1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Admitere licenţă 2015

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADMITERII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (IF si ID), PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015 - 2016

SECȚIUNEA 1. CONDIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII

1. Admiterea în învăţământul superior pentru fiecare ciclu de studii uni­ver­sitare se organizează pe baza prezentei metodologii, cu respectarea preve­derilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Universitatea din Craiova și a legislaţiei în vigoare.Start

2. Studiile universitare sunt organizate pe cicluri: licenţă (trei ani), masterat (doi ani) şi doctorat (trei ani). Studiile universitare de licenţă se desfăşoară atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la forma de învăţământ la distanţă, cu durata studiilor de trei ani.

3.1. La forma de învăţământ cu frecvenţă există locuri finanţate de la buget (fără taxă) şi locuri în regim cu taxă. Statutul de student finanţat de la buget sau cu taxă se actualizează anual, în funcţie de performanţele universitare ale studentului.

3.2. La forma de învăţământ la distanţă există doar locuri în regim cu taxă.

3.3. Pentru ciclul universitar de licenţă, admiterea se organizează pe forme de învățământ și dome­nii de licenţă. Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, conform opțiunilor exprimate de către candidați în fișa de înscriere și în limita numărului de locuri prevăzute pentru fiecare program de studii.

4. În momentul înscrierii, candidații vor depune o Scrisoare de Intenție evaluată de către comisia de admitere prin calificativul admis/respins.

5. Pentru programele de studii universitare organizate în limba engleză, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvis­tică, eliminatorie, notată cu admis/respins.

6. La concursul de admitere au dreptul să participe absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului, cu condiţia ca acesta să fie acreditat conform legii.

7.1. Pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina, Croaţia, Grecia, Israel şi Ungaria, precum şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate, cifra de şcolarizare pentru studii univer­sitare de licenţă se aprobă prin Hotărâre de Guvern. Repartizarea locurilor, cu bursă/fără bursă, pe niveluri de învăţământ şi pe ţări se face anual, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului afacerilor externe. Ocuparea locurilor cu bursă/fără bursă, se face prin concurs. Criteriile de selecţie şi condiţiile de admitere sunt aceleaşi ca şi pentru candidaţii români.

7.2. Pentru tinerii de etnie rromă, repartizarea cifrei de şcolarizare finanţată de la buget pe facultate se face de către Universitatea din Craiova. Criteriile de selecţie şi condiţiile de admitere sunt aceleaşi ca şi pentru candidaţii români.

7.3. La admiterea în ciclurile de studii universitare de licenţă pot participa cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României se va realiza de către CNRED – Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice înainte de înscriere la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.

7.4. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de compe­ten­ţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor cursanţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate, care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.

8. Candidaţii la programele de studii universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale sau locurile I, II la olimpiadele naţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, bene­fi­cia­ză de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, la cursurile a două programe de studii. De această preve­dere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

9.1. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de facultatea/instituţia care le oferă.

9.2. Candidatul admis la mai multe domenii de studii, pe locuri finanţate de la buget, este obligat să opteze pentru un singur program de studii. Un alt program de studii poate fi urmat numai în regim cu taxă.

10.1. Candidatul admis la un program de studii pe un loc finanțat de la buget are obligația de a depune diploma de bacalaureat, în original, în termenul stabilit de facultate.

10.2. Candidatul admis la mai multe universităţi trebuie să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat prin prezentarea dosarului cu actele în original la termenul stabilit.

11. Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului public şi privat au dreptul să se prezinte la concursul de admitere pentru un nou domeniu de studiu, după cum urmează:

 • dacă primul program de studii a fost urmat în regim fără taxă, cel de-al doilea program de studii va fi în regim cu taxă;
 • dacă primul program de studii a fost urmat în regim cu taxă în învăţământul particular sau cel de stat, cel de-al doilea program de studii va fi în regim fără taxă, dacă sunt satisfăcute cerinţele concursului de admitere.

12.1. La nivelul facultăţii se va constitui comisia de admitere, con­dusă de preşedinte, de regulă, decanul facultăţii, alcătuită din membri ai Consiliului facultăţii şi alte cadre didactice din facultate. Preşe­din­tele comisiei de admitere pe facultate numeşte un secretar al comisiei, care nu a îndeplinit această funcţie în anul precedent.

12.2. Comisia de admitere pe facultate se numește prin decizia rectorului, cu cel mult 10 zile înainte de începerea concursului şi este subordonată comisiei de admitere de la nivelul Universităţii.

12.3. Comisia de admitere pe facultate are următoarele responsabilităţi:

 • prelucrarea automată a datelor din fişa de înscriere;
 • evaluarea Scrisorilor de Intenție ale candidaților;
 • afişarea rezultatelor;
 • primirea şi rezolvarea contestaţiilor conform prezentului regulament;
 • păstrarea dosarelor candidaţilor şi a documentelor de la examenul de admitere până la finalizarea fiecărei sesiuni de admitere, ulterior acestea fiind predate pe bază de proces-verbal la secretariatul facultăţii.

13. Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concursul de admitere cu numele din certificatele de naştere.

14.1. Facultatea are obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

14.2. Facultatea poate percepe taxă de arhivare numai în cazul în care candidaţii nu respectă condiţiile specifice (prevăzute de către fiecare facultate în cererea de înscriere) sau în contractul-angajament.

 

SECȚIUNEA 2. OFERTA EDUCAȚIONALĂ (DOMENII, PROGRAME DE STUDII ȘI CAPACITATE DE ȘCOLARIZARE)

În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor oferta educaţională pentru învăţământul cu frecvență este reprezentată de 7 domenii de studii universitare de licenţă din cadrul domeniului fundamental Ştiinţe Economice.

În cadrul învăţământului la distanţă sunt organizate trei programe de studii, aferente a trei domenii de studii universitare de licenţă.

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ – 2015-2016

Programul de licenţă Nr. locuri alocate cu finantare de la buget-IF Nr. locuri alocate cu taxa-IF Nr. locuri alocate cu taxa-ID Nr.total de locuri alocate cu taxa (IF+ID) Nr.total de locuri
Management 45 50 125 175 220
Econ. Comerțului, Turismului și Serviciilor 38 42 - 42 80
Marketing 33 32 - 32 65
Informatică Economică 44 16 - 16 60
Statistică şi Previziune economică 22 10 - 10 32
Finanţe si Bănci - ro 53 47 50 97 150
Finanţe si Bănci - en 25 5 - 5 30
Contabilitate și Informatică de Gestiune 60 60 50 110 170
Economie şi Afaceri Internaţionale - ro 35 30 - 30 65
Economie şi Afaceri Internaţionale - en 25 15 - 15 40
TOTAL - CRAIOVA 380 307 225 532 912
Finanţe si Banci Dts/ro 27 23 - 23 50
Contabilitate si Informatica de Gestiune (DTs) 27 23 - 23 50
Administrarea Afacerilor (DTs) 30 20 - 20 50
Management (DTs) 0 30 - 30 30
TOTAL DROBETA TURNU SEVERIN 84 96 - 96 180
TOTAL GENERAL 464 403 225 628 1192

* IF si ID reprezintă învățământ cu frecvență, respectiv învățământ la distanță

SECȚIUNEA 3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

Admiterea la ciclurile de studii universitare de licenţă se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.

Perioadele celor două sesiuni de admitere (iulie/septembrie), formele şi probele de concurs aprobate de Senatul Universității din Craiova se fac publice prin afişare la sediul universităţii şi facultăţii, prin publicare pe pagina proprie de web şi prin „Ghidul candidatului”.

3.1. CRITERII DE ADMITERE

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, se organizează pe domenii de studii, prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:

Scrisoarea de Intenție și proba de competență lingvistică (dacă este cazul) vor fi evaluate prin calificativ Admis/Respins.

La medii generale de admitere egale pentru departajarea candidaţilor se vor folosi trei criterii, în ordinea:

 • nota la proba scrisă de „Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat;
 • nota la proba obligatorie a profilului obţinută la examenul de bacalaureat;
 • nota la proba la alegere, a profilului și specializării, obţinută la examenul de bacalaureat.

La înscriere, candidaţii pot opta pentru unul sau mai multe domenii de studii, admiterea făcându-se „prin alunecare”, în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile fiecărui candidat şi în limita locurilor (buget şi taxă) aprobate pentru anul universitar 2015-2016.

Acces rapid

Format Scrisoare de intenție

Calendarul admiterii

Acte necesare

Taxe

Prezentare specializări și programe de învățământ

 

 

3.2. CALENDAR ADMITERE

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, concursul de admitere se va desfăşura după următorul program:

I.Sesiunea Iulie 2015

 • 13 – 24 iulie 2015, depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;
 • 25 iulie 2015, susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 26 iulie 2015, afişarea rezultatelor parţiale;
 • 27 – 29 iulie 2015, confirmarea locurilor prin depunerea actelor de studii în original (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) sau a unei adeverinţe din care să rezulte că actele originale se află la o altă instituţie la care a fost admis;
 • 29 iulie 2015, redistribuirea locurilor neconfirmate și afişarea rezultatelor finale;
 • 30 - 31 iulie 2015, plata taxei de înmatriculare și încheierea contractelor de școlarizare de către candidații declarați admiși, respectiv retragerea dosarelor de catre candidatii respinși;
 • 16 – 22 septembrie 2015 – plata primei rate din taxa de școlarizare de către canditații admiși pe locurile cu taxă;

II. Sesiunea Septembrie 2015 (doar pentru locurile neocupate în sesiunea Iulie 2015)

 • 7 - 11 septembrie 2015 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;
 • 12 septembrie 2015, susţinerea probei de competenţă lingvistică;
 • 12 septembrie 2015 – afişarea rezultatelor parțiale;
 • 14 – 15 septembrie 2015 – confirmarea locurilor / retragerea dosarelor;
 • 15 septembrie 2015 – redistribuirea locurilor neconfirmate și afișarea rezultatelor finale;
 • 16 - 22 septembrie 2015 – plata taxei de înmatriculare, încheierea contractelor de şcolarizare și plata primei rate din taxa de școlarizare pentru candidații admiși în sesiunea septembrie 2015;

3.3. ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare și care va conține următoarele:

 • Fişa de înscriere (se completează electronic și se semnează de către candidat la înscrierea în baza de date);
 • Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată după aceasta (absolvenţii din anul 2015 pot prezenta adeverinţa din care să rezulte, în mod clar, media la examenul de bacalaureat, nota la proba scrisă de „Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat; nota la proba diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare obţinută la examenul de bacalaureat; nota la proba scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare obţinută la examenul de bacalaureat);
 • Foaia matricolă, în original sau copie legalizată după aceasta (Foaia matricolă va trebui să conţină notele înscrise citeţ şi fără posibilităţi de interpretare);
 • Scrisoarea de Intenție, completată cu pix de culoare albastra de către candidat, conform modelului din Anexa nr. 2. Aceasta poate fi completată anterior sau în sala de consiliere, în momentul înscrierii;
 • Copie legalizată după certificatul de naştere; legalizarea se poate face şi de către comisia de admitere pe facultate, pe baza actului original;
 • Copie legalizată după certificatul de căsătorie, pentru persoanele care în urma căsătoriei şi-au schimbat numele; legalizarea se poate face şi de către comisia de admitere pe facultate;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă; Candidaţii pot beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere o singura dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior de stat, situație în care actele depuse trebuie să fie originale;
 • Adeverință din care să rezulte forma de finanțare (buget sau taxă) pentru studenții sau absolvenții altor programe de studii ale instituțiilor de învățământ superior;
 • Diploma de absolvire sau de licenţă pentru absolvenţii care doresc să urmeze al doilea program de studii;
 • Copie C.I./B.I.
 • 2 fotografii tip buletin;
 • Adeverinţa medicală tip M.S. (cu precizarea că este folosită la înscrierea pentru concursul de admitere).

La înscriere, candidatul va avea asupra sa cartea de identitate.

Candidații care au optat pentru programe de studiu în limba engleză și prezintă o copie legalizată a diplomei pentru unul din testele: TOEFL – internet-based (iBT) 92 / computer-based (CBT) 237 / paper-based (PBT) 580; IELTS 6,5; Cambridge Proficiency A, B, C sau Cambridge Advanced English (CAE); Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English cu grade C1/C2 la partea scrisă și orală a testului, sunt declarați admiși la Proba de competență lingvistică.

3.4. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

În fiecare dintre zilele de înscriere, în intervalul orar prevăzut, pentru a fi acceptați în concurs, candidații vor parcurge următorii pași:

 • Verificarea documentelor din dosarul de concurs, consilierea candidaților în vederea înscrierii și analiza conținutului Scrisorii de Intenție;
 • Plata taxei de înscriere la concurs;
 • Depunerea dosarelor de concurs, înregistrarea în baza de date, prin completarea electronică a fișei de înscriere și eliberarea Legitimației de concurs;

După afişarea rezultatelor parţiale ale concursului de admitere, în perioada 27 – 29 iulie 2015, candidaţii declaraţi admişi la două facultăţi vor trebui să-și exprime opţiunea pentru prima şi a doua facultate şi să prezinte diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original la facultatea unde este admis pe locurile finanţate de la buget.

SECȚIUNEA 4. TAXE DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE

Pentru înscrierea la o formă de învățământ (cu frecvență sau la distanță) se plătește o taxă de înscriere. Taxa de înscriere este stabilită de către Senatul Universității din Craiova și va fi înca­­sată pe bază de chitanţă.

Sunt scutiţi, o singură dată, de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii tuturor salariaţilor de la Universitatea din Craiova;
 • copiii personalului didactic de la alte unităţi şi instituţii de învăţământ;
 • candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.

Alte situaţii de scutire de la plata taxelor de înscriere vor fi analizate, de la caz la caz, de comisia de admitere pe facultate.

După afişarea rezultatelor, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor plăti taxă de înmatriculare, iar candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor plăti taxă de înmatriculare şi taxă de şcolarizare.

Taxele propuse pentru anul universitar 2015-2016 sunt:

 • taxă de înscriere  - 100 lei
 • taxă de înmatriculare - 150 lei;
 • taxă de şcolarizare
  • 3.000 lei pentru învățământul cu frecvență
  • 2.500 lei pentru învățământul la distanță

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.