 3

-

2

-

V

-

-

-

-

-

-

9

Monedă şi credit

-

-

-

-

-

2

1

-

E

4

10

Metodologia cercetării ştiinţifice în economie

-

-

-

-

-

2

2

-

E

4

11

Microeconomie intermediară

-

-

-

-

-

2

2

-

E

4

12

Economia României

-

-

-

-

-

2

2

-

E

5

13

Relaţii publice

-

-

-

-

-

2

2

-

E

4

14

Coresp. şi comunic. în engleză

-

-

-

-

-

1

1

-

V

3

15

Disciplină opţională 1

-

-

-

-

-

2

1

-

V

3

16

Practică (3 săpt.x 30 ore)

-

-

-

-

-

-

-

-

V

3

Total ore pe săptămână*

13

9

2

-

-

13

11

-

-

-

Total credite pe semestru

-

-

-

-

30

-

-

-

-

30

Total forme de verificare

-

-

-

5E

3V

-

-

-

-

5E

3V

-

 

Opţională 1: Sisteme economice contemporane; Geopolitică; Comunicare financiar-bancară; Economia şi politica dezvoltării regionale.

* Nu se iau în calcul cele 2 h de la Educaţie fizică.

Specializarea: Economie generală şi comunicare economică

Anul de studiu: III

Nr.

Denumirea

Semestrul I

Semestrul II

crt.

disciplinei

Nr.ore/săpt.

FV

Cr

Nr.ore/săpt.

FV

Cr

C

S

LP

 

 

C

S

LP

 

 

1

Metodologia predării ştiinţelor economice

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

2

Macroeconomie intermediară

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

3

Comerţ internaţional

2

2

-

E

5

4

Integrare economică

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

5

Organizaţii economice internaţionale

2

1

E

4

6

Principiile comunicării în economie

1

1

-

V

3

-

-

-

-

-

7

Disciplină opţională 2

2

1

-

V

3

-

-

-

-

-

8

Jurnalism economic şi publicitate

-

-

-

-

-

2

2

E

5

9

Analiză economico-financiară

2

1

-

E

4

10

Comunicare corporativă

-

-

-

-

-

2

1

E

4

11

Economie internaţională

2

1

-

E

4

12

Negociere şi comunicare în afaceri

-

-

-

-

-

2

2

E

5

13

Doctrine economice contemporane

-

-

-

-

-

2

2

-

V

5

14

Disciplină opţională 3

-

-

-

-

-

2

1

-

V

3

15

Elaborare proiect licenţă

(2 săpt x 30 ore)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total ore pe săptămână

13

11

-

-

-

14

10

 

-

-

Total credite pe semestru

-

-

-

-

30

-

-

-

-

30

Total forme de verificare

-

-

-

5E

2V

-

-

-

-

-

5E

2

Opţională 2: Politici economice comunitare, Globalizare economică, Turismul internaţional, Istoria economică a Europei;

Opţională 3: Previziune economică; Previziune macroeconomică şi dezvoltare regională; Econometrie; Statistica variabilelor calitative.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.