1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Admitere master 2014

 

Pentru anul univ. 2014 – 2015, la studiile universitare de master sunt propuse un număr de 1060 locuri, repartizate astfel:DSC08199

 • 269 locuri finanţate de la bugetul de stat,
 • 791 locuri cu taxă.

Repartizarea locurilor pe domenii de master se prezintă astfel:

Acces rapid

Calendarul admiterii

Procedura de admitere

Materiale suport pentru examen

Acte necesare

Taxe

Fișa de înscriere

Locația

Programul de studiu

Cifra de şcolarizare:

Buget

taxă

I. CRAIOVA

Management

Managementul Afacerilor (învăţământ cu frecvenţă)

25

25

Managementul Afacerilor (frecvenţă redusă)

-

50

Managementul Resurselor Umane

10

40

Managementul Organizaţiilor Publice

6

44

Managementul Competitiv și Performanța Organizațiilor

-

50

Managementul organizației (Dr. Tr. Severin)

12

38

Administrarea Afacerilor

 

Administrarea Afacerilor și Antreprenoriat

5

45

Administratrea Afacerilor în turism, comerț și servicii (Dr. Tr. Severin)

12

38

Marketing

Marketing şi Comunicare în Afaceri

20

40

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Managementul Afacerilor Electronice

20

30

Finanţe

Finanţe şi Administrarea Afacerilor

23

27

Management Financiar Bancar (învăţământ cu frecvenţă)

23

27

Management Financiar Bancar (frecvenţă redusă)

-

-

Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor (învăţământ cu frecvenţă)

23

27

Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor (frecvenţă redusă)

-

-

Finanţe aplicate (în limba engleză)

-

50

Strategii financiare ale companiei și consultanță fiscală (Dr. Tr. Severin)

13

37

Contabilitate

Audit şi Management Financiar Contabil

16

34

Contabilitate şi Raportări Financiare conforme cu Standardele Internaţionale

16

34

Management contabil, experiză și audit (Dr. Tr. Severin)

12

38

Economie şi Afaceri Internaţionale

Economie şi Afaceri Europene

18

32

Dezvoltare Regională şi Proiecte Europene

-

50

Economie şi Administrarea Afacerilor Internaţionale (în limba engleză)

15

35

Total I

269

791

 

 DROBETA TURNU SEVERIN

Domenii

Program de studiu

Discipline de concurs

Suport teoretic

Modele de întrebări

Buget

Taxă

Contabilitate

Management Contabil, Expertiză Contabilă şi Audit

1. Finanţe private

2. Contabilitate financiară

Finanţe private

Contabilitate

Finanţe private - grile

Contabilitate-grile

12

38

Finanţe

Strategii financiare ale companiei și consultanță fiscală

1. Finanţe private

2. Contabilitate financiară

Finanțe private

Contabilitate

Finanțe private - grile

Contabilitate-grile

13

37

Administrarea Afacerilor

Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism şi Servicii

1. Management

2. Marketing

Managementul intreprinderii

Intreprinderea si relatiile cu piata

Managementul intreprinderii-grile

Intreprinderea si relatiile cu piata-grile

12

38

Management

Managementul Organizaţiei

1. Management

2. Marketing

Managementul intreprinderii

Intreprinderea si relatiile cu piata

Managementul intreprinderii-grile

Intreprinderea si relatiile cu piata-grile

12

38

 

Total

     

49

151

 


CALENDAR ADMITERE MASTER

Pentru ciclul de studii universitare de master, învățământ cu frecvență, concursul de admitere se va desfăşura după următorul program:

A. Pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget

 • 21 – 26 iulie 2014 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere-prima etapă;
 • 8 – 13 septembrie 2014 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere – etapa II-a;
 • 14 septembrie 2014, susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 16 septembrie 2014 – proba de concurs pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget (examen tip grilă);
 • 18 septembrie 2014 – afişarea listelor candidaţilor admişi la buget şi taxă, pe programe;
 • 22 – 26 septembrie 2014 - plata taxei de înmatriculare (150 lei), încheierea contractelor de şcolarizare și plata primei rate din taxa de școlarizare (500 lei);

 

B. Pentru ocuparea locurilor cu taxă, se va organiza concurs de dosare.

 • 21 – 26 iulie 2014 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere-prima etapă;
 • 8 – 13 septembrie 2014 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere – etapa II-a;
 • 14 septembrie 2014, susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 18 septembrie 2014 – afişarea listelor candidaţilor admişi la buget şi taxă, pe programe;
 • 22 – 26 septembrie 2014 - plata taxei de înmatriculare (150 lei), încheierea contractelor de şcolarizare și plata primei rate din taxa de școlarizare (500 lei);

Procedura de admitere

Durata studiilor de master este de 2 ani (patru semestre).

Admiterea la studiile universitare de master are două etape distincte, atât pentru candidații la buget cât si pentru cei la taxă: 21-26 iulie si 8-13 septembrie 2014.

I. Pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget candidaţii vor susţine un examen tip grilă.

Media generală de admitere (Ma) se calculează ca medie aritmetică ponderată între nota obţinută la examenul tip grilă (Nex) şi media examenului de licenţă (Ml), astfel:

Ma = Nex ∙ 0,7 + Ml ∙ 0,3

în care:

Ma = reprezintă media generală de admitere;

Nex = nota obţinută la examenul tip grilă;

Ml= media examenului de licenţă.

Media generală minimă de admitere la studiile universitare de master nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie vor fi utilizate următoarele criterii, în următoarea ordine:

 • nota obţinută la examenul tip grilă;
 • nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă;
 • În caz de egalitate pe toate aceste criterii, vor avea prioritate candidaţii care au absolvit un program de studii de licenţă în domeniul în care se încadrează programul de master respectiv.

Examenul tip grilă constă în susţinerea unei singure probe scrise, din cele două discipline stabilite pentru fiecare domeniu de masterat. Disciplinele de concurs, pe domenii de master, sunt prezentate în tabelul următor:

Domeniul

Discipline de concurs

Suport teoretic

Modele de întrebări

Management

1. Întreprinderea şi relaţiile sale cu mediul economic

2. Managementul întreprinderii

Intreprinderea si relatiile cu piata

Managementul intreprinderii

Intreprinderea si relatiile cu piata-grile

Managementul intreprinderii-grile

Marketing

1. Întreprinderea şi relaţiile sale cu mediul economic

2. Managementul întreprinderii

Intreprinderea si relatiile cu piata

Managementul intreprinderii

Intreprinderea si relatiile cu piata-grile

Managementul intreprinderii-grile

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

1. Informatică economică

2. Managementul intreprinderii

Informatica economica

Managementul intreprinderii

Informatica economica - grile

Managementul intreprinderii-grile

Finanţe

1. Finanțe publice

2. Finanțe private

Finanțe

Finanțe private

Finanțe-grile

Finanțe private - grile

Contabilitate

1. Managementul intreprinderii

2. Contabilitate financiară

Managementul intreprinderii

Contabilitate

Managementul intreprinderii-grile

Contabilitate-grile

Economie şi Afaceri Internaţionale

1. Economie

2. Economie internațională

Economie

Economie-grile

Administrarea Afacerilor

1. Întreprinderea şi relaţiile sale cu mediul economic

2. Managementul întreprinderii

Intreprinderea si relatiile cu piata

Management

Intreprinderea si relatiile cu piata-grile

Management-grile

La înscrierea pentru concursul de ocupare a locurilor subvenţionate de la buget, fiecare candidat va opta pentru un singur domeniu de master, în cadrul căruia se regăsesc unul sau mai multe programe de studiu. Repartizarea pe programe de studiu, în cadrul domeniului de master ales de candidat, se va face „prin alunecare”, în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile fiecărui candidat şi în limita locurilor (subvenţionate de la buget) aprobate pentru anul universitar 2014-2015.

În situaţia în care la un program de studiu nu se înscrie numărul minim de cursanţi stabilit de Consiliul Facultăţii, candidaţii care au ocupat un loc finanțat de la buget, vor fi repartizaţi la următoarea opţiune exprimată prin fişa de înscriere, pentru care s-a constituit seria. Dacă în cadrul domeniului respectiv există un singur program de studiu pe locație geografică (Craiova sau Drobeta Turnu Severin), locurile finanțate de la buget pot fi transferate către programele din același domeniu situate în locația geografică alternativă. Studenții care au fost declarați admiși pe locurile finanțate de la buget își păstrează locurile cu condiția înmatriculării la programul de studii din locația geografică alternativă.

Candidaţii care nu au ocupat un loc finanţat de la buget pot opta pentru ocuparea unui loc cu taxă la oricare dintre programele de master propuse de facultate.

II. Pentru ocuparea locurilor cu taxă se va organiza concurs de dosare.

Candidaţii pe locurile cu taxă pot opta la înscriere pentru unul sau mai multe programe de studiu, indiferent de domeniul de master, admiterea făcându-se în ordinea descrescătoare a mediei de la licenţă, în funcţie de opţiuni şi în limita locurilor disponibile.

La medii egale, pentru departajarea candidaţilor se va folosi media anilor de studii din facultate. În caz de egalitate, vor avea prioritate candidaţii care au absolvit un program de studii de licenţă în domeniul în care se încadrează programul de master respectiv.

Rezultatele obţinute la testul grilă pentru ocuparea locurilor de la buget nu se iau în calcul la concursul pentru ocuparea locurilor de la taxă.

În situaţia în care la un program de studiu nu se înscrie numărul minim de cursanţi stabilit de Consiliul Facultăţii, candidaţii care au avut acest program de studiu ca primă opţiune, vor fi repartizaţi la următoarea opţiune exprimată prin fişa de înscriere, pentru care s-a constituit seria.

 ACTE NECESARE

 • Fişa de înscriere (se procură de la sala unde se efectuează înscrierea);
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Diploma de licenţă în original (absolvenţii din anul 2014 pot prezenta adeverinţă din care să rezulte, în mod clar, mediile anilor de studii şi media la examenul de licenţă);
 • Foaia matricolă în original (Foaia matricolă va trebui să conţină notele înscrise citeţ şi fără posibilităţi de interpretare);
 • Copie legalizată după certificatul de naştere; legalizarea se poate face şi de comisia de admitere pe facultate;
 • Copie după cartea/buletinul de identitate;
 • Candidații care au optat pentru programe de studiu în limba engleză și prezintă o copie legalizată a diplomei pentru unul din testele:
 1. TOEFL – internet-based (iBT) 92 / computer-based (CBT) 237 / paper-based (PBT) 580
 2. IELTS 6,5
 3. Cambridge Proficiency A, B, C sau Cambridge Advanced English (CAE)
 4. Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English cu grade C1/C2 la partea scrisă și orală a testului

sunt declarați admiși la Proba de competență lingvistică

 • Copie legalizată după certificatul de căsătorie, pentru persoanele care în urma căsătoriei şi-au schimbat numele; legalizarea se poate face şi de comisia de admitere pe facultate;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • 2 fotografii tip buletin;
 • Adeverinţa medicală tip M.S. (cu precizarea că este folosită la înscrierea pentru concursul de admitere);
 • Dosar plic.

La înscriere, candidatul va avea asupra sa buletinul sau cartea de identitate.

TAXE

Taxele pentru anul universitar 2014 - 2015:

 • taxă de înscriere                       100 lei, indiferent de numărul de programe de studii pentru care se optează;
 • taxă de înmatriculare                 150 lei;
 • taxă de şcolarizare                    3000 lei/an.

Toţi candidaţii vor plăti taxă de înscriere.

După afişarea rezultatelor, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor plăti taxă de înmatriculare, iar candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor plăti taxă de înmatriculare şi taxă de şcolarizare.

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE

Descarca aici fisa de inscriere

 

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.