1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Lista Documentelor pentru Bursa socială / Bursa socială ocazională

LISTA DOCUMENTELOR PENTRU BURSA SOCIALA/BURSA SOCIALA OCAZIONALĂ

Nr.

crt.

Documentele dosarului

1

Lista documentelor depuse pentru BURSA SOCIALĂ/BURSA SOCIALĂ OCAZIONALĂ–ANEXA 4

2

Cerere tip completată de către student

Descărcați Cerere bursa sociala si declaratie (Word Doc.)

Descărcați Cerere ajutor ocazional si declaratie (Word Doc)

3

1. Copie după buletinul/cartea de identitate a studentului;

2. Copie după buletinul/cartea de identitate a părinților, fratilor;

4

Adeverinţe din care să rezulte venitul net, pe ultimele trei luni, realizat de persoanele din familie încadrate în muncă (părinţi, soţ, soţie, fraţi, studentul(a), dacă lucrează);

5

Talonul de plată a ajutorului de şomaj, ajutorului de integrare profesionale sau a alocaţiei de sprijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele trei luni;

6

Taloane sau adeverinţe de pensie, de ajutor social în condiţiile Legii pensiilor şi asigurărilor sociale de stat şi alte indemnizaţii sau sporuri din ultimele trei luni

7

Declaraţia notarială pentru fiecare membru al familiei care nu realizează venituri;

8

Ancheta sociala pentru familiile care nu realizează venituri și în cazul în care părinții studentului domiciliază sau lucrează în străinătate;

9

Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din surse proprii, sau din prestarea unor activităţi autorizate, în condiţiile prevăzute de lege;

10

Adeverintă cu venitul agricol pe anul curent, emisă de primărie sau de către administrația financiară, după caz;

11

Adeverinţă de şcolarizare în original a fratelui/ sorei, dacă este cazul;

12

Copii ale certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în întreţinerea părinţilor care nu au împlinit varsta de școlarizare;

13

Talon sau adeverință alocatii de stat

14

Certificat de la medicul specialist, în care se prezintă tabloul clinic al bolii de care sufera studentul, vizat de Policlinica Studentilor

15

Certificat de încadrare în grad de handicap

16

Talon sau adeverință drepturi banești pentru persoane cu handicap

17

Copii după certificatele de deces ale părinţilor pentru studenţii orfani;

Adeverinţe/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia;

18

Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi;

Adeverinţe/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru student şi fraţii acestuia;

19

Adeverință că studentul provine dintr-o Casă de copii în care să fie precizat cuantumul pensiei de urmaș pentru lunile luate în considerare (dacă este cazul);

20

Copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial;

21

Adeverinta sau talon cuantum alocatie de plasament

22

Studenţii căsătoriţi trebuie să prezinte:

1) adeverinţă de student a soţului/ soţiei;

2) copie a certificatului de căsătorie;

3) copie a buletinului/ cărţii de identitate al soţului/ a soţiei;

4) declaraţie notarială a veniturilor realizate de către soţ/ soţie;

5) declaraţia părinţilor că nu îi întreţin, după caz.

23

Pentru ajutorul ocazional de maternitate:

1) Copie a buletinului/ cărţii de identitate al soţului;

2) Copie a certificatului de căsătorie;

3) Copie a certificatului de naştere al copilului.

24

Pentru bursa în caz de deces al soţului/ soţiei/ copiilor studentului:

1) Copie a certificatului de căsătorie;

2) Copie după certificatul de deces.

25

Altele:

LISTA DOCUMENTELOR PENTRU BURSA SOCIALA (CAZURI MEDICALE)

1

Cerere pentru acordarea bursei pentru cauze medicale

2

Certificat de la medicul specialist, în care se prezintă tabloul clinic al bolii de care sufera studentul, vizat de Policlinica Studentilor

3

Certificat de încadrare în grad de handicap, vizat de Policlinica Studențească

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.