1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Departamentul Economie, Contabilitate și Afaceri Internaționale

PREZENTARE

 Scurt istoric

 Departamentul Economie, Contabilitate și Afaceri Internaționale s-a constituit în mai 2011. În cadrul departamentului s-au reunit membrii catedrelorde Teorie Economică, de Contabilitate a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova şi o parte a membrilor catedrei de Finante, Contabilitate și Informatică și a catedrei Economie, Management-Marketing,din centrul universitar Drobeta Turnu Severin.

 Catedra de Contabilitate a funcţionat din 1990, când s-a constituit prin transformarea catedrei Contabilitate, Finanțe și Analiza economică, iar cea de Teorie economica prin transformarea catedrei de Economie Politică și Panificarea Economiei Naționale.(care a funcţionat în perioada 1966-1989).

După anul 1990, la conducerea catedrei de Contabilitate şi, ulterior, a departamentului s-au succedat: prof. univ. dr. Constantin STAICU, prof. univ. dr. Victoria BĂRBĂCIORU, lect. univ. dr. IonROGOVEANU, prof. univ. dr. Magdalena MIHAI. La randul ei catedra de Teorie economic a fost condusă de prof. univ. dr. Gheroghe PÂRVU, prof. univ. dr. Ion ROȘU HAMZESCU, prof. unuv. Dr. Victor ȘTEFAN, prof.univ. dr. Elena LOLESCU

 Domenii acoperite de departament

 Departamentul coordonează programe de studii de licenţă şi master în domeniile: Economie și Afaceri Internaționale, Contabilitate, Economie și Afaceri Internaționale – în limba engleză.

Programe de studii gestionate de departament - licenţa, master

Departamentul coordonează, la nivel de licenţă, programele de studii: Economie și Afaceri Internaționale și Contabilitate.

În ciclul de master coordonează 5 programe de studii: Economie și Afaceri Europene, Dezvoltare Regională și Proiecte Europene, International Economics And Business Administration – în limba ecngleza, Contabilitate Şi Raportări Financiare Conforme Cu Standardele Internaţionale, Audit Şi Management Financiar Contabil.

Conducători de doctorat

Prof. univ. dr. Constanța IACOB

Prof. univ. dr. Gheorghe PÂRVU

Prof. univ. dr. Marioara AVRAM

 

MISIUNE

        Misiunea asumata de departament

Departamentul ECAI are ca misiune centrală desfăşurarea la cel mai înalt nivel calitativ a activităţilor de cercetare şi învăţământ circumscrise domeniilor ştiinţifice coordonate.

Performanţa în cercetare se va concretiza în producerea de publicaţii recunoscute pe plan internaţional şi naţional, creşterea vizibilităţii cercetătorilor pe plan naţional şi internaţional prin diseminarea rezultatelor cercetării şi sprijinirea mediului de afaceri în găsirea celor mai bune soluţii la problemele cu care se confruntă şi crearea de valoare.

În plan educaţional, se are în vedere crearea, dezvoltarea şi perfecţionarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor studenţilor şi angajaţilor din organizaţii, necesare în contextul unui mediu economico-social naţional şi internaţional dinamic. Acest deziderat se va materializa în elaborarea unor programe de studiu de formare iniţială şi continuă, ale căror curricule să fie compatibile cu programe similare la nivel european şi care prin specializare, interdisciplinaritate şi creativitate să creeze deprinderile analitice necesare identificării problemelor, interpretării fenomenelor, luării de decizii, fundamentării de strategii şi implementării de planuri adecvate de acţiune. Se vor concepe şi aplica metodologii de predare-învăţare bazate pe interactivitate, lucru în echipă şi dezbateri. Se va urmări dezvoltarea la beneficiarii programelor de studiu a abilităţilor personale şi de relaţionare astfel încât să fie capabili să-şi fixeze şi să atingă propriile obiective, să satisfacă nevoile şi dorinţele angajatorilor şi clienţilor şi să se implice la nivel societal în rezolvarea problemelor comunităţii.

 

CERCETARE

 Cele mai importante realizări ştiinţifice

 În ultimii ani membrii departamentului au elaborat pe cont propriu sau au participat în cadrul unor colective la elaborarea unor lucrări semnificative în domeniul econimiei și contabilității: Management Of International Business And Economic Systems, Mibes E-Book 2008, Management of international business and economic systems mibes* e-book 2008 electronic book, Situații financiare anuale și semestriale, Editura Sriduol Românesc, 2012, Antreprenori in turism, noi solutii organizationale, Editura Universitaria, 2011, Contabilitate de gestiune. Sinteze şi aplicaţii, Editura Universitaria, 2011, Surveillance technologies and early warning systems : data mining applications for risk detection - Data Mining used for analyzing the Bankruptcy Risk of theRomanian SMEs, ebook, Microeconomie, Editura Sitech, 2011.

Centre de cercetare, asociaţii profesionale ştiinţifice la care personalul departamentului are membri

Cadrele didactice din departament activează în cadrul unor organizaţii profesionale şi ştiinţifice prestigioase, din ţară şi din străinătate, astfel:

  • evaluatori în cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (prof. univ. dr. Constanța IACOB);
  • membri în cadrul departamentelor Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România(conf. univ. dr. Anca TĂNASIE);
  • secretar al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România – conf. univ. dr. Laurențiu DRAGOMIR.
  • Președinte al filialei Dolj a CECCAR – conf. univ. dr. Valeriu BRABETE
  • Vicepreședonte al filialei Dolj a CECCAR – prof. univ. dr. Magdalena MIHAI
  • Membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați (CECCAR);
  • Membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România;
  • Membri ai Camerei Consultanților Fiscali din România.
 

Conducere Departament

Lista membrilor departamentului

Lista programelor de studii gestionate

 


Ultimele informaţii despre departamentul ECAI

 

 
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.