1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Admitere licenţă 2014 

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învățământ cu frecvență, se organizează pe programe de studii, prin concurs de dosare, pe baza rezultatelor obţinute la bacalaureat. La înscriere, candidaţii pot opta pentru unul sau mai multe programe dstarte studii, admiterea făcându-se „prin alunecare” în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile fiecărui candidat şi în limita locurilor (buget şi taxă) aprobate pentru anul universitar 2014-2015.

Media generala de admitere este reprezentată de media de la bacalaureat.

La medii generale de admitere egale pentru departajarea candidaţilor se vor folosi trei criterii, în ordinea:

 • nota la proba scrisă de „Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat;
 • nota la proba obligatorie a profilului obţinută la examenul de bacalaureat;
 • nota la proba la alegere, a profilului și specializării obţinută la examenul de bacalaureat.

Statutul de student finanţat de la buget sau cu taxă se actualizează anual, în funcţie de performanţele universitare.

Acces rapid

Calendarul admiterii

Numărul de locuri şi repartizarea pe programe de studii

Acte necesare

Taxe

Prezentare specializări și programe de învățământ

Pliant admitere

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă - învăţământ la distanţă (ID), se face numai pentru locuri cu taxă, prin concurs de dosare, pe domenii de studii, pe baza rezultatelor obţinute la bacalaureat. La înscriere, candidaţii pot opta pentru unul sau mai multe domenii de studii, admiterea făcându-se „prin alunecare” în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile fiecărui candidat şi în limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2014-2015.

Media generala de admitere este reprezentată de media de la bacalaureat.

La medii generale de admitere egale pentru departajarea candidaţilor se vor folosi trei criterii, în ordinea:

- nota la proba scrisă de „Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat;

- nota la proba obligatorie a profilului obţinută la examenul de bacalaureat;

- nota la proba la alegere, a profilului și specializării obţinută la examenul de bacalaureat.

Pentru înscrierea la o formă de învăţământ (cu frecvență sau la distanță) se plăteşte o taxă de înscriere (100 lei).

După afişarea rezultatelor parţiale ale concursului de admitere, în perioada 28 – 30 iulie 2014, candidaţii declaraţi admişi la două facultăţi vor trebui să facă opţiunea pentru prima şi a doua facultate şi să prezinte diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original la facultatea unde este admis pe locurile finanţate de la buget.


Calendar admitere

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, concursul de admitere se va desfăşura după următorul program :

Sesiunea Iulie 2014

 • 14 – 25 iulie 2014, depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;
 • 26 iulie 2014, susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 27 iulie 2014, afişarea rezultatelor parţiale;
 • 28 – 30 iulie 2014, confirmarea locurilor prin depunerea actelor de studii în original sau a unei adeverinţe din care să rezulte că actele originale se află la o altă instituţie la care a fost admis;
 • 31 iulie 2014, redistribuirea locurilor neconfirmate și afişarea rezultatelor finale;
 • 31 iulie – 01 august 2014, retragerea dosarelor;
 • 15 – 26 septembrie 2014 – plata taxei de înmatriculare (150 lei), încheierea contractelor de şcolarizare și plata primei rate din taxa de școlarizare (500 lei);

Sesiunea septembrie 2014

 • 8 - 13 septembrie 2014 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere pentru locurile neocupate din sesiunea de admitere „iulie 2014”;
 • 14 septembrie 2014, susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză pentru locurile neocupate din sesiunea de admitere „iulie 2014”;
 • 16 septembrie 2014 – afişarea rezultatelor parțiale;
 • 17 – 18 septembrie 2014 – confirmarea locurilor / retragerea dosarelor;
 • 18 septembrie 2014 – redistribuirea locurilor neconfirmate și afișarea rezultatelor finale;
 • 22-26 septembrie 2014 – plata taxei de înmatriculare (150 lei), încheierea contractelor de şcolarizare și plata primei rate din taxa de școlarizare (500 lei);

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, din iulie 2014, se va face pe forme de învăţământ, astfel:

 • Ciclul de studii universitare de licenţă, învățământ cu frecvență (zi, 3 ani);
 • Ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ la distanţă (I.D., 3 ani).

NUMĂRUL DE LOCURI ŞI REPARTIZAREA PE PROGRAME DE STUDII

Pentru concursul de admitere din sesiunea iulie 2014 au fost propuse 462 locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi 638 locuri cu taxă la învăţământul cu frecvenţă, precum şi 200 locuri cu taxă pentru învăţământul la distanţă, repartizate pe programe de studii astfel:

Domeniul

Programul de studii de licenta

Nr. de locuri bugetate invatamant cu frecventa

Nr. de locuri cu taxa invatamant cu frecventa

Nr. total de locuri invatamant cu frecventa

Management

Management

47

58

105

Management(Dr.Tn.Severin)

20

40

60

Marketing

Marketing

33

42

75

Administrarea Afacerilor

Economia Comerţului Turismului şi Serviciilor

38

62

100

Administrarea afacerilor(Dr.Tn.Severin)

20

30

50

Economia Comerţului Turismului şi Serviciilor(Dr.Tn.Severin)

0

40

40

Contabilitate

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

60

85

145

Contabilitate şi Informatică de Gestiune(Dr.Tn.Severin)

20

40

60

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Informatică Economică

40

30

70

Statistică şi Previziune Economică

22

13

35

Finanţe

Finanţe şi Bănci (lb. română)

53

92

145

Finanţe şi Bănci(Dr.Tn.Severin)

24

36

60

Finanţe şi Bănci (lb. engleză)

25

5

30

Economie şi Afaceri Internaţionale

Economie şi Afaceri Internaţionale (lb. română)

35

40

75

Economie şi Afaceri Internaţionale (lb. engleză)

25

25

50

Total general

462

638

1100

Durata studiilor de licenţă, cursuri de zi şi învăţământ la distanţă este de 3 ani.

ACTE NECESARE

 •        Fişa de înscriere (se procură de la sala unde se efectuează înscrierea);
 • Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată după aceasta. Absolvenţii din anul 2014 prezintă Adeverinţa de promovare a examenului de național bacalaureat;
 • Foaia matricolă, în original sau copie legalizată după aceasta (Foaia matricolă va trebui să conţină notele înscrise citeţ şi fără posibilităţi de interpretare);
 • Copie legalizată după certificatul de naştere; legalizarea se poate face şi de comisia de admitere pe facultate;
 • Copie legalizată după certificatul de căsătorie, pentru persoanele care în urma căsătoriei şi-au schimbat numele; legalizarea se poate face şi de comisia de admitere pe facultate;
 • Chitanţa de plată a taxei de participare la concursul de admitere sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (sunt scutiţi de plata taxei de înscriere copiii tuturor salariaţilor Universităţi din Craiova, copii personalului didactic de la alte unităţi şi instituţii de învăţământ, candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; alte situații. Candidaţii pot utiliza acest drept o singura dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior de stat, situație în care actele depuse trebuie să fie originale;
 • Adeverință din care să rezulte forma de finanțare (buget sau taxă) pentru studenții sau absolvenții altor specializări ale instituțiilor de învățământ superior;
 • Diploma de absolvire sau de licenţă pentru absolvenţii care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Copie C.I./B.I.
 • 2 fotografii tip buletin;
 • Adeverinţa medicală tip M.S. (cu precizarea că este folosită la înscrierea pentru concursul de admitere);
 • Dosar plic;

La înscriere, candidatul va avea asupra sa buletinul sau cartea de identitate.

Candidații care au optat pentru programe de studiu în limba engleză și prezintă o copie legalizată a diplomei pentru unul din testele: TOEFL – internet-based (iBT) 92 / computer-based (CBT) 237 / paper-based (PBT) 580; IELTS 6,5; Cambridge Proficiency A, B, C sau Cambridge Advanced English (CAE); Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English cu grade C1/C2 la partea scrisă și orală a testului, sunt declarați admiși la Proba de competență lingvistică.

TAXE

 • taxă de înscriere         100 lei, indiferent de numărul de programe de studii pentru care se optează
 • taxă de înmatriculare  150 lei;
 • taxă de şcolarizare     
  • 3000 lei pentru învățământul cu frecvență
  • 2500 lei pentru învățământul la distanță

 După afişarea rezultatelor, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor plăti taxă de înmatriculare, iar candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor plăti taxă de înmatriculare şi taxă de şcolarizare.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.