1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Selecție ERASMUS+ Mobilități Studenți 2023 – 2024, semestrul I

erasmus2023 1

În perioada 21.03 – 29.03.2023, FEAA va organiza o nouă selecție pentru mobilități ERASMUS+ Studii / Plasament Studenți licență /master / doctorat.

Granturile ERASMUS+ acordate studenților au la bază un concurs de selecție semestrial, organizat la nivel de facultate.

Cerințe minime:

  • Rezultatele academice anterioare: foaia matricolă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori minim 6.00. Pentru studenții din anul I licenţă se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenţii din ciclul de master și doctorat se iau în calcul media generală de absolvire a facultății și cea a examenelor susținute până la acea dată.
  • Testul de limbă străină (probă scrisă): este parte integrantă a interviului de selecție.  Înainte de participarea la test, în momentul depunerii dosarului de candidatură, studentul anunță limba în care va studia/limba de circulație internațională cunoscută pentru a asigura existența, în componența comisiei, a unui membru specialist. Pentru promovare este necesară obținerea notei 6.00 minim.
  • Interviul de selecţie (probă orală): este organizat la nivelul FEAA și anunțat cu minim 48 de ore înaintea desfășurării, cu următoarele date: lista candidaţilor, data, ora şi sala. Anunțul este afișat pe site-ul facultății. Interviul va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină aleasă, motivarea, interesul profesional şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a programului de studiu în timpul perioadei de mobilitate. Nota minimă pentru promovarea interviului este 7.00.

Lista universităților partenere unde se pot organiza mobilități ERASMUS poate fi regasita la urmatorul link.  

În perioada 21.03 – 27.03, studenții care doresc să aplice vor prezenta dosarul personal la sala 257 (depunerea se face in fiecare zi, pana la ora 16:00).

Marți, 28.03.2023, ora 11:00, va avea loc selecția (interviul) pentru mobilitățile Erasmus+ 2023 – 2024, semestrul I, la sala 228. Rezultatele vor fi comunicate în aceeași zi.

Contestațiile se vor depune în data de 29.03.2023, între orele 9:00 și 10:00 și se vor concluziona între orele 11:00 și 13:00.

Afișarea rezultatelor finale se va face la ora 14:30, pe site-ul FEAA.

Dosarul va cuprinde:

 • CV redactat în    limba    străină    în    care    studentul    va    studia/efectua    traineeship-ul     la instituţia/organizația gazdă;
 • Scrisoare de intenție;
 • Foaie matricolă a ultimului an de studiu/ primului semestru (pentru studenţii din anul I) semnată de decan și secretarul șef al facultății și ștampilată;
 • Certificat de competențe lingvistice sau document cu punctajul rezultat din participarea la interviul pentru stabilirea competențelor lingvistice organizat de membrii comisiei de selecție

 Toate dosarele de candidatură depuse vor fi înregistrate și vor primi un punctaj.

Departajarea studenţilor se va face pe baza unui punctaj calculat astfel:

 • Media anilor universitari precedenți (sau a semestrului încheiat pentru studenţii din anul I la ciclul de licență)
 1. Între 9 şi 10: 10 puncte
 2. Între 8 şi 8,99: 8 puncte
 3. Între 7 și 7,99: 6 puncte
 4. Între 6 și 6.99: 4 puncte
 • Nota la testul de limbă străină
 1. Între 9 şi 10: 10 puncte
 2. Între 8 şi 8,99: 8 puncte
 3. Între 7 şi 7,99: 6 puncte
 4. Între 6 şi 6,99: 4 puncte
 • Nota la interviul de selecţie:
 1. Între 9 şi 10: 10 puncte
 2. Între 8 şi 8,99: 8 puncte
 3. Între 7 şi 7,99: 6 puncte
 • Se mai acordă puncte pentru conţinutul dosarului de candidatură – se pot obţine maxim 5 puncte pentru formularea clară a obiectivelor programului de studiu, descrierea modului de valorificare a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în urma mobilităţii.

În stabilirea criteriilor de selecție, ponderea interviului va fi de 30%, ponderea testului de limbă de 20% și ponderea mediei anilor de studiu de 50%.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.