1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Baza materială

 

Pentru realizarea obiectivelor cu privire la desfăşurarea procesului de învăţământ, facultatea dispune de o substanţială bază materială, concretizată în spaţii de învăţământ-cercetare şi dotare cu echipamente tehnice de calcul.

Situaţia bazei materiale
Nr. crt. Fel spaţiu Suprafaţa (mp) Număr locuri mp. pe loc
1 Săli de curs 1869 1733 1,078
2 Săli de seminar 817 466 1,75
- proprii 447 338 -
- închiriate 744 128 -
3 Laboratoare 434 140 -
005 1 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor îşi desfăşoară activitatea didactică în Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, str. A.I. Cuza nr.13 şi dispune de următoarele spaţii de învăţământ-cercetare:
Nr. crt. Spaţii de învăţământ Indicativ sală
1 Sală de conferinţe 228B
2 Amfiteatre 005; 143; 163; 233A; 263; 339; 401; 414
3 Săli de curs şi seminar 006; 156; 164; 270; 272; 324A; 463
4 Laboratoare de informatică şi simulări decizionale 222; 223; 224; 233B; 268A; 268B; 269; 324B; C3; C4
5 Cercetare şi integrare europeană 137; 138; 152; 228A; 321; 325
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor respectă standardele recomandate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării privind spaţiul ocupat pe student, în vederea realizării unui proces de învăţământ eficient.
Sub aspectul dotării cu tehnică de calcul, precizăm că aceasta se regăseşte atât în cadrul laboratoarelor specializate de informatică, management, finanţe, statistică şi analiză, cât şi la nivelul fiecărei catedre şi la secretariatul facultăţii, în vederea sprijinirii activităţii curente specifice (editări de cursuri, caiete de lucrări practice, studii şi cercetări, evidenţe statistice, etc.).
  • Laboratoarele de informatică, sunt organizate în şase săli (C222, C223, C224, C324 B, C3; C4). În laboratoarele de informatică funcţionează 100 calculatoare (50 din ultima generaţie) dispuse în reţele, 20 imprimante (13 cu laser); 7 videoproiectoare şi 2 table "inteligente" cu videoproiecţie.
Prin aceste laboratoare se asigură pregătirea specifică la un număr mare de discipline, dintre care: Introducere în informatică, Programarea calculatoarelor, Sisteme de operare, Proiectarea sistemelor informatice, Limbaje evoluate de programare, Sisteme de gestiune a bazelor de date.
  • Laboratorul de simulări decizionale (C 233B) - dotat cu o reţea de 20 calculatoare, imprimante şi instalaţie de proiecţie - asigură pregătirea practică a studenţilor la disciplinele: Management, Marketing, Proiecte economice, Simulări decizionale. În acest laborator studenţii învaţă să gestioneze o întreprindere imaginară pe baza unui portofoliu de comenzi, să ia decizii în condiţii de concurenţă apropiate de realitatea concretă, să dezvolte sau să menţină o afacere pe baza planului de afaceri, ia deciziile oportune în situaţii dintre cele mai diferite.
  • Laboratorul de simulări financiar- bancare (C 268A), dotat cu o reţea de 25 calculatoare, imprimantă şi videoproiecţie, facilitează pregătirea la disciplinele: Gestiunea financiară a întreprinderii, Monedă şi credit, Asigurări comerciale, Gestiunea portofoliului de titluri.
În acest laborator se simulează funcţionarea pieţelor financiare, studenţii putând lua decizii în timp real referitoare la achiziţionarea sau vânzarea de acţiuni, la creşterea capitalului unei întreprinderi.

005 2

 

324

463 1
  • Laboratorul de simulări financiar-contabile (C 268B) - dotat cu o reţea de 25 calculatoare, imprimantă, instalaţie de videoproiecţie-, asigură pregătirea studenţilor la disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate de gestiune, Contabilitate financiară, Evaluarea întreprinderii. Acest laborator îi ajută pe studenţi să se familiarizeze cu evidenţa contabilă computerizată, să simuleze diferite înregistrări contabile şi să gestioneze, din punct de vedere contabil, activitatea unei întreprinderi.
  • Laboratorul de Analiză, Statistică şi Previziune (C 269) este dotat cu o reţea de 25 calculatoare, imprimantă şi o instalaţie de videoproiecţie. Prin acest laborator se asigură pregătirea studenţilor la disciplinele: Analiză economico-financiară, Bazele statisticii, Statistică economică, Previziune economică, Metode cantitative în studiul pieţei, Econometrie. Laboratorul permite studenţilor să facă analiza diagnostic a întreprinderii, să calculeze principalii indicatori economico-financiari ai unei întreprinderi, să simuleze variantele de dezvoltare ale unei întreprinderi.
C4
Share