1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Durata studiilor de master este de 2 ani (patru semestre).

Admiterea la studiile universitare de master are două etape distincte:

  • etapa I – pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget;
  • etapa II – pentru ocuparea locurilor cu taxă.

A. Pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget candidaţii vor susţine un examen tip grilă.

Media generală de admitere (Ma) se calculează ca medie aritmetică ponderată între nota obţinută la examenul tip grilă (Nex) şi media examenului de licenţă (Ml), astfel:

Ma = Nex ∙ 0,7 + Ml ∙ 0,3

în care:

Ma = reprezintă media generală de admitere;

Nex = nota obţinută la examenul tip grilă;

Ml = media examenului de licenţă.

Media generală minimă de admitere la studiile universitare de master nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie vor fi utilizate trei criterii, în următoarea ordine:

  • nota obţinută la examenul tip grilă;
  • media anilor de studii din facultate;
  • media generală de absolvire a facultăţii.

În caz de egalitate pe toate aceste criterii, vor avea prioritate candidaţii care au absolvit un program de studii de licenţă în domeniul în care se încadrează programul de master respectiv.

Examenul tip grilă constă în susţinerea unei singure probe scrise, din cele două discipline stabilite pentru fiecare domeniu de masterat. Disciplinele de concurs, pe domenii de master, sunt prezentate în tabelul următor:

Domeniul

Discipline de concurs

Management

1. Management

2. Marketing

Marketing

1. Management

2. Marketing

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

1. Sisteme informatice economice

2. Management

Finanţe

1. Gestiunea financiară a întreprinderii

2. Monedă şi credit

Contabilitate

1. Management

2. Contabilitate financiară

Economie şi Afaceri Internaţionale

1. Macroeconomie

2. Economie europeană

Administrarea Afacerilor

1. Management

2. Marketing

Suportul teoretic pentru fiecare disciplină de concurs este disponibil on-line pe site-ul facultăţii la adresa: http://feaa.ucv.ro/

La înscrierea pentru concursul de ocupare a locurilor subvenţionate de la buget, fiecare candidat va opta pentru un singur domeniu de master, în cadrul căruia se regăsesc unul sau mai multe programe de studiu. Repartizarea pe programe de studiu, în cadrul domeniului de master ales de candidat, se va face „prin alunecare”, în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile fiecărui candidat şi în limita locurilor (subvenţionate de la buget) aprobate pentru anul universitar 2012-2013.

Candidaţii care nu au ocupat un loc finanţat de la buget pot opta pentru ocuparea unui loc cu taxă la oricare dintre programele de master propuse de facultate.

B. Pentru ocuparea locurilor cu taxă se va organiza concurs de dosare.

Candidaţii pe locurile cu taxă pot opta la înscriere pentru unul sau mai multe programe de studiu, indiferent de domeniul de master, admiterea făcându-se în ordinea descrescătoare a mediei de la licenţă, în funcţie de opţiuni şi în limita locurilor disponibile.

La medii egale, pentru departajarea candidaţilor se va folosi media anilor de studii din facultate. În caz de egalitate, vor avea prioritate candidaţii care au absolvit un program de studii de licenţă în domeniul în care se încadrează programul de master respectiv.

Rezultatele obţinute la testul grilă pentru ocuparea locurilor de la buget nu se iau în calcul la concursul pentru ocuparea locurilor de la taxă.

În situaţia în care la un program de studiu nu se înscrie numărul minim de cursanţi stabilit de Consiliul Facultăţii, candidaţii care au avut acest program de studiu ca primă opţiune, vor fi repartizaţi la următoarea opţiune exprimată prin fişa de înscriere, pentru care s-a constituit seria.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.