1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Admitere licenţă 2017

Admitere licenţă 2017

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (IF si ID), PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018

SECȚIUNEA 1. CONDIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII

1. Admiterea în învăţământul superior pentru fiecare ciclu de studii uni­ver­sitare se organizează pe baza prezentei metodologii, cu respectarea preve­derilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017-2018 al Universităţii din Craiova și a legislaţiei în vigoare.

2. Studiile universitare sunt organizate pe cicluri: licenţă (trei ani), masterat (doi ani) şi doctorat (trei ani). Studiile universitare de licenţă se desfăşoară atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la forma de învăţământ la distanţă, cu durata studiilor de trei ani.

3.1 La forma de învăţământ cu frecvenţă există locuri finanţate de la buget (fără taxă) şi locuri în regim cu taxă. Statutul de student finanţat de la buget sau cu taxă se actualizează anual, în funcţie de performanţele universitare ale studentului.

3.2 La forma de învăţământ la distanţă există doar locuri în regim cu taxă.

3.3 Pentru ciclul universitar de licenţă, admiterea se organizează pe forme de învățământ și dome­nii de licenţă, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

4.1 Pentru programele de studii universitare organizate în limba engleză, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvis­tică, eliminatorie, notată cu admis/respins.

4.2 Competența lingvistică poate fi dovedită prin certificate de competență lingvistică eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții recunoscute de către Ministerul Educației Naționale.

5. La concursul de admitere au dreptul să participe absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

6.1 Candidații etnici români cu domiciliul stabil în străinătate au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de licență pe locuri special acordate, subvenționate de statul român (cu bursă sau fără bursă), conform ”Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din România”.

6.2 Etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate pot beneficia de locuri cu plata taxei în lei conform ”Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din România”.

6.3 Pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, cifra de şcolarizare pentru studii univer­sitare de licenţă se aprobă prin Hotărâre de Guvern.

6.4 Repartizarea locurilor, cu bursă/fără bursă, pe niveluri de învăţământ şi pe ţări se face anual, prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi al Ministrului Afacerilor Externe.

6.5 Ocuparea locurilor cu bursă/fără bursă, se face prin concurs prin respectarea criteriului calității. Criteriile de selecţie şi condiţiile de admitere ale candidaților etnici români cu bacalaureatul susținut în România sunt aceleaşi ca cele stabilite pentru candidaţii români.

6.6 Candidații etnici români cu domiciliul stabil în străinătate și bacalaureatul susținut în alte state își depun dosarele la misiunile diplomatice ale României din statele de reședință ale candidaților sau la Registratura MEN (excepție făcând statele în care Comisia mixtă MEN – MAE își desfășoară activitatea.

6.7 Pentru tinerii de etnie rromă, repartizarea pe facultăţi a cifrei de şcolarizare finanţată de la buget se face proporţional cu numărul de candidaţi înscrişi. Criteriile de selecţie şi condiţiile de admitere sunt aceleaşi ca cele stabilite pentru candidaţii români.

6.8 La admiterea în ciclurile de studii universitare de licenţă pot participa cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României se va realiza de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) – Ministerul Educaţiei Naţionale, înainte de înscriere candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.

6.9 La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de compe­ten­ţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor cursanţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate, care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.

7.1 Candidaţii la programele de studii universitare de licenţă, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale/internaționale, pot fi declarați admiși, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget, la propunerea Consiliului Facultății, analizându-se fiecare caz în parte și cu aprobarea Consiliului de Administrație al UCv.

7.2 Candidaţii la programele de studii universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, bene­fi­cia­ză de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

7.3 Candidații pot opta pentru preînscrierea online, completând Fișa de înscriere la programul/programele de studii/specializările dorite. Informații suplimentare se vor regăsi în secțiunea Admitere de pe site-ul Universității din Craiova (http://www.ucv.ro).

8.1 Un candidat se poate înscrie la concursul de admitere pentru mai multe domenii de studii din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

8.2 Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de facultatea/instituţia care le oferă.

8.3 Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Un alt program de studii poate fi urmat numai în regim cu taxă.

8.4 Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței de bacalaureat, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta.

8.5 Neprezentarea diplomei de bacalaureat/atestatului de recunoaștere a diplomei sau adeverinței, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit de facultate, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.

9. Absolvenţii cu diplomă de licență ai învăţământului superior public şi privat au dreptul să se prezinte la concursul de admitere pentru un nou domeniu de studiu, după cum urmează:

 •  dacă prima specializare a fost urmată în regim fără taxă, cea de-a doua specializare va fi în regim cu taxă;
 • dacă prima specializare a fost urmată în regim cu taxă în învăţământul particular sau cel de stat, cea de-a doua specializare va fi în regim fără taxă, dacă sunt satisfăcute cerinţele concursului de admitere.

10.1 La nivelul facultăţii se va constitui comisia de admitere, con­dusă de preşedinte, de regulă, decanul facultăţii, alcătuită din membri ai Consiliului facultăţii şi alte cadre didactice din facultate. Preşe­din­tele comisiei de admitere pe facultate numeşte un secretar al comisiei, care nu a îndeplinit această funcţie în anul precedent.

10.2 Comisia de admitere pe facultate se numește prin decizia rectorului, cu cel mult 10 zile înainte de începerea concursului şi este subordonată comisiei de admitere de la nivelul Universităţii.

10.3 Comisia de admitere pe facultate are următoarele responsabilităţi:

 • în vederea afișării, validează rezultatele Concursului de admitere și prezintă domnului Rector, spre a fi semnate, listele cu candidații declarați admiși, respectiv respinși;
 • primirea şi rezolvarea contestaţiilor conform prezentului regulament;
 • prelucrarea automată a datelor din fişa de înscriere;
 • păstrarea dosarelor candidaţilor şi a documentelor de la examenul de admitere până la finalizarea fiecărei sesiuni de admitere, ulterior acestea fiind predate pe bază de proces-verbal la secretariatul facultăţii.

11. Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concursul de admitere cu numele din certificatele de naştere.

12.1 Facultatea are obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

12.2 Facultatea poate percepe taxă de arhivare numai în cazul în care candidaţii nu respectă condiţiile specifice și termenele prevăzute în cererea de înscriere sau în contractul-angajament.

SECȚIUNEA 2. OFERTA EDUCAȚIONALĂ (DOMENII, PROGRAME DE STUDII ȘI CAPACITATE DE ȘCOLARIZARE)

În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor oferta educaţională pentru învăţământul cu frecvență este reprezentată de 7 domenii de studii universitare de licenţă din cadrul domeniului fundamental Ştiinţe Economice.

În cadrul învăţământului la distanţă sunt organizate trei programe de studii, aferente a trei domenii de studii universitare de licenţă.

Cifra de școlarizare pentru fiecare program de studii este prezentată în tabelul următor:

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ – 2017-2018

Domeniul de studii

Programul de studii de licenţă

Nr. locuri alocate cu finantare de la buget-IF

Nr. locuri alocate cu taxă-IF

Nr. locuri alocate cu taxă-ID

Nr.total de locuri

I. CRAIOVA

Management

Management

46

49

125

220

Marketing

Marketing

32

18

-

50

Administrarea Afacerilor

Economia Comerţului Turismului şi Serviciilor

37

23

-

60

Contabilitate

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

61

59

50

170

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Informatică Economică

46

14

-

60

Statistică şi Previziune Economică

21

9

-

30

Finanţe

Finanţe şi Bănci

62

38

50

150

Finanţe şi Bănci (în lb. engleză)

16

9

-

25

Economie şi Afaceri Internaţionale

Economie şi Afaceri Internaţionale

34

16

-

50

Economie şi Afaceri Internaţionale (în lb. engleză)

24

6

-

30

TOTAL CRAIOVA

379

241

225

845

II. DROBETA TURNU SEVERIN

Management

Management

18

12

-

30

Administrarea Afacerilor

Administrarea Afacerilor

19

11

-

30

Contabilitate

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

24

16

-

40

Finanţe

Finanţe şi Bănci

23

17

-

40

TOTAL DROBETA TURNU SEVERIN

84

56

-

140

TOTAL GENERAL

463*

297

225

985

 *Din care 3 locuri sunt alocate pentru candidaţii de etnie rromă

** IF si ID reprezintă învățământ cu frecvență, respectiv învățământ la distanță

SECȚIUNEA 3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

Admiterea la ciclurile de studii universitare de licenţă se poate organiza în două sesiuni, în condiții identice, înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie.

Perioadele celor două sesiuni de admitere (iulie/septembrie), formele şi probele de concurs aprobate de Senat se fac publice cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere, conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul universităţii şi facultăţii, prin publicare pe pagina proprie de web şi prin „Ghidul Candidatului”.

3.1. CRITERII DE ADMITERE

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, se organizează pe domenii de studii, prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:

 • Media generală de admitere, reprezentată de media de la bacalaureat (100%);
 • Proba de competență lingvistică (numai candidații ce optează pentru programele de studii cu predare în limba engleză) ce va fi evaluată prin calificativ admis/respins.

Tematica pentru proba de competenţă lingvistică este prezentată în Anexa nr.1.

La înscriere, candidaţii pot opta pentru unul sau mai multe domenii de studii, admiterea făcându-se „prin alunecare”, în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile exprimate de către fiecare candidat în fişa de înscriere şi în limita locurilor (buget şi taxă) prevăzute pentru fiecare program de studii şi aprobate pentru anul universitar 2017-2018.

La medii generale de admitere egale pentru departajarea candidaţilor se vor folosi trei criterii, în ordinea:

 • nota la proba scrisă de „Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat (Ea);
 • nota la proba scrisă diferențiată în funcție de filieră, profil, specializare  obţinută la examenul de bacalaureat (Ec);
 • nota la proba scrisă la alegere, în funcție de filieră, profil, specializare  obţinută la examenul de bacalaureat (Ed).

Acces rapid

Ghidurile candidaților

ghidzi

Licență IF

ghidid

Licență ID

Capacitatea de școlarizare

Calendarul admiterii

Acte necesare

Taxe

Prezentare specializări și programe de învățământ

Informații înscriere:

 • sala 223 - inscrieri
 • sala 233A - consiliere
 • sala 224 - taxa,
 • perioada de inscriere: 14 - 25 iulie 2017

Luni - Vineri: 9.00 - 14.00

Sambata: 9.00 - 12.00

   
3.2. CALENDAR ADMITERE

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, concursul de admitere se va desfăşura după următorul program:

I. Sesiunea Iulie 2017

 • 14 – 25 iulie 2017 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;
 • 26 iulie 2017 – susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 26 iulie 2017 – afişarea rezultatelor parţiale;
 • 27 – 28 iulie 2017 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi, prin depunerea actelor de studii în original (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) sau a unei adeverinţe din care să rezulte că actele originale se află la o altă instituţie la care candidatul a fost admis;
 • 28 iulie 2017 – redistribuirea locurilor neconfirmate și afişarea rezultatelor finale;
 • 29 iulie 2017 – confirmarea locurilor după redistribuire, respectiv retragerea dosarelor de către candidaţii respinși;
 • 27 – 31 iulie 2017 – plata taxei de înmatriculare și semnarea contractelor de studii de către candidații declarați admiși în sesiunea iulie 2017;
 • 15 septembrie – 05 octombrie 2017 – plata primei rate din taxa de școlarizare de către canditații admiși pe locurile cu taxă în sesiunea iulie 2017.

II. Sesiunea Septembrie 2017 (doar pentru locurile neocupate în sesiunea Iulie 2017)

 • 06 - 10 septembrie 2017 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;
 • 11 septembrie 2017 –  susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 11 septembrie 2017 – afişarea rezultatelor parțiale;
 • 12 – 13 septembrie 2017 – confirmarea locurilor prin depunerea actelor de studii în original (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) sau a unei adeverinţe din care să rezulte că actele originale se află la o altă instituţie la care candidatul a fost admis;
 • 13 septembrie 2017 – redistribuirea locurilor neconfirmate și afișarea rezultatelor finale;
 • 14 septembrie 2017 – confirmarea locurilor după redistribuire, respectiv retragerea dosarelor de către candidaţii respinși;
 • 12 – 15 septembrie 2017 – plata taxei de înmatriculare și semnarea contractelor de studii pentru candidații admiși în sesiunea septembrie 2017;
 • 21 septembrie – 05 octombrie 2017 – plata primei rate din taxa de școlarizare pentru candidații admiși pe locurile cu taxă în sesiunea septembrie 2017.

3.3. ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare și care va conține următoarele:

 • Fişa de înscriere (se completează electronic și se semnează de către candidat la înscrierea în baza de date);
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta și foaia matricolă într-una din variantele:
  • în original;
  • în original și copie, certificarea conformității cu originalul făcându-se de către membrii comisiei de admitere care au atribuții desemnate în acest sens.

Absolvenţii de liceu din promoţia 2016-2017 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen,  termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. La înscriere, în loc de original, se poate depune o copie legalizată a adeverinței sau o copie simplă, prezentându-se și originalul, certificarea conformității cu originalul făcându-se de către membrii comisiilor de admitere care au atribuții desemnate în acest sens;

 • Certificatul de naştere, în copie legalizată (legalizarea se poate efectua şi de către comisia de admitere ale facultăţii, dacă se prezintă originalul);
 • Adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de cabinetele medicale şco­la­re, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie care să ateste faptul că persoanei care urmează să se înscrie la studii i se permite accesul la studii în colectivitate, că nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene (după caz, a municipiului Bucureşti) de orien­tare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medi­cale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele institu­ţio­nale în vigoare.

 • 2 fotografii tip buletin;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent a candidatului, eliberată de facultatea unde este înmatriculat, precum şi o copie a diplomei de bacalaureat sau a diplomei echivalente cu aceasta, certificată ca fiind conformă cu originalul de către secretariatul facultății respective, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou program de studii;
 • Certificatul de căsătorie (pentru persoanele care în urma căsătoriei şi-au schimbat numele), în copie legalizată (legalizarea se poate efectua şi de către comisia de admitere ale facultăţii, dacă se prezintă originalul);
 • Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certifi­catele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeve­rinţe eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților proveniți din aceste instituții; adeverinţe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții de învățământ pentru salariaţii ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovadă de la Casa de Pensii pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice auxiliare);                                                 
 • Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă, eliberată de o organizaţie legal constituită, din care să rezulte că per­soa­na în cauză este de etnie rromă;
 • Copie C.I./B.I.;
 • Chitanţa doveditoare a plății taxei de înscriere la concursul de admitere.

La înscriere, candidatul va avea asupra sa cartea de identitate.

Candidații care au optat pentru programe de studiu în limba engleză și prezintă o copie a diplomei pentru unul din testele: TOEFL – internet-based (iBT) 92/computer-based (CBT) 237/paper-based (PBT) 580; IELTS 6,5; Cambridge Proficiency A, B, C sau Cambridge Advanced English (CAE); Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English cu grade C1/C2 la partea scrisă și orală a testului, sunt declarați admiși la Proba de competență lingvistică.

Conformitate cu originalul a diplomei respective este certificată de către comisia de admitere pe facultate (pe baza actului original).

3.4. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

În fiecare dintre zilele de înscriere, în intervalul orar prevăzut, pentru a fi acceptați în concurs, candidații vor parcurge următorii pași:

 • Verificarea documentelor din dosarul de concurs, consilierea candidaților în vederea înscrierii;
 • Plata taxei de înscriere la concurs;
 • Depunerea dosarelor de concurs, înregistrarea în baza de date prin completarea electronică a fișei de înscriere și eliberarea Legitimației de concurs.

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunile iulie, respectiv septembrie a.c., la care înscrierea la concurs s-a făcut pe baza adeverinţei tip, trebuie să depună di­plo­ma de bacalaureat în original până la data stabilită de facultate, con­­­­form contractului-angajament semnat.

Candidații admiși pe locurile bugetate care nu depun diplomele de bacalaureat în original, la termenele fixate prin contractul-angajament își pierd locurile obţinute prin concurs. 


SECȚIUNEA 4. TAXE DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE

Pentru înscrierea la o formă de învățământ (cu frecvență sau la distanță) se plătește o taxă de înscriere.

Taxa de înscriere este stabilită de către Senatul Universității din Craiova și va fi înca­­sată pe bază de chitanţă.

Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere (în baza actelor doveditoare prezentate), următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
 • copiii tuturor salariaţilor de la Universitatea din Craiova;
 • candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la centrele de plasament sau din plasament familial.

Alte situaţii de scutire de la plata taxelor de înscriere vor fi analizate, de la caz la caz, de comisia de admitere pe facultate.

După afişarea rezultatelor, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor plăti taxă de înmatriculare, iar candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor plăti taxă de înmatriculare şi prima rată (500 lei) din taxa de şcolarizare.

Taxele propuse pentru anul universitar 2017-2018 sunt:

 • taxă de înscriere  - 100 lei;
 • taxă de înmatriculare - 150 lei;
 • taxă de şcolarizare:
  • 3.000 lei pentru învățământul cu frecvență;
  • 2.500 lei pentru învățământul la distanță.

SECȚIUNEA 5. ANEXE


Share

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord