1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Disertație 2019

GHID PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DIZERTAȚIE LA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR - An universitar 2018 - 2019

Examenul de disertaţie în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA) se organizează în conformitate cu:

 • prevederile art. 120, 137,138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
 • prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • în temeiul Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate;
 • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior;
 • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6125/2017 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea din Craiova.

Documente utile

Anexa 1 - Cerere lucrare disertație

Anexa 2 - Delarație de originalitate lucrare disertație

Ghid examen disertație (PDF)

1. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

(1) Programele de studii universitare de master, organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de disertaţie.

(2) Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

(3) Acest examen vizează evaluarea capacităţii absolvenţilor de a elabora, de a prezenta şi de a susţine o lucrare coerentă, cu caracter aplicativ şi de cercetare ştiinţifică, pe o temă de actualitate şi care să marcheze o contribuţie personală semnificativă a absolventului la rezolvarea unor probleme teoretice şi practice din domeniul de specializare al studiilor de masterat absolvite.

(4) Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie sunt publice şi se desfăşoară în prezenţa, în același loc și în același moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

(5) Tema disertaţiei se stabileşte de către conducătorul de disertaţie împreună cu masterandul şi se corelează cu programul de pregătire universitară de master, cu domeniul de competenţă al conducătorului de disertaţie, cu programele şi cu politica instituţională ale facultăţii.

(6) Temele de disertație se aprobă de conducerea facultăţii în care se desfăşoară studiile universitare de master şi vor fi afişate la avizierul şi pe site-ul web al facultăţii în cel mult 30 zile de la începerea anului universitar.

(7) Fiecare masterand aflat în ultimul an de studii are dreptul şi obligaţia de a-şi alege tema lucrării de disertaţie şi cadrul didactic îndrumător, prin depunerea unei cereri (Anexa nr. 1), avizate de cadrul didactic îndrumător, la secretariatul facultăţii până în data de 14 ianuarie.

(8) În vederea susţinerii, lucrările de disertaţie sunt depuse mai întâi la cadrul didactic îndrumător în vederea verificării originalităţii conţinutului acestora. Termenul limită pentru depunerea lucrărilor la cadrul didactic îndrumător este 16 iunie.

(9) Termenul limită pentru înscrierea la examenul de disertație și depunerea lucrării la secretariatul facultății, însoțită de referatul de apreciere al îndrumătorului și de Declaraţie de originalitate (Anexa nr. 2) cu privire la conţinutul acesteia, completată de către masterand, este 24 iunie.

(10) Nota de promovare a examenului de disertaţie este de cel puţin 6,00.

(11) Aceasta se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor membrilor comisiei de examen.

(12) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

(13) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este publică.

(14) Susţinerea examenului de disertaţie se poate repeta într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către masterand a taxei aferente.

2. STRUCTURA RECOMANDATĂ A LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

Elementele componente ale lucrării sunt:

 1. Cuprins – structurat pe capitole, subcapitole, paragrafe.
 2. Introducere - în această parte se prezintă după caz, motivaţia alegerii temei lucrării, importanţa acesteia şi obiectivele lucrării.
 3. Partea teoretică (cel mult 20 de pagini) - prezintă conceptele, teoriile şi modelele relevante pe care se fundamentează elaborarea temei. Se recomandă abordarea comparativă, critică şi nu abordarea strict descriptivă. Se poate prezenta dezvoltarea istorică-evolutivă a problemei. Datele trebuie să fie actuale şi actualizate. Partea teoretică trebuie să fie relevantă pentru partea practică, să reprezinte suportul acesteia.
 4. Partea practică/aplicativă (cel puţin 20 de pagini) - prezintă contribuţiile autorului lucrării. Contribuţiile se pot concretiza într-o cercetare cantitativă sau calitativă empirică, un proiect, un studiu de fezabilitate, prezentarea unui model, studiu experimental, studiu de caz şi analiza lui ş.a., în funcţie de specificul domeniului.
 5. Concluzii (eventual propuneri) - modul de valorificare, formularea unor opinii/observaţii asupra aspectelor sesizate în urma evaluării, studiului sau cercetării.
 6. Bibliografie - lista referinţelor bibliografice utilizate la elaborarea lucrării.
 7. Anexe - (dacă este cazul).

Forma de prezentare

Absolvenţii care susţin examenul de disertație în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii din Craiova, vor prezenta la înscriere lucrarea de disertație (1 exemplar pe suport de hârtie şi varianta electronică în format pdf), tehnoredactată pe calculator cu toate semnele diacritice, listată pe format A4, folosindu-se caractere de 14 pentru titluri şi 12 pentru text, cu spaţiere la 1 rând.

Se recomandă folosirea Word 2003 sau mai nou, fontul Times New Roman, cu caractere româneşti.

Orice titlu se va scrie centrat, cu caracter de 14 şi va fi precedat de un simbol numeric în care prima cifră semnifică capitolul, cea de-a doua subcapitolul, cea de-a treia paragraful (ex.: Capitolul 1.1. Subcapitolul: 1.1.1. Paragraful).

Capitolul se va scrie cu majuscule, subcapitolul cu caracter normal iar paragraful se va scrie cu font italic.

Oglinda paginii

Este vorba de suprafaţa paginii acoperită de text. Ea rezultă din lăsarea unor margini uniforme sus, jos şi lateral (de minimum 2 cm, marginea din stânga fiind de 3 cm, pentru ca manuscrisul să poată fi legat).

 

Materialul tabelar

Se vor evita, pe cât posibil, tabelele mari care depăşesc în lăţime formatul paginii de text. Dacă acest lucru nu este posibil tablele se vor prezenta în format landscape.

Tabelele dintr-o lucrare trebuie să aibă o prezentare unitară. Fiecare tabel trebuie să fie numerotat şi să aibă un titlu. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. Numerotarea tabelului se face în partea stângă, deasupra titlului, cu două cifre, prima semnificând numărul capitolului iar cea de-a doua numărul de ordine al tabelului.

Fiecare tabelul va avea la subsol înscrisă sursa datelor cuprinse în acesta, tehnoredactată cu caractere de 10. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul „Tabelul” urmat de numărul acestuia.

Materialul ilustrativ

Figurile trebuie să aibă un contrast bun, fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii în care sunt tipărite. Figurile au un titlu şi se numerotează pe capitole, cu două cifre, prima semnificând numărul capitolului iar cea de-a doua numărul de ordine al figurii. Dacă figurile sunt preluate sau adaptate după alte lucrări publicate se va specifica sursa în acelaşi mod ca şi în cazul tabelelor.

Anexele

Dacă lucrarea conţine anexe, acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării şi nu pe capitole. Anexele trebuie să aibă titlu şi vor fi numerotate iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul figurilor şi tabelelor indicând numărul.

Trimiterile bibliografice

Lucrarea trebuie să conţină trimiteri la materialele bibliografice consultate.

Pot fi folosite două modalităţi. O prima modalitate are în vedere note de subsol la paginile lucrării. De regulă, ordinea datelor din nota de subsol este următoarea: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, editura, localitatea, anul apariţiei, pagina.

A doua modalitate se referă la includerea în cadrul naraţiunii între paranteze rotunde, atât a numelui, cât şi a anului de apariţie a lucrării.

Referinţe bibliografice

Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării înainte de anexe. Aceasta va include numai titluri studiate efectiv de către student. De regulă, titlurile bibliografice se înscriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor, numerotându-se cu cifre arabe urmate de punct. Când sunt doi sau mai mulţi autori pentru o lucrare regula la ordinea alfabetică este valabilă doar pentru primul autor.

Materialele bibliografice vor fi înscrise în ordinea: cărţi şi articole publicate în ordinea alfabetică a numelui autorului; acte normative (legi, ordonanţe de urgenţă, H.G., norme metodologice, instrucţiuni de aplicare); alte surse informaţionale (anuare statistice, buletine BNR etc.); adrese de internet.

Exemplu de scriere a bibliografiei:

 1. Kotler, - Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2006.
 2. Popescu, - Presiunea fiscală şi modalităţile de comensurare a acesteia,  Revista Tribuna Economică, nr. 7/2011.

…..

 1. ***** - Anuarul Statistic al României, 2018.

         

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE

Pentru a putea susţine lucrarea de disertație în faţa comisiei, absolventul trebuie să obţină avizul cadrului didactic îndrumător pe referatul care însoțește lucrarea ce se depune la secretariatul facultăţii în momentul înscrierii la examenul de disertație.

În vederea susţinerii lucrării în faţa comisiei pentru examenul de disertație absolventul va pregăti un rezumat al acesteia care să poată fi prezentat în maximum 10 minute. Se recomandă ca pentru prezentare să fie utilizate mijloace moderne de proiecţie pentru a facilita evaluarea corectă a lucrării (se recomandă prezentarea în Power Point).

În prezentare vor fi puse în evidenţă cele mai relevante rezultate şi concluzii desprinse din cercetarea efectuată, punându-se accent pe partea practică/aplicativă şi pe punctele de vedere exprimate în concluzii.

După prezentarea lucrării, membrii comisiei vor dialoga cu absolventul pe marginea temei abordate în lucrare.

Pentru stabilirea notei membrii comisiei vor evalua calitatea demersurilor teoretice şi practice folosite de absolvent în elaborarea lucrării, punctele de vedere, enunţurile şi concluziile formulate, precum şi modul de prezentare a acesteia.

       macheta disertatie

Share

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord