1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Admitere master 2013 

Nou!  Rezultate finale master - Anul şcolar 2013 - 2014

Rezultatele la examenul scris pentru concursul la buget

Pentru anul univ. 2013 – 2014, la studiile universitare de master sunt propuse un număr de 1110 locuri, repartizate astfel:DSC08199

  • 269 locuri finanţate de la bugetul de stat,
  • 841 locuri cu taxă.

Repartizarea locurilor pe domenii de master se prezintă astfel:

Acces rapid

Calendarul admiterii

Procedura de admitere

Materiale suport pentru examen

Acte necesare

Taxe

Fișa de înscriere

Locația

Programul de studiu

Cifra de şcolarizare:

Buget

taxă

I. CRAIOVA

Management

Managementul Afacerilor (învăţământ cu frecvenţă)

25

25

Managementul Afacerilor (frecvenţă redusă)

-

50

Managementul Resurselor Umane

10

40

Managementul Organizaţiilor Publice

-

50

Administrarea Afacerilor

Administrarea Afacerilor și Antreprenoriat

12

38

Marketing

Marketing şi Comunicare în Afaceri

16

44

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Managementul Afacerilor Electronice

19

31

Finanţe

Finanţe şi Administrarea Afacerilor

25

25

Management Financiar Bancar (învăţământ cu frecvenţă)

24

26

Management Financiar Bancar (frecvenţă redusă)

-

50

Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor (învăţământ cu frecvenţă)

25

25

Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor (frecvenţă redusă)

-

50

Finanţe aplicate (în limba engleză)

-

50

Contabilitate

Audit şi Management Financiar Contabil

16

34

Contabilitate şi Raportări Financiare conforme cu Standardele Internaţionale

17

33

Economie şi Afaceri Internaţionale

Economie şi Afaceri Europene

21

29

Dezvoltare Regională şi Proiecte Europene

-

50

Economie şi Administrarea Afacerilor Internaţionale (în limba engleză)

10

40

Total I

220

690

 

DROBETA TURNU SEVERIN

Domenii

Program de studiu

Discipline de concurs

Suport teoretic

Modele de întrebări

Buget

Taxă

Contabilitate

Management Contabil, Expertiză Contabilă şi Audit

1. Finanţe private

2. Contabilitate financiară

Finanţe private

Contabilitate

Finanţe private - grile

Contabilitate-grile

12

38

Finanţe

Strategii financiare ale companiei și consultanță fiscală

1. Finanţe private

2. Contabilitate financiară

Finanțe private

Contabilitate

Finanțe private - grile

Contabilitate-grile

13

37

Administrarea Afacerilor

Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism şi Servicii

1. Management

2. Marketing

Managementul intreprinderii

Intreprinderea si relatiile cu piata

Managementul intreprinderii-grile

Intreprinderea si relatiile cu piata-grile

12

38

Management

Managementul Organizaţiei

1. Management

2. Marketing

Managementul intreprinderii

Intreprinderea si relatiile cu piata

Managementul intreprinderii-grile

Intreprinderea si relatiile cu piata-grile

12

38

 

Total

 

   

49

151

 


CALENDAR ADMITERE MASTER

Pentru ciclul de studii universitare de master, învățământ cu frecvență, concursul de admitere se va desfăşura după următorul program:

  • 23-27 iulie              Înscriere vară
  • 9-14 septembrie      Înscriere toamnă
  • 15 septembrie         Proba de competență lingvistică
  • 17 septembrie         Proba scrisă locuri buget
  • 19 septembrie         Afișare rezultate parțiale buget + taxă
  • 20-23 septembrie    Confirmarea locurilor ocupate/Retragerea dosarelor 
  • 24 septembrie         Redistribuirea locurilor neconfirmate și afișarea rezultatelor finale 
  • 25-27 septembrie    Încheiere contracte școlarizare/Plata taxei de înmatriculare/Plata primei rate a taxei de școlarizare 
  • și 30 sept. -10 oct.  

Procedura de admitere

Durata studiilor de master este de 2 ani (patru semestre).

Admiterea la studiile universitare de master are două etape distincte:

- etapa I – pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget;

- etapa II – pentru ocuparea locurilor cu taxă.

I. Pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget candidaţii vor susţine un examen tip grilă.

Media generală de admitere (Ma) se calculează ca medie aritmetică ponderată între nota obţinută la examenul tip grilă (Nex) şi media examenului de licenţă (Ml), astfel:

Ma = Nex ∙ 0,7 + Ml ∙ 0,3

în care:

Ma = reprezintă media generală de admitere;

Nex = nota obţinută la examenul tip grilă;

Ml= media examenului de licenţă.

Media generală minimă de admitere la studiile universitare de master nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie vor fi utilizate următoarele criterii, în următoarea ordine:

  • nota obţinută la examenul tip grilă;
  • nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă;
  • În caz de egalitate pe toate aceste criterii, vor avea prioritate candidaţii care au absolvit un program de studii de licenţă în domeniul în care se încadrează programul de master respectiv.

Examenul tip grilă constă în susţinerea unei singure probe scrise, din cele două discipline stabilite pentru fiecare domeniu de masterat. Disciplinele de concurs, pe domenii de master, sunt prezentate în tabelul următor:

Domeniul

Discipline de concurs

Suport teoretic

Modele de întrebări

Management

1. Întreprinderea şi relaţiile sale cu mediul economic

2. Managementul întreprinderii

Intreprinderea si relatiile cu piata

Managementul intreprinderii

Intreprinderea si relatiile cu piata-grile

Managementul intreprinderii-grile

Marketing

1. Întreprinderea şi relaţiile sale cu mediul economic

2. Managementul întreprinderii

Intreprinderea si relatiile cu piata

Managementul intreprinderii

Intreprinderea si relatiile cu piata-grile

Managementul intreprinderii-grile

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

1. Informatică economică

2. Managementul intreprinderii

Informatica economica

Managementul intreprinderii

Informatica economica - grile

Managementul intreprinderii - grile

Finanţe

1. Finanțe publice

2. Finanțe private

Finanțe

Finanțe private

Finanțe-grile

Finanțe private - grile

Contabilitate

1. Managementul intreprinderii

2. Contabilitate financiară

Managementul intreprinderii

Contabilitate

Managementul intreprinderii - grile

Contabilitate-grile

Economie şi Afaceri Internaţionale

1. Economie

2. Economie internațională

Economie

Economie-grile

Administrarea Afacerilor

1. Întreprinderea şi relaţiile sale cu mediul economic

2. Managementul întreprinderii

Intreprinderea si relatiile cu piata

Management

Intreprinderea si relatiile cu piata-grile

Management-grile

La înscrierea pentru concursul de ocupare a locurilor subvenţionate de la buget, fiecare candidat va opta pentru un singur domeniu de master, în cadrul căruia se regăsesc unul sau mai multe programe de studiu. Repartizarea pe programe de studiu, în cadrul domeniului de master ales de candidat, se va face „prin alunecare”, în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile fiecărui candidat şi în limita locurilor (subvenţionate de la buget) aprobate pentru anul universitar 2013-2014.

Candidaţii care nu au ocupat un loc finanţat de la buget pot opta pentru ocuparea unui loc cu taxă la oricare dintre programele de master propuse de facultate.

II. Pentru ocuparea locurilor cu taxă se va organiza concurs de dosare.

Candidaţii pe locurile cu taxă pot opta la înscriere pentru unul sau mai multe programe de studiu, indiferent de domeniul de master, admiterea făcându-se în ordinea descrescătoare a mediei de la licenţă, în funcţie de opţiuni şi în limita locurilor disponibile.

La medii egale, pentru departajarea candidaţilor se va folosi media anilor de studii din facultate. În caz de egalitate, vor avea prioritate candidaţii care au absolvit un program de studii de licenţă în domeniul în care se încadrează programul de master respectiv.

Rezultatele obţinute la testul grilă pentru ocuparea locurilor de la buget nu se iau în calcul la concursul pentru ocuparea locurilor de la taxă.

În situaţia în care la un program de studiu nu se înscrie numărul minim de cursanţi stabilit de Consiliul Facultăţii, candidaţii care au avut acest program de studiu ca primă opţiune, vor fi repartizaţi la următoarea opţiune exprimată prin fişa de înscriere, pentru care s-a constituit seria.

 ACTE NECESARE

  • Fişa de înscriere (se procură de la sala unde se efectuează înscrierea);
  • Diploma de bacalaureat în original;
  • Diploma de licenţă în original (absolvenţii din anul 2013 pot prezenta adeverinţă din care să rezulte, în mod clar, mediile anilor de studii şi media la examenul de licenţă);
  • Foaia matricolă în original (Foaia matricolă va trebui să conţină notele înscrise citeţ şi fără posibilităţi de interpretare);
  • Copie legalizată după certificatul de naştere; legalizarea se poate face şi de comisia de admitere pe facultate;
  • Copie după cartea/buletinul de identitate;
  • Candidații care au optat pentru programe de studiu în limba engleză și prezintă o copie legalizată a diplomei pentru unul din testele:
  1. TOEFL – internet-based (iBT) 92 / computer-based (CBT) 237 / paper-based (PBT) 580
  2. IELTS 6,5
  3. Cambridge Proficiency A, B, C sau Cambridge Advanced English (CAE)
  4. Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English cu grade C1/C2 la partea scrisă și orală a testului

sunt declarați admiși la Proba de competență lingvistică

  • Copie legalizată după certificatul de căsătorie, pentru persoanele care în urma căsătoriei şi-au schimbat numele; legalizarea se poate face şi de comisia de admitere pe facultate;
  • Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
  • 2 fotografii tip buletin;
  • Adeverinţa medicală tip M.S. (cu precizarea că este folosită la înscrierea pentru concursul de admitere);
  • Dosar plic.

La înscriere, candidatul va avea asupra sa buletinul sau cartea de identitate.

TAXE

Pentru anul universitar 2013 - 2014 sunt propuse următoarele niveluri ale taxelor:

  • taxă de înscriere                       100 lei;
  • taxă de înmatriculare                 150 lei;
  • taxă de şcolarizare                    3000 lei/an.

Toţi candidaţii vor plăti taxă de înscriere.

După afişarea rezultatelor, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor plăti taxă de înmatriculare, iar candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor plăti taxă de înmatriculare şi taxă de şcolarizare.

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE

Descarca aici fisa de inscriere

 

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.