1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Disertație 2018

GHID PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DIZERTAȚIE LA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR - An universitar 2017 - 2018

Examenul de disertaţie în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA) se organizează în conformitate cu:

 • prevederile art. 120, 137,138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
 • prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • în temeiul Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate;
 • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior;
 • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3098/2016 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea din Craiova.
 

Documente utile

Anexa 1 - Cerere lucrare disertație

Anexa 2 - Delarație de originalitate lucrare disertație

Ghid examen disertație (PDF)

  

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

(1) Programele de studii universitare de master, organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de disertaţie.

(2) Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

(3) Acest examen vizează evaluarea capacităţii absolvenţilor de a elabora, de a prezenta şi de a susţine o lucrare coerentă, cu caracter aplicativ şi de cercetare ştiinţifică, pe o temă de actualitate şi care să marcheze o contribuţie personală semnificativă a absolventului la rezolvarea unor probleme teoretice şi practice din domeniul de specializare al studiilor de masterat absolvite.

(4) Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie sunt publice şi se desfăşoară în prezenţa, în același loc și în același moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

(5) Tema disertaţiei se stabileşte de către conducătorul de disertaţie împreună cu masterandul şi se corelează cu programul de pregătire universitară de master, cu domeniul de competenţă al conducătorului de disertaţie, cu programele şi cu politica instituţională ale facultăţii.

(6) Temele de disertație se aprobă de conducerea facultăţii în care se desfăşoară studiile universitare de master şi vor fi afişate la avizierul şi pe site-ul web al facultăţii în cel mult 30 zile de la începerea anului universitar.

(7) Fiecare masterand aflat în ultimul an de studii are dreptul şi obligaţia de a-şi alege tema lucrării de disertaţie şi cadrul didactic îndrumător, prin depunerea unei cereri (Anexa nr. 1), avizate de cadrul didactic îndrumător, la secretariatul facultăţii până în data de 15 ianuarie.

(8) În vederea susţinerii, lucrările de disertaţie sunt depuse mai întâi la cadrul didactic îndrumător în vederea verificării originalităţii conţinutului acesteia. Termenul limită pentru depunerea lucrărilor la cadrul didactic îndrumător este 31 mai.

(9) În momentul depunerii lucrării, fiecare masterand va completa o Declaraţie de originalitate cu privire la conţinutul acesteia (Anexa nr. 2).

(10) Pentru a putea susţine lucrarea de disertaţie în faţa comisiei, masterandul trebuie să obţină avizul cadrului didactic îndrumător pe referatul care însoțește lucrarea ce se depune la secretariatul facultăţii în momentul înscrierii la examenul de disertaţie.

(11) Nota de promovare a examenului de disertaţie este de cel puţin 6,00.

(12) Aceasta se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor membrilor comisiei de examen.

(13) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

(14) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este publică.

(15) Susţinerea examenului de disertaţie se poate repeta într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către masterand a taxei aferente.

2. STRUCTURA RECOMANDATĂ A LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

Elementele componente ale lucrării sunt:

 1. Cuprins – structurat pe capitole, subcapitole, paragrafe.
 2. Introducere - în această parte se prezintă după caz, motivaţia alegerii temei lucrării, importanţa acesteia şi obiectivele lucrării.
 3. Partea teoretică (cel mult 20 de pagini) - prezintă conceptele, teoriile şi modelele relevante pe care se fundamentează elaborarea temei. Se recomandă abordarea comparativă, critică şi nu abordarea strict descriptivă. Se poate prezenta dezvoltarea istorică-evolutivă a problemei. Datele trebuie să fie actuale şi actualizate. Partea teoretică trebuie să fie relevantă pentru partea practică, să reprezinte suportul acesteia.
 4. Partea practică/aplicativă (cel puţin 20 de pagini) - prezintă contribuţiile autorului lucrării. Contribuţiile se pot concretiza într-o cercetare cantitativă sau calitativă empirică, un proiect, un studiu de fezabilitate, prezentarea unui model, studiu experimental, studiu de caz şi analiza lui ş.a., în funcţie de specificul domeniului.
 5. Concluzii (eventual propuneri) - modul de valorificare, formularea unor opinii/observaţii asupra aspectelor sesizate în urma evaluării, studiului sau cercetării.
 6. Bibliografie - lista referinţelor bibliografice utilizate la elaborarea lucrării.
 7. Anexe - (dacă este cazul).

 

Share

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord