1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Examen Licență 2016

Examen Licență 2016

GHID PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ LA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR - An universitar 2015 - 2016

Noutăți

În conformitate cu „Ordinul MECS nr. 3098/ 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație şi cu „Regulamentul privind examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master în Universitatea din Craiova, examenul de licenţă constă din două probe, după cum urmează:
 1. Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
 2. Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

 A. PROBA 1: EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

 • Constă în susţinerea unei probe scrisă, de tip grilă, ce se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul.
 • Tematica necesară pentru pregătirea probei scrise a examenului de licenţă cuprinde două părţi: cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe de specialitate.

A.1. Partea I: Cunoştinţe fundamentale

Este comună pentru studenţii tuturor programelor de studii de licenţă din cadrul FEAA. Tematica pentru pregătirea examenului de licenţă include cunoştinţe de la 8 grupe de discipline aflate în trunchiul disciplinelor fundamentale, comune tuturor programelor de studii de licenţă, şi este anunţată public, prin afişare la avizier şi pe site-ul facultăţii, în maxim 60 de zile de la data începerii anului universitar. Pentru anul universitar 2015-2016, cele 8 grupe de discipline fundamentale incluse în tematica examenului de licenţă sunt:

 • Economie;
 • Contabilitate;
 • Management;
 • Întreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social;
 • Finanţe publice;
 • Finanţe private;
 • Statistică;
 • Informatică economică;

Pentru fiecare din cele 8 grupe de discipline fundamentale este stabilit un colectiv de redactare a tematicii de licenţă format din cel puţin 2 cadre didactice care predau disciplinele din grupa respectivă la nivelul FEAA. Tematica elaborată trebuie însoţită de o bibliografie minimală şi nu trebuie să depăşească un volum de 25 pagini format A4, scris cu TNR, 12 pt. la 1 rd., pentru fiecare grupă de discipline.

La nivelul FEAA se constituie o comisie de validare a tematicii de licenţă pentru cunoştinţele fundamentale, care analizează tematica propusă la nivelul fiecărei discipline, face propuneri de eliminare a suprapunerilor şi propune aprobarea acesteia de către Consiliul Facultăţii. În baza tematicii aprobate, colectivul desemnat cu redactarea acesteia elaborează un număr de 400 de teste grilă având un răspuns corect din cinci propuse, repartizate uniform pe cele 8 grupe de discipline astfel:

Nr. crt. Denumire disciplină Nr total grile
 1 Economie 50
 2 Contabilitate 50
 3 Management 50
 4 Întreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social 50
 5 Finanţe publice 50
 6 Finanţe private 50
 7 Statistică 50
 8 Informatică economică 50
  TOTAL 400

Documente utile

Anexa 1 - Cerere lucrare de licenta

Anexa 2 - Conventie practica

Anexa 3 - Declaratie de originalitate

GHID EXAMEN DE LICENȚĂ 2016 (PDF)

 ec lic

Testele grilă propuse vor fi publicate pe site-ul facultăţii sau editate sub forma unui volum, în termen de cel mult 120 zile de la începerea anului universitar.

Downloads Descărcați:(Linkurile vor fi active ulterior)

Manual proba de fundamentale 2016 (include și grile) - varianta finală revizuită

 

A.2. Partea a II-a: Cunoştinţe de specialitate

Este diferită de la un program de studiu la altul. Tematica pentru pregătirea examenului de licenţă include cunoştinţe de la 5 grupe de discipline aflate în trunchiul disciplinelor de specialitate şi este anunţată public, prin afişare la avizier şi pe site-ul facultăţii, în maxim 60 de zile de la data începerii anului universitar. Pentru anul universitar 2016-2017, cele 5 grupe de discipline de specialitate incluse în tematica examenului de licenţă, pentru fiecare program de studii în parte, sunt:


Programul de studii: FINANŢE ŞI BĂNCI

 • Politica şi managementul financiar operativ al firmei;
 • Monedă, credit, bănci;
 • Buget şi fiscalitate;
 • Analiză economico-financiară;
 • Asigurări şi instituţii ale pieţei financiare;

 Downloads Descărcați:

Suport Examen Licență Finanțe - Bănci

Grile Examen Licență Finanțe - Bănci

 Răspunsuri grile | Rezolvări

Programul de studii: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

 • Contabilitate şi control de gestiune;
 • Audit;
 • Contabilitate bancară;
 • Contabilitate publică;
 • Analiză economicofinanciară;

 Downloads Descărcați:

Teorie Specialitate CIG 2016

GRILE CIG 2016

 

 

Programul de studii: MANAGEMENT

 • Managementul producţiei şi calităţii;
 • Managementul funcţiunii comerciale;
 • Domenii ale managementului;
 • Resurse umane şi comunicare;
 • Analiza mediului întreprinderii;

Downloads Descărcați

Cunostinte de specialitate MGMT 2016

Grile Specialitate  MGMT 2016

Rezolvări MGMT 2016

 

Programul de studii: MARKETING

 • Cercetări de marketing;
 • Politica de comunicare cu piaţa;
 • Domenii ale marketingului;
 • Managementul activităţilor logistice;
 • Analiza mediului întreprinderii;

Downloads Descărcați:

Teorie Marketing Specialitate 2016

Grile Specialitate Marketing 2016

 

Programul de studii: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

 • Turism;
 • Managementul funcţiunii comerciale;
 • Comerţ şi servicii;
 • Managementul activităţilor logistice;
 • Analiza mediului întreprinderii;

Downloads Descărcați:

Teorie specialitate ECTS

Grile Specialitate ECTS

Programul de studii: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

 • Politici comerciale;
 • Economie mondială;
 • Comerţ internaţional;
 • Turism internaţional;
 • Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior;

 Downloads Descărcați:

Suport examen licenţă EAI

Grile Licență EAI

Programul de studii: INFORMATICĂ ECONOMICĂ

 • Baze de date;
 • Structuri de date şi programare orientată pe obiect;
 • Sisteme de operare;
 • Proiectarea sistemelor informatice;
 • Programare în Internet;

Downloads Descărcați:

Grile Specialitate IE 2016

Suport Examen licență IE 

 

Programul de studii: STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ

 • Econometrie;
 • Sondaj şi anchete statistice;
 • Demografie;
 • Previziune economică;
 • Analiză economicofinanciară;

 DownloadsDescărcați:

Grile Specialitate SPE 2016

Suport Examen licență SPE

Programul de studii: ADMINISTRAREA AFACERILOR (Dr. Tr. Severin)

 • Managementul resurselor umane;
 • Tehnici promoţionale;
 • Comunicare şi negociere;
 • Managementul calităţii;
 • Analiza activităţii întreprinderii;

Downloads Descărcați:

Suport Examen licență AA

Grile Specialitate AA 2016

Rezolvări aplicații


Pentru fiecare din cele 5 grupe de discipline de specialitate este stabilit cel puţin un cadru didactic responsabil cu redactarea tematicii de licenţă reprezentat, de regulă, de cadrul didactic care predă respectiva disciplină la nivelul acelui program de studii. Tematica elaborată trebuie însoţită de o bibliografie minimală şi nu trebuie să depăşească un volum de 40 pagini format A4, scris cu TNR, 12 pt. la 1 rd., pentru fiecare grupă de discipline.

La nivelul departamentului care coordonează activitatea respectivului program de studii se constituie o comisie de validare a tematicii de licenţă pentru cunoştinţele de specialitate, care analizează tematica propusă la nivelul fiecărei discipline, face propuneri de eliminare a suprapunerilor şi propune aprobarea acesteia de către Consiliul Facultăţii.

În baza tematicii aprobate, colectivul desemnat cu redactarea acesteia elaborează un număr de 400 de teste grilă având un răspuns corect din cinci propuse, repartizate uniform pe cele 5 discipline astfel:

Nr. crt. Denumire disciplină Nr total grile
 1.  
Grup discipline 1 80
 1.  
Grup discipline 2 80
 1.  
Grup discipline 3 80
 1.  
Grup discipline 4 80
 1.  
Grup discipline 5 80
  TOTAL 400

Testele grilă propuse vor fi publicate pe site-ul facultăţii sau editate sub forma unui volum, în termen de cel mult 90 zile de la începerea anului universitar.

În baza tematicii şi a testelor grilă propuse, proba scrisă pentru „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă, constă în susţinerea unui test grilă format din 62 întrebări (32 întrebări din tematica disciplinelor fundamentale şi 30 întrebări din tematica disciplinelor de specialitate), distribuite pe tipuri de întrebări astfel:
 • cunoştinţe fundamentale: 28 întrebări cu un răspuns corect şi 4 aplicaţii. Întrebările cu un răspuns corect vor fi notate cu un punct, iar aplicaţiile vor fi notate cu 3 puncte fiecare;
 • cunoştinţe de specialitate: 25 întrebări cu un răspuns corect şi 5 aplicaţii. Întrebările cu un răspuns corect vor fi notate cu un punct, iar aplicaţiile vor fi notate cu 3 puncte fiecare.

Pe discipline, întrebările din testul grilă se vor distribui astfel:

Nr. crt. Denumire disciplină Nr total grile Cu 1 răsp. corect Aplicaţii Punctaj
Cunoştinţe fundamentale*
 1.  
Grup discipline 1 4 3 1 6
 1.  
Grup discipline 2 4 4 0 4
 1.  
Grup discipline 3 4 3 1 6
 1.  
Grup discipline 4 4 4 0 4
 1.  
Grup discipline 5 4 3 1 6
 1.  
Grup discipline 6 4 4 0 4
 1.  
Grup discipline 7 4 3 1 6
 1.  
Grup discipline 8 4 4 0 4
  Total DF 32 28 4 40
Cunoştinţe de specialitate
 1.  
Grup discipline 1 6 5 1 8
 1.  
Grup discipline 2 6 5 1 8
 1.  
Grup discipline 3 6 5 1 8
 1.  
Grup discipline 4 6 5 1 8
 1.  
Grup discipline 5 6 5 1 8
  Total DS 30 25 5 40
  TOTAL GEN. 62 53 9 80
             

* Aplicaţiile din testul grilă aferente cunoştinţelor fundamentale pot să fie din oricare din cele 8 grupuri de discipline fundamentale.

În raport cu testele grilă publicate, aplicaţiile practice din testul de examinare vor avea datele iniţiale modificate. În plus, un număr de teste grile (reprezentând circa 15 - 20% din punctajul total) vor fi diferite de testele grilă publicate, răspunsurile la acestea regăsindu-se însă în tematica examenului de licenţă.

Pentru stabilirea notei finale se va utiliza următorul algoritm:

algoritm licenta

  

B. PROBA 2: PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA PUBLICĂ A LUCRĂRII DE LICENŢĂ

Lucrarea de licenţă elaborată de către fiecare absolvent trebuie să reflecte nivelul cunoştinţelor practice acumulate de acesta pe parcursul studiilor universitare de licenţă.

Fiecare student aflat în ultimul an de studii are dreptul şi obligaţia de a-şi alege tema lucrării de licenţă şi cadrul didactic îndrumător, prin depunerea unei cereri (Anexa nr. 1), avizate de cadrul didactic îndrumător, la secretariatul departamentului până în data de 15 ianuarie.

Documentarea în vederea realizării lucrării de licenţă se va face pe parcursul unui stagiu de practică. Stagiul de practică pentru elaborarea lucrării de licenţă are o durată de 10 zile a câte 6 ore / zi, derulându-se în timpul semestrului II al anului III de studii, în paralel cu activitatea didactică (câte o zi pe fiecare săptămână). Pentru a asigura timpul necesar realizării stagiului de practică, în orarul cu activităţile didactice din semestrul II al anului III de studii trebuie asigurată o zi liberă pentru desfăşurarea stagiului de practică.

Tematica pentru elaborarea lucrării de licenţă este afişată la avizier şi pe site-ul facultăţii în cel mult 30 zile de la începerea anului universitar. Aceasta este orientată preponderent către disciplinele de specialitate din planul de învăţământ al programului de studii respectiv.

Temele propuse pentru lucrările de licenţă vor fi aplicative, putând fi realizate în două variante:
 • prin documentare la un centru de practică (firmă, instituţie etc.);
 • prin documentare la bibliotecă şi în spaţiile de cercetare ale FEAA.

În momentul propunerii temelor, fiecare cadru didactic îndrumător va preciza varianta de documentare pentru fiecare temă în parte.

Pentru temele propuse a se realiza prin documentare la un centru de practică trebuie că existe un acord (convenţie) de colaborare între acesta şi FEAA (Anexa nr. 2), în baza căruia studenţii îşi vor realiza stagiul de practică. Denumirea centrului de practică în care se va realiza stagiul pentru elaborarea lucrării de licenţă, precum şi acordul de colaborare dintre acesta şi FEAA vor fi depuse la secretariatul departamentului până la data de 10 martie. În baza acestui acord, studentul îşi va putea efectua stagiul de practică, iar centrul de practică va furniza o dovadă (adeverinţă, fişă de prezenţă) din care să reiasă parcurgerea stagiului necesar elaborării lucrării de licenţă. Această dovadă, însoţită de acordul îndrumătorului reprezintă elemente obligatorii pentru înscrierea la examenul de licenţă.

Pentru temele propuse a se realiza prin documentare la bibliotecă şi în spaţiile de cercetare ale FEAA, cadrul didactic îndrumător, certifică parcurgerea stagiului de practică în interiorul FEAA.

După finalizarea stagiului de practică, lucrările de licenţă sunt depuse mai întâi la cadrul didactic îndrumător în vederea verificării originalităţii conţinutului acesteia. Termenul limită pentru depunerea lucrărilor la cadrul didactic îndrumător este 15 iunie. În momentul depunerii lucrării, fiecare student va completa o Declaraţie de originalitate cu privire la conţinutul acesteia (Anexa nr. 3).

Susţinerea publică a lucrării de licenţă se face în faţa Comisiei de licenţă constituite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master în Universitatea din Craiova.

Structura recomandată de lucrării de licenţă:

Lucrarea va fi împărţită pe două capitole şi mai multe subcapitole şi paragrafe, dar nu mai mult de trei-patru grade de titluri şi se va întinde pe circa 30-35 de pagini redactate cu TNR, caracter de 12 pt. la 1 rând.

Elementele componente ale lucrării sunt:

a. Cuprinsul lucrării organizat pe capitole, subcapitole, paragrafe, cu indicarea paginii, care se va plasa la începutul lucrării, imediat după subcopertă.

b. Introducerea va pune în evidenţă importanţa şi actualitatea temei abordate şi eventual va fi justificată opţiunea pentru tema respectivă (1-2 pagini).

c. Capitolul 1 va cuprinde prezentarea generală a centrului de practică la care s-a elaborat lucrarea, sau prezentarea cadrului general şi a obiectivelor studiului ce urmează a fi realizat în cuprinsul a 5-8 pagini. În prezentarea centrului de practică vor fi avute în vedere cel puţin următoarele elemente: scurt istoric al centrului de practică, obiect de activitate (descriere produse, servicii oferite sau activităţi desfăşurate, poziţionare pe piaţă), principalii furnizori, principalii clienţi, principalii concurenţi, evoluţia principalilor indicatori economico-financiari în ultimii 3 ani (venituri, cheltuieli, profit, număr de salariaţi, active totale, capitaluri proprii, productivitatea muncii, diverse rate de rentabilitate etc.), perspectivele sectorului etc.

d. Capitolul 2 va avea caracter aplicativ adaptat la specific cu o întindere de 15 - 20 de pagini. În raport de tema abordată acest capitol se poate constitui fie într-o analiză la nivel macroeconomic (mezoeconomic) a fenomenului (procesului) cercetat, fie într-un studiu de caz pe exemplul unui operator economic (analiză la nivel microeconomic), fie o combinaţie a celor două. Acest al doilea capitol va conţine puncte de vedere personale, interpretări ale teoriilor şi a conceptelor abordate în lucrare, analize critice ale fenomenelor şi proceselor studiate, propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul cercetat.

e. Concluzii (pe parcursul a 2-3 pagini) în care, reluându-se unele idei şi puncte de vedere prezentate în conţinutul lucrării, vor fi puse în evidenţă cele mai semnificative aspecte reieşite din studiul efectuat.

f. Bibliografia studiată în vederea elaborării lucrării şi eventualele anexe.

Forma de prezentare

Absolvenţii de profil economic care susţin examenul de licenţă în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii din Craiova, vor prezenta la înscriere Lucrarea de Licenţă (1 exemplar pe suport de hârtie şi variata electronică în format pdf), tehnoredactată pe calculator cu toate semnele diacritice, listată pe format A4, folosindu-se caractere de 14 pentru titluri şi 12 pentru text, cu spaţiere la 1 rând.

Se recomandă folosirea Word 2003 sau mai nou, fontul Times New Roman, cu caractere româneşti.

Orice titlu se va scrie centrat, cu caracter de 14 şi va fi precedat de un simbol numeric în care prima cifră semnifică capitolul, cea de-a doua subcapitolul, cea de-a treia paragraful (ex.: Capitolul 1.1. Subcapitolul: 1.1.1. Paragraful).

Capitolul se va scrie cu majuscule, subcapitolul cu caracter normal iar paragraful se va scrie cu font italic.

 Oglinda paginii

Este vorba de suprafaţa paginii acoperită de text. Ea rezultă din lăsarea unor margini uniforme sus, jos şi lateral (de minimum 2 cm, marginea din stânga fiind de 3 cm, pentru ca manuscrisul să poată fi legat).

Materialul tabelar

Se vor evita, pe cât posibil, tabelele mari care depăşesc în lăţime formatul paginii de text. Dacă acest lucru nu este posibil tablele se vor prezenta în format landscape.

Tabelele dintr-o lucrare trebuie să aibă o prezentare unitară. Fiecare tabel trebuie să fie numerotat şi să aibă un titlu. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. Numerotarea tabelului se face în partea stângă, deasupra titlului, cu două cifre, prima semnificând numărul capitolului iar cea de-a doua numărul de ordine al tabelului.

Fiecare tabelul va avea la subsol înscrisă sursa datelor cuprinse în acesta, tehnoredactată cu corp mic (10). Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul „Tabelul” urmat de numărul acestuia.

Materialul ilustrativ

Figurile trebuie să aibă un contrast bun, fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii în care sunt tipărite. Figurile au un titlu şi se numerotează pe capitole, cu două cifre, prima semnificând numărul capitolului iar cea de-a doua numărul de ordine al figurii. Dacă figurile sunt preluate sau adaptate după alte lucrări publicate se va specifica sursa în acelaşi mod ca şi în cazul tabelelor.

Anexele

Dacă lucrarea conţine anexe, acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării şi nu pe capitole. Anexele trebuie să aibă titlu şi vor fi numerotate iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul figurilor şi tabelelor indicând numărul.

Trimiterile bibliografice

Lucrarea trebuie să conţină trimiteri la materialele bibliografice consultate.

Pot fi folosite două modalităţi. O prima modalitate are în vedere note de subsol la paginile lucrării. De regulă, ordinea datelor din nota de subsol este următoarea: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, editura, localitatea, anul apariţiei, pagina.

A doua modalitate se referă la includerea în cadrul naraţiunii între paranteze rotunde, atât a numelui, cât şi a anului de apariţie a lucrării.

Referinţe bibliografice

Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării înainte de anexe. Aceasta va include numai titluri studiate efectiv de către student. De regulă, titlurile bibliografice se înscriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor, numerotându-se cu cifre arabe urmate de punct. Când sunt doi sau mai mulţi autori pentru o lucrare regula la ordinea alfabetică este valabilă doar pentru primul autor.

Materialele bibliografice vor fi înscrise în ordinea: cărţi şi articole publicate în ordinea alfabetică a numelui autorului; acte normative (legi, ordonanţe de urgenţă, H.G., norme metodologice, instrucţiuni de aplicare); alte surse informaţionale (anuare statistice, buletine BNR etc.); adrese de internet.

Exemplu de scriere a bibliografiei:

1. Kotler, Ph.                           - Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2006.

2. Popescu, M.                         - Presiunea fiscală şi modalităţile de comensurare a acesteia, Revista Tribuna Economică, nr. 7/2011.

..

15. *****                               - Anuarul Statistic al României, 2010.

Susţinerea lucrării

Pentru a putea susţine lucrarea de licenţă în faţa comisiei, absolventul trebuie să obţină avizul cadrului didactic îndrumător pe referatul care însoțește lucrarea ce se depune la secretariatul facultăţii în momentul înscrierii la examenul de licenţă.

În vederea susţinerii lucrării în faţa comisiei pentru examenul de licenţă absolventul va pregăti un rezumat al acesteia care să poată fi prezentat în maxim 10 minute. Se recomandă ca pentru prezentare să fie utilizate mijloace moderne de proiecţie pentru a facilita evaluarea corectă a lucrării (se recomandă prezentarea în power point).

În prezentare vor fi puse în evidenţă cele mai relevante rezultate şi concluzii desprinse din cercetarea efectuată, punându-se accent pe studiul de caz din capitolul aplicativ şi pe punctele de vedere exprimate în concluzii.

După prezentarea lucrării, membrii comisiei vor dialoga cu absolventul pe marginea temei abordate în lucrare.

macheta lucrare licenta
Share

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord