1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Examen Licență 2020

GHID PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ LA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR - An universitar 2019 – 2020Examenul de licenţă în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA) se organizează în conformitate cu:

 • prevederile art. 120, 137,138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
 • prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • în temeiul Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate;
 • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior;
 • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6125/2017 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea din Craiova.
 1. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

Examenul de licenţă constă din două probe, după cum urmează:

 1. Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
 2. Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

 

 1. Probele menţionate se desfăşoară succesiv în prezenţa, în același loc și în același moment, a comisiei de examen şi a examinatului.
 2. Nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 la fiecare din cele două probe.
 3. Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6,00.
 4. Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi media examenului de licenţă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire.
 5. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
 6. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă nu este publică.
 7. Susţinerea examenului de licenţă se poate repeta într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către absolvent a taxei aferente.

A. PROBA 1: EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

 

(8) Proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate vizează evaluarea capacităţii absolvenţilor de a sintetiza, de a structura şi de a integra în contexte aplicative cunoştinţele dobândite în cursul studiilor de licenţă, în strânsă legătură cu exigenţele exercitării viitoarei profesii.

(9) Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate este reprezentată de susţinerea unei probe orale, ce constă din întrebări adresate de către membrii comisiei, din literatura aferentă domeniului de licenţă absolvit.

B. PROBA 2: PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

 

(10) Proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă vizează evaluarea capacităţii absolvenţilor de a elabora şi de a susţine public o lucrare coerentă, cu caracter teoretic-aplicativ, pe o temă importantă din domeniul programului de licenţă pe care l-au absolvit.

(11) În vederea elaborării lucrării de licenţă, departamentele vor propune viitorilor absolvenţi o listă cu teme din care aceştia să poată alege tema care îi interesează.

(12) Temele propuse se vor circumscrie ariei tematice a programului de licenţă absolvit, fiind orientate preponderent către disciplinele de specialitate din planul de învăţământ al programului respectiv.

(13) Temele vor fi afişate la avizierul şi pe site-ul web al facultăţii în cel mult 30 zile de la începerea anului universitar.

(14) Fiecare student aflat în ultimul an de studii are dreptul şi obligaţia de a-şi alege tema lucrării de licenţă şi cadrul didactic îndrumător, prin depunerea unei cereri (Anexa nr. 1), avizate de cadrul didactic îndrumător, la secretariatul facultăţii până în data de 13 ianuarie.

(15) Documentarea în vederea realizării lucrării de licenţă va cuprinde și un stagiu de practică. Stagiul de practică pentru elaborarea lucrării de licenţă are o durată de 60 ore, derulându-se în ultimele două săptămâmi ale semestrului II din anul III de studii. 

(16) Temele propuse pentru lucrările de licenţă vor fi aplicative, putând fi realizate în două variante:

 • prin documentare la un centru de practică (firmă, instituţie etc.);
 • prin documentare la bibliotecă şi în spaţiile de cercetare ale FEAA.

În momentul propunerii temelor, fiecare cadru didactic îndrumător va preciza varianta de documentare pentru fiecare temă în parte.

(17) Pentru temele propuse a se realiza prin documentare la un centru de practică trebuie că existe un acord (convenţie) de colaborare între acesta şi FEAA (Anexa nr. 2), în baza căruia studenţii îşi vor realiza stagiul de practică. Denumirea centrului de practică în care se va realiza stagiul pentru elaborarea lucrării de licenţă, precum şi acordul de colaborare dintre acesta şi FEAA vor fi depuse la secretariatul FEAA până la data de 9 martie. În baza acestui acord, studentul îşi va putea efectua stagiul de practică, iar centrul de practică va furniza o dovadă (adeverinţă, fişă de prezenţă) din care să reiasă parcurgerea stagiului necesar elaborării lucrării de licenţă. Această dovadă, însoţită de acordul îndrumătorului reprezintă elemente obligatorii pentru înscrierea la examenul de licenţă.

(18) Pentru temele propuse a se realiza prin documentare la bibliotecă şi în spaţiile de cercetare ale FEAA, cadrul didactic îndrumător, certifică parcurgerea stagiului de practică în interiorul FEAA.

(19) După finalizarea stagiului de practică, lucrările de licenţă sunt depuse mai întâi la cadrul didactic îndrumător în vederea verificării originalităţii conţinutului acestora. Termenul limită pentru depunerea lucrărilor la cadrul didactic îndrumător este 12 iunie.

(20) Termenul limită pentru înscrierea la examenul de licență și depunerea lucrării la secretariatul facultății, însoțită de referatul de apreciere al îndrumătorului și de Declaraţie de originalitate (Anexa nr. 3) cu privire la conţinutul acesteia, completată de către student, este 19 iunie.

2.      STRUCTURA RECOMANDATĂ A LUCRĂRII DE LICENŢĂ

Lucrarea va fi împărţită pe două capitole şi mai multe subcapitole şi paragrafe, dar nu mai mult de trei-patru grade de titluri şi se va întinde pe circa 30-35 de pagini redactate cu font TNR, caracter de 12 pt. la 1 rând.

Elementele componente ale lucrării sunt:

 1. Cuprinsul lucrării organizat pe capitole, subcapitole, paragrafe, cu indicarea paginii, care se va plasa la începutul lucrării, imediat după subcopertă.
 2. Introducerea va pune în evidenţă importanţa şi actualitatea temei abordate şi eventual va fi justificată opţiunea pentru tema respectivă (1-2 pagini).
 3. Capitolul 1 se va întinde pe cca. 15 pagini și va cuprinde stadiul cunoaşterii fiind o sinteză a literaturii de specialitate din domeniul temei lucrării de licenţă. În această secțiune a lucrării, autorul trebuie să realizeze o prezentare critică a literaturii de specialitate prin evidențierea altor cercetări care au fost întreprinse în domeniul de interes și expunerea principalelor puncte de vedere/ abordări/ teorii ale unor autori consacrați în domeniul cercetat. Se vor comenta relevanţa, nivelul valoric, avantajele şi limitele studiilor citate.
 4. Capitolul 2, cu o întindere de cel puțin 20 de pagini, va avea caracter teoretic-aplicativ și reprezintă contribuția proprie a autorului, constituind partea principală a lucrării de licență
  Pentru lucrările realizate prin documentare la un centru de practică, capitolul va cuprinde, mai întâi, prezentarea generală a centrului de practică la care s-a elaborat lucrarea: scurt istoric al centrului de practică, obiect de activitate (descriere produse, servicii oferite sau activităţi desfăşurate, poziţionare pe piaţă), principalii furnizori, principalii clienţi, principalii concurenţi, evoluţia principalilor indicatori economico-financiari în ultimii 3 ani (venituri, cheltuieli, profit, număr de salariaţi, active totale, capitaluri proprii, productivitatea muncii, diverse rate de rentabilitate etc.), perspectivele sectorului etc. Apoi se va realiza un studiu de caz centrat pe obiectivele de cercetare ale temei alese, bazat pe o analiză critică a fenomenelor și proceselor studiate și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității în domeniul cercetat.
  Pentru lucrările realizate prin documentare la bibliotecă și în spațiile de cercetare ale facultății, va conţine rezultatele teoretice şi/sau aplicative obținute în urma cercetării întreprinse, incluzând puncte de vedere personale, analize critice ale fenomenelor şi proceselor studiate, comparaţii cu rezultate obţinute anterior. Această parte a lucrării trebuie să demonstreze capacitatea studentului de a-şi formula propriul punct de vedere asupra subiectului studiat.
 5. Concluzii (pe parcursul a 2-3 pagini) în care, reluându-se unele idei şi puncte de vedere prezentate în conţinutul lucrării, vor fi puse în evidenţă cele mai semnificative aspecte reieşite din studiul
 6. Bibliografia studiată în vederea elaborării lucrării.
 7. Anexe (dacă este cazul).

Forma de prezentare

Absolvenţii de profil economic care susţin examenul de licenţă în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii din Craiova, vor prezenta la înscriere Lucrarea de Licenţă (1 exemplar pe suport de hârtie şi variata electronică în format pdf), tehnoredactată pe calculator cu toate semnele diacritice, listată pe format A4, folosindu-se caractere de 14 pentru titluri şi 12 pentru text, cu spaţiere la 1 rând.

Se recomandă folosirea Word 2003 sau mai nou, fontul Times New Roman, cu caractere româneşti.

Orice titlu se va scrie centrat, cu caracter de 14 şi va fi precedat de un simbol numeric în care prima cifră semnifică capitolul, cea de-a doua subcapitolul, cea de-a treia paragraful (ex.: Capitolul 1.1. Subcapitolul: 1.1.1. Paragraful). Capitolul se va scrie cu majuscule, subcapitolul cu caracter normal iar paragraful se va scrie cu font italic.

Oglinda paginii

Este vorba de suprafaţa paginii acoperită de text. Ea rezultă din lăsarea unor margini uniforme sus, jos şi lateral (de minimum 2 cm, marginea din stânga fiind de 3 cm, pentru ca manuscrisul să poată fi legat).

 

Materialul tabelar

Se vor evita, pe cât posibil, tabelele mari care depăşesc în lăţime formatul paginii de text. Dacă acest lucru nu este posibil tablele se vor prezenta în format landscape.

Tabelele dintr-o lucrare trebuie să aibă o prezentare unitară. Fiecare tabel trebuie să fie numerotat şi să aibă un titlu. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. Numerotarea tabelului se face în partea stângă, deasupra titlului, cu două cifre, prima semnificând numărul capitolului iar cea de-a doua numărul de ordine al tabelului.

Fiecare tabelul va avea la subsol înscrisă sursa datelor cuprinse în acesta, tehnoredactată cu caractere de 10. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul „Tabelul” urmat de numărul acestuia.

Materialul ilustrativ

Figurile trebuie să aibă un contrast bun, fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii în care sunt tipărite. Figurile au un titlu şi se numerotează pe capitole, cu două cifre, prima semnificând numărul capitolului iar cea de-a doua numărul de ordine al figurii. Dacă figurile sunt preluate sau adaptate după alte lucrări publicate se va specifica sursa în acelaşi mod ca şi în cazul tabelelor.

Anexele

Dacă lucrarea conţine anexe, acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării şi nu pe capitole. Anexele trebuie să aibă titlu şi vor fi numerotate iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul figurilor şi tabelelor indicând numărul.

Trimiterile bibliografice

Lucrarea trebuie să conţină trimiteri la materialele bibliografice consultate.

Pot fi folosite două modalităţi. O prima modalitate are în vedere note de subsol la paginile lucrării. De regulă, ordinea datelor din nota de subsol este următoarea: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, editura, localitatea, anul apariţiei, pagina.

A doua modalitate se referă la includerea în cadrul naraţiunii între paranteze rotunde, atât a numelui, cât şi a anului de apariţie a lucrării.

Referinţe bibliografice

Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării înainte de anexe. Aceasta va include numai titluri studiate efectiv de către student. De regulă, titlurile bibliografice se înscriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor, numerotându-se cu cifre arabe urmate de punct. Când sunt doi sau mai mulţi autori pentru o lucrare regula la ordinea alfabetică este valabilă doar pentru primul autor.

Materialele bibliografice vor fi înscrise în ordinea: cărţi şi articole publicate în ordinea alfabetică a numelui autorului; acte normative (legi, ordonanţe de urgenţă, H.G., norme metodologice, instrucţiuni de aplicare); alte surse informaţionale (anuare statistice, buletine BNR etc.); adrese de internet.

Exemplu de scriere a bibliografiei:

 1. Kotler, - Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2006.
 2. Popescu, - Presiunea fiscală şi modalităţile de comensurare a acesteia,  Revista Tribuna Economică, nr. 7/2011.

…..

 1. ***** - Anuarul Statistic al României, 2018.

3.      SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ

 

Pentru a putea susţine lucrarea de licenţă în faţa comisiei, absolventul trebuie să obţină avizul cadrului didactic îndrumător pe referatul care însoțește lucrarea ce se depune la secretariatul facultăţii în momentul înscrierii la examenul de licenţă.

În vederea susţinerii lucrării în faţa comisiei pentru examenul de licenţă absolventul va pregăti un rezumat al acesteia care să poată fi prezentat în maximum 10 minute. Se recomandă ca pentru prezentare să fie utilizate mijloace moderne de proiecţie pentru a facilita evaluarea corectă a lucrării (se recomandă prezentarea în Power Point).

În prezentare vor fi puse în evidenţă cele mai relevante rezultate şi concluzii desprinse din cercetarea efectuată, punându-se accent pe studiul de caz din capitolul aplicativ şi pe punctele de vedere exprimate în concluzii.

După prezentarea lucrării, membrii comisiei vor dialoga cu absolventul pe marginea temei abordate în lucrare.

Pentru stabilirea notei membrii comisiei vor evalua calitatea demersurilor teoretice şi practice folosite de absolvent în elaborarea lucrării, punctele de vedere, enunţurile şi concluziile formulate, precum şi modul de prezentare a acesteia.coperta ghid 2020 licenta

 

Documente utile

Anexa 1 - Cerere lucrare de licenta

Anexa 2 - Convenție practică

Anexa 3 - Declaratie de originalitate

GHID EXAMEN DE LICENȚĂ (PDF))

 ec lic
 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.