1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Admitere master 2020

Admiterea la programele de studii de master ale FEAA se organizează în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2020-2021, al Universității din Craiova, completat cu Anexa nr. 4.

Rezultate finale - Septembrie 2020

Rezultate finale - 26 iulie 2020

 

Admitere septembrie 2020 - locuri disponibile numai la TAXĂ 

 

Mail clarificări:

- Craiova - Master: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Severin - Master: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Oferta educațională

Înscrierea candidaților

Calendarul admiterii

Criterii de admitere

Taxe de admitere și școlarizare

Anexe

 1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ (DOMENII, PROGRAME DE STUDII ȘI CIFRA DE ȘCOLARIZARE)

În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor oferta educaţională este reprezentată de 7 domenii de studii universitare de masterat din cadrul domeniului fundamental Ştiinţe Economice. Toate domeniile de studii de masterat și toate programele de studii incluse în fiecare domeniu sunt acreditate de către ARACIS, obținând în urma evaluării calificativul grad de încredere.

Durata studiilor de master este de 2 ani (patru semestre).  

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE MASTER – 2020-2021

Domeniul

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

 

A/AP

Forma de învățământ IF/ID/IFR

Capacitatea de școlarizare

Număr locuri propuse

BUGET   TOTAL

Din care:

Număr locuri

Taxă

Nr.locuri Romi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Master didactic

Informatică economică

Managementul afacerilor electronice (A) IF

A/IF

50

22

-

22

-

13

Contabilitate

Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale (A) IF

A/IF

150

24

-

-

-

26

Audit și consultanță în afaceri (A) IF

A/IF

25

-

-

-

10

Management contabil, expertiză și audit (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

A/IF

20

-

-

-

20

Economie și afaceri internaționale

Economie și administrarea afacerilor internaționale (în lb. engleză) (A) IF

A/IF

150

15

-

-

-

10

Economie și afaceri europene (A) IF

A/IF

18

-

-

-

17

Finanțe

Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor (A) IF

A/IF

150

21

-

-

-

19

Finanțe și administrarea afacerilor (A) IF

A/IF

21

29

Management financiar-bancar (A) IF

A/IF

16

9

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în lb. engleză) (A) IF

A/IF

100

-

-

-

-

20

Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

A/IF

15

-

8

-

20

Management

Managementul afacerilor (A) IF

A/IF

250

20

30

Managemetul organizației (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

A/IF

15

-

-

-

25

Managementul organizațiilor publice (A) IF

A/IF

8

-

-

-

22

Managementul resurselor umane (A) IF

A/IF

15

-

-

-

20

Marketing

Marketing și comunicare în afaceri (A) IF

A/IF

60

22

-

-

-

18

TOTAL

910

277

-

30

-

308

2. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR Arrow Up 512

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face online (vezi tutorial). Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tutruror documentelor semnate (unde este cazul) și scanate, prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2020-2021 (disponibil aici).

Fiecare candidat își asumă responsabilitatea autenticității și corespondenței dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat și încărcat va avea și mențiunea ”copie conform cu originalul”.

Documentele scanate necesare pentru înscriere la programele de master (https://www.ucv.ro/admitere/) sunt:

 • Fişa de înscriere (se completează on line);
 • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) și foaia matricolă;
 • Diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diploma echivalentă acesteia; absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire;
 • Certificatul de naştere;
 • Cartea de identitate;
 • Eseu motivațional (model în Anexa 1); Important: eseul motivațional se încarcă în aplicația online la secțiunea: Alte documente / Adauga act / Document / Alte acte; 
 • Adeverinţă medicală;
 • Certificatul de căsătorie (pentru persoanele care în urma căsătoriei şi-au schimbat numele);
 • Dovada achitării taxei de înscriere plătită:

       - prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700

       - prin BRD în contul RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghișeu

       - on-line din aplicația de admitere

       - în numerar la casieria Universității sau

       - acte doveditoare pentru scutirea de plată a taxei de înscriere.

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere la concursul de admitere (în baza actelor doveditoare prezentate), următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
 • copiii tuturor salariaţilor de la Universitatea din Craiova;
 • candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la centrele de plasament sau din plasament familial.

Actele doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere sunt: adeverinţe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții de învățământ pentru salariaţii ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovadă de la Casa de Pensii pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice auxiliare; copii după certifi­catele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeve­rinţe eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților proveniți din aceste instituții.                                

 1. Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă, eliberată de o organizaţie legal constituită, din care să rezulte că per­soa­na în cauză este de etnie rromă;

 

3. CALENDARUL ADMITERII Arrow Up 512

Pentru ciclul de studii universitare de master, învățământ cu frecvență, concursul de admitere se va desfăşura după următorul program:

 1. Sesiunea Iulie 2020
 • 07 - 12.07.2020 – înscrierea online a candidaților la concursul de admitere;
 • 13.07.2020 – susţinerea online a probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză și care nu prezintă una dintre dovezile de certificare a competenței lingvistice specificate la art. 4.5;
 • 14 - 15.07.2020 – proba de concurs - eseu motivational (model atasat);
 • 16.07.2020 – afișarea rezultatelor pațiale;
 • 17 - 21.07.2020 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi (Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget; Plata taxei de înmatriculare; Semnare contracte de şcolarizare);
 • 22.07.2020 – afişare intermediară / redistribuirea locurilor neconfirmate;
 • 23 - 25.07.2020 – confirmarea locurilor după redistribuire (Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget; Plata primei tranșe de școlarizare (1000 lei) pentru candidații declarați admiși la taxă);
 • 26.07.2020 – afișare rezultate finale.
 1. Sesiunea Septembrie 2020 (doar pentru locurile neocupate în sesiunea Iulie 2020)
 • 15 - 17.09.2020 – înscrierea online a candidaților la concursul de admitere;
 • 18.09.2020 – susţinerea online a probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză și care nu prezintă una dintre dovezile de certificare a competenței lingvistice specificate la art. 4.5;
 • 20 - 21.09.2020 – proba de concurs - eseu motivational (model atasat);
 • 22.09.2020 – afişarea rezultatelor parţiale;
 • 23 - 25.09.2020 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi (Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget; Plata taxei de înmatriculare; Semnare contracte de şcolarizare);
 • 26.09.2020 – afişare intermediară / redistribuirea locurilor neconfirmate;
 • 27 - 29.09.2020 – confirmarea locurilor după redistribuire (Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget; Plata primei tranșe de școlarizare (1000 lei) pentru candidații declarați admiși la taxă);
 • 30.09.2020 – afișare rezultate finale.

4. CRITERII DE ADMITERE Arrow Up 512

4.1 Admiterea pentru ciclul de studii universitare de master, se organizează pe domenii de studii, pe baza următoarelor criterii:

 • Media examenului de licență;
 • Eseu motivațional (apreciat de comisia de admitere prin calificativul admis/respins);
 • Certificarea competențelor lingvistice (numai pentru candidații ce optează pentru un program cu predare în limba engleză).

Media generală de admitere (Ma) este 100% media examenului de licență.

4.2 Pentru ocuparea atât a locurilor finanțate de la buget, cât și a celor cu taxă, toți candidații, vor prezenta la momentul înscrierii, un eseu motivațional ce va fi apreciat de către comisia de admitere prin calificativul admis/respins.

4.3 Candidații care au optat pentru programe de studii în limba engleză vor prezenta acest eseu redactat în limba engleză.

4.4 Modelul pentru eseul motivațional este prezentat în Anexa 1.

4.5 Certificarea competențelor lingvistice de limbă engleză a candidaților este apreciată de comisia de admitere prin calificativul admis/respins și se va realiza printr-una din următoarele modalități:

 1. prin prezentarea unei copii a diplomei pentru unul din testele: TOEFL – internet-based (iBT) 92/computer-based (CBT) 237/paper-based (PBT) 580; IELTS 6,5; Cambridge Proficiency A, B, C sau Cambridge Advanced English (CAE); Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English cu grade C1/C2 la partea scrisă și orală a testului;
 2. prin prezentarea dovezii absolvirii cu diplomă de licență, a unui program de studii cu limba de predare engleză;
 3. prin prezentarea dovezii că pe perioada studiilor de licență, a fost urmată și promovată disciplina lb. engleză (disciplina apare înscrisă în suplimentul la diplomă);
 4. examen oral online - în cadrul acestuia, candidații vor trebui să răspundă la un număr de zece întrebări din tematica aferentă probei. Pentru formularea răspunsurilor, fiecare candidat are la dispoziție o perioadă de timp rezonabilă. Tematica pentru proba de competenţă lingvistică este prezentată în Anexa nr.2.

4.6 Candidații care prezintă una dintre dovezile menționate la punctele a), b), c), vor fi declarați admiși la Proba de competență lingvistică.

4.7 Candidații care nu prezintă una dintre dovezile menționate la punctele a), b), c), vor susține examenul oral pentru certificarea competențelor lingvistice de limbă engleză.

4.8 Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere (reprezentată 100% de media examenului de licență), conform opțiunilor exprimate de către candidați în fișa de înscriere și strict în limita numărului de locuri prevăzute pentru fiecare program de studii.

4.9 Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie vor fi utilizate următoarele criterii, în ordinea:

 • media anilor de studii din facultate;
 • nota la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la examenul de licenţă;
 • în caz de egalitate pe toate aceste criterii, vor avea prioritate candidaţii care au absolvit un program de studii de licenţă în domeniul în care se încadrează programul de master respectiv.

4.10 La înscriere, candidaţii pot opta pentru unul sau mai multe domenii de studii, admiterea făcându-se în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile exprimate de către fiecare candidat în fişa de înscriere şi în limita locurilor (buget şi taxă) prevăzute pentru fiecare program de studii şi aprobate pentru anul universitar 2020-2021.

4.11 Candidații care nu au fost declarați admiși datorită depășirii capacității de școlarizare vor primi statutul de ”candidați în așteptare”, vor putea ocupa locurile rămase disponibile ca urmare a neconfirmării lor de către candidații admiși, în termenele prevăzute.

4.12 În situaţia în care la un program de studii nu se înscrie numărul minim de candidaţi stabilit de Consiliul Facultăţii, candidaţii care au avut acest program ca primă opţiune, vor fi repartizaţi la următoarea opţiune exprimată prin fişa de înscriere, pentru care s-a constituit programul de studii.

4.13 Candidații admiși pe locurile bugetate care nu depun diplomele de bacalaureat și licență sau echivalente în original, la termenele fixate prin contractul-angajament își pierd locurile obţinute prin concurs.

5. TAXE DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE Arrow Up 512

5.1 Pentru înscrierea la o formă de învățământ (cu frecvență sau la distanță) se plătește o taxă de înscriere.

5.2 Taxa de înscriere este stabilită de către Senatul Universității din Craiova și va fi înca­­sată

       - prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700

       - prin BRD în contul RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghișeu

       - on-line din aplicația de admitere

       - în numerar la casieria Universității sau

       - acte doveditoare pentru scutirea de plată a taxei de înscriere.

IMPORTANT! Pe documentul de plată se va specifica OBLIGATORIU numele și prenumele candidatului.

5.3 După afişarea rezultatelor, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor plăti taxă de înmatriculare, iar candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor plăti taxă de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare.

5.4 Taxele aprobate pentru anul universitar 2020-2021 sunt:

 • taxă de înscriere: 100 lei;
 • taxă de înmatriculare: 150 lei;
 • taxă de şcolarizare: 3.000 lei;

6. ANEXE Arrow Up 512

Share

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord